Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
612z dziś
4175z ostatnich 7 dni
15760z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa piasku płukanego

Przedmiot:

Dostawa piasku płukanego

Data zamieszczenia: 2019-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
powiat: lwówecki
tel./faks 75 - 644-28-72
zdplwowek@rcs.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lwówek Śląski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę
piasku płukanego 0-2 w ilości 10.000 ton.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem postępowania jest wyłonienie wykonawcy realizującego na rzecz zamawiającego
sprzedaż piasku płukanego o uziarnieniu 0-2, w ilości 10.000 ton.
Odbiór piasku następował będzie z miejsca wskazanego przez Wykonawcę (np. kopalnia, magazyn
Wykonawcy), pojazdami Zamawiającego lub przewoźnika działającego na zlecenie Zamawiającego. Ładowność
pojazdów realizujących zamówienie 15 - 30 ton. Odbiór dokonywany będzie sukcesywnie w okresie trwania
umowy. O częstotliwości i wielkości poszczególnych dostaw (odbiorów) decyduje Zamawiający. Cena podana
przez Wykonawcę musi obejmować sprzedaż piasku loco miejsce wskazane przez Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany do podania dokładnego miejsca odbioru piasku. Podana odległość będzie
szczegółowo weryfikowana przez Zamawiającego, gdyż będzie podstawa oceny oferty.
Oferowany piasek musi spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004 oraz być dopuszczony do
stosowania na drogach publicznych oraz ulicach i placach.
Zapisy zawarte w załączonym projekcie umowy są integralną częścią niniejszego zapytania i należy je uwzględnić
przy sporządzaniu oferty cenowej.
Kod CPV 14.21.11.00-4 piasek naturalny
Rodzaj zamówienia: dostawy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Oferty nie zawierające pełnego
zakresu dostaw zostaną odrzucone.

CPV: 14.21.11.00-4

Dokument nr: SI.221-13/19

Otwarcie ofert: 6. Publiczne otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 01.10.2019r. o godz. 9:05 w siedzibie
zamawiającego ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, I piętro (pok. nr 3).
7. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i adres wykonawcy oraz cenę ofertową i inne kryteria
(jeżeli dotyczy), a także miejsce odbioru.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Składanie ofert:
II. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa 01.10.2019r. do godz. 8:45.
2. Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek
Śląski, I piętro - sekretariat (pok. nr 2).
3. Zawartość oferty:
Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru załączonego do niniejszego zapytania;
2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Wykaz dostaw wraz z referencjami;
4) Deklaracja zgodności CE oraz deklaracja właściwości użytkowych;
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego;
6) Stosowne Pełnomocnictwo@ - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty
nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny.
4. Kopie dołączone do oferty muszą być potwierdzone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:
Nazwa i adres wykonawcy (pieczęć)
Adres do korespondencji
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
Oferta na dostawę piasku płukanego 0-2 w ilości 10.000 ton
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM....................

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia - od daty podpisania umowy do 31 marca 2020 roku.

Wymagania:
IV. WARUNKI UDZIAŁU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w związku z ogłoszeniem upadłości lub likwidacją firmy,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej przez co rozumie
się doświadczenie w realizacji zamówień polegających na sprzedaży/dostawie piasku 0-2 w okresie 3 lat lub
w okresie prowadzenia działalności gospodarczej, o wartości 50% ceny podanej w ofercie /należycie
wykonane/.
Na potwierdzenie warunków udziału wykonawca złoży:
- aktualny odpis z KRS lub CEiDG,
- wykaz dostaw wraz z referencjami.
Na potwierdzenie, że oferowany produkt spełnia wymagania zamawiającego wykonawca złoży wraz z ofertą
deklarację zgodności CE oraz deklarację właściwości użytkowych.
Termin płatności -30 dni. Rozliczenia częściowe w okresach miesięcznych.
III. OCENA OFERT i WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Wykonawca przedstawi cenę oferty w sposób określony w formularzu oferty.
2. Podana cena powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją
zamówienia (cena sprzedaży piasku wraz z transportem Zamawiającego). Cena (brutto) = wartość netto +
podatek VAT, gdzie podatek VAT należy obliczyć z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: koszt (brutto) - znaczenie
100% (cena piasku plus koszty transportu).
W celu oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, do ceny sprzedaży piasku podanej w formularzu
ofertowym, Zamawiający doliczy koszty transportu jakie będzie zobowiązany ponieść wg wyliczenia:
10.000 ton x 0,34 zł netto x odległość, gdzie odległość oznacza najkrótszy możliwy przejazd drogami
publicznymi dla pojazdów o ładowności 25-30 ton z miejsca odbioru piasku wskazanego przez Wykonawcę
do Służby Drogowej na adres Bystrzyca nr 2 (gmina Wleń).
Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z najniższym kosztem.
4. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
o treść oferty nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
o oferta została złożona przez wykonawcę (podmiot) nie spełniający warunków udziału określonych
w niniejszym zapytaniu,
o oferowany produkt nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego,
o oferta została złożona po terminie składania ofert,
oferta zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu
i zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
IV. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie do 30.000 euro.
2. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej
określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na wykonanie dostaw, wg załączonego wzoru.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru żadnej
z ofert.

Uwagi:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie o wartości do 30.000 euro, w trybie badania rynku ofert.
6. Informacja RODO:
1) Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
zwanego dalej ,,Rozporządzeniem", Zamawiający informuje, że:
2) Administratorem podanych przez Wykonawcę danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych
w Lwówku Śląskim, z siedzibą ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, zwany dalej ,,administratorem".
3) W celu uzyskania informacji w zakresie danych osobowych, Wykonawca może skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres:
iod.zdplwowek@gmail.com.
4) Podane przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 6 ust.l lit f, oraz b Rozporządzenia
(w przypadku zawarcia umowy).
5) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym
podmioty przetwarzające.
6) Podane przez Wykonawcę dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
7) Wykonawca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
8) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
10) Dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
11) Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane.
12) Administrator nie zamierza przekazywać podanych danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej.

Kontakt:
5. Osoba upoważnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach zawiązanych z niniejszym postępowaniem
jest: Katarzyna Piaskowska e-mail zdplwowek@rcs.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.