Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
773z dziś
4564z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-05-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Tychy, Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy
powiat: Tychy
tel. 32 776-38-45., fax 32 776-38-15
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
RODZAJ ZAMÓWIENIA ROBOTA BUDOWLANA
NAZWA ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla realizacji zadania: ,,Remont ogrodzenia (II etap) przy SP35 przy al. Piłsudskiego"
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA 1. Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, gwarantujących realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi standardami. 2. Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego. 3. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 4. Złożenie wymaganych dokumentów w Wydziale Budownictwa w celu otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. 5. Wykonanie robót zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, w tym między innymi: - demontaż niskiego murku przebiegającego wzdłuż chodnika, - rozebranie części zniszczonego muru oporowego z zaadaptowaniem jednej jego ściany (stycznej do schodów) na potrzeby wykonania murku pełniącego rolę balustrady, - montaż ogrodzenia panelowego na odcinku ok. 90m, - wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki, - rozplantowanie ziemi z wypełnienia murków, posianie trawy. 7. Obsługa geodezyjna zadania.

Dokument nr: IRI.271.75.2019.KF

Otwarcie ofert: MIEJSCE Urząd Miasta Tychy, Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji, pokój 817
TERMIN DATA 29.05.2019 r. GODZINA 11:30

Składanie ofert:
MIEJSCE Urząd Miasta Tychy, Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji, pokój 817
TERMIN DATA 29.05.2019 r. GODZINA 11:15

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA Termin realizacji: do 8 tygodni od dnia podpisania Umowy

Wymagania:
WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANI11)
WARUNEK DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY
Skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Dokument potwierdzający uprawnienia oraz aktualny wpis do Izby - kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, podpisane przez Wykonawcę.
Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert min. jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/ przebudowie/ remoncie ogrodzenia panelowego o łącznej wartości min. 20 000zł brutto. Dokumenty potwierdzające wykonanie robót (np. poświadczenie) ~ kserokopia dokumentów potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli w powyższych dokumentach brak jest informacji odnośnie daty realizacji oraz kwoty, do oferty należy dołożyć stosowne oświadczenie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem własnym.
Prowadzenie działalności gospodarczej Zamawiający dokona weryfikacji samodzielnie poprzez ogólnodostępne rejestry KRS, CEIDG
INNE DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE
- Formularz oferty - Zbiorcze zestawienie kosztów - Pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy jest do tego upoważnienia (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) - jeżeli dot.
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
KRYTERIUM WAGA (W %)
CENA 100%
SPOSÓB OZNACZENIA OFERTY
Urząd Miasta Tychy, Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji - pok. 817 Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy oraz opisanych w następujący sposób:
Oferta na:
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla realizacji zadania ,,Remont ogrodzenia (II etap) przy SP35 przy al. Piłsudskiego"
znak sprawy: IRI.271.75.2019.KF NIE OTWIERAĆ przed 29-05-2019 godz. 11:30
Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku
dostarczenia jej zamawiającemu po terminie
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.