Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup pieca do hartowania szkła

Przedmiot:

Zakup pieca do hartowania szkła

Data zamieszczenia: 2019-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMK GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stanisława Mikołajczyka nr 59 A
41-200 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
691 - 852 - 652
amkglass@outlook.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22904
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup nowego środka trwałego: pieca do hartowania szkła.
Cel zamówienia
Celem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup nowego środka trwałego: pieca do hartowania szkła.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup nowego środka trwałego: pieca do hartowania szkła.
Urządzenie powinno posiadać parametry nie gorsze niż:
1. przenośniki załadowcze - stół załadowczy wyposażony w pneumatyczny uruchamiany automatycznie transporter kulkowy z ruchem pionowym, co pozwala na łatwe pozycjonowanie szkła;
2. sekcja nagrzewania z systemem konwencji obejmująca minimum:
- inteligentny system sterowania temperaturą;
- zaawansowane bezpauzowe rozmieszczenie radiacji i systemu konwekcyjnego;
- system wymuszonej konwekcji, łatwy w konserwacji;
- równomierny przepływ powietrza w strukturze otwartych rur;
3. sekcja hartowania/chłodzenia o parametrach nie gorszych niż:
- max. szer. robocza 2'440 mm;
- max. dł. załadunku 4'000 mm;
- max. wym. szkła 2'440 x 4'000 mm [4-19mm];
- minimalna wielkość szkła 150 x 300 mm;
- zakres grubości szkła [EN12150] 4 - 19 mm;
- zakres grubości szkła EN 1863-1:2000 [HS] 4 - 10 mm;
- czas nagrzewania [20oC - 700oC] 12 h [nieciągły] 4 h [ciągły];
- czas nagrzewania [550oC - 680oC] <= 1 h;
4. stół rozładowczy;
5. wentylacja i kanały chłodzenia;
6. kanał powietrzny PVC;
7. system kontroli umożliwiający przechowywanie parametrów procesowych [ustawień pieca] i przywoływanie ich do ponownego wykorzystania takich jak: grubość szkła, typ szkła.
* Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia , pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia , że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

CPV: 42000000-6

Dokument nr: 22904, 1

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 23-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać osobiście, listownie lub w postaci elektronicznej na adres Zamawiającego:
AMK GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: ul. Stanisława Mikołajczyka nr 59 A, 41 - 200 Sosnowiec
e-mail: amkglass@outlook.com
Termin wpłynięcia ofert upływa 23.10.2019 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty papierowej lub wiadomości e mail). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę o treści odpowiadającej złożonej ofercie.
Kryteria formalne składanych ofert:
1. Oferent powinien złożyć kompletną ofertę na załączonym formularzu (załącznik nr 2).
2. Lista załączników:
- przedłożyć podpisane Oświadczenie - załącznik nr 1,
- załącznik: aktualny wydruk z KRS lub z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności (nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu który go wydał) wraz
z minimum 2 referencjami z zakresu przedmiotu zamówienia.
3. Oferta powinna zawierać pełen koszt dla Zamawiającego.
4. Oferent może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej.
5. Koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę.
6. Oferta musi być ważna minimum 60 dni.
7. Dopuszcza się możliwość składania ofert w języku polskim. Oferty złożone w innym języku muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.
8. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: SOSNOWIEC
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji umowy
Do 30 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia, po wcześniejszym podpisaniu aneksu do umowy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udziale w zamówieniu może ubiegać się Wykonawca, który:
- posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia; potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie wydruku z KRS lub CEIDG lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności: nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu, który go wydał w szczególności w odniesieniu do podmiotu zagranicznego,
- posiada niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia jego dostawy, instalacji oraz obsługi gwarancyjnej potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie przez Oferenta minimum 2 referencji z zakresu przedmiotu zamówienia.
Warunki zmiany umowy
Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
- zmiany terminu płatności lub dostawy wynikające z potrzeb prawidłowej realizacji Projektu oraz w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy/Zamawiającego.
- zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić
z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty,
- zmiany wynagrodzenia (związanej ze zmianą urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego),
- otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dotyczących niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferent powinien złożyć kompletną ofertę na załączonym formularzu (załącznik nr 2).
2. Lista załączników:
- przedłożyć podpisane Oświadczenie - załącznik nr 1,
- załącznik: aktualny wydruk z KRS lub z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności (nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu który go wydał) wraz
z minimum 2 referencjami z zakresu przedmiotu zamówienia.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny według wagi punktowych następujących kryteriów:
Kryterium I: Cena netto
Kryterium II: Gwarancja na urządzenie
Kryterium III Czas reakcji serwisu na zgłoszenie
Kryterium IV: Termin realizacji zamówienia
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o:
I: Cena netto | Waga 65 | Sposób oceny:
Stosunek ceny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony przez 65. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
II: Gwarancja na urządzenie | Waga 12 | Sposób oceny:
Gwarancja powyżej lub równa 36 miesięcy - 12 pkt.
Gwarancja mniejsza niż 36 miesiące lub równa 24 miesiące - 6 pkt.
Gwarancja mniejsza niż 24 miesiące - 0 pkt.
III Czas reakcji serwisu na zgłoszenie | Waga 8 | Sposób oceny:
Czas reakcji serwisu mniejszy niż 24 godziny - 8 pkt.
Czas reakcji serwisu mniejszy niż 48 godzin lub równy 24 godziny - 4 pkt
Czas reakcji serwisu powyżej lub równy 48 godzin - 0 pkt
IV: Termin realizacji zamówienia | Waga 15 | Sposób oceny:
Termin realizacji do 7 dni od podpisania umowy - 15 pkt
Termin realizacji do 14 dni od podpisania umowy - 5 pkt
Termin realizacji do 30 dni od podpisania umowy - 0 pkt
Łączna maksymalna liczba punków z kryterium cena netto, gwarancja na urządzenie, czas reakcji serwisu na zgłoszenie oraz termin realizacji umowy wynosi 100.
Zamawiający przydzieli każdej ofercie odpowiednią liczbę punktów według następującego wzoru:
P = C min/Cx*65 + G + R + T
P - liczba punktów
C min - Najniższa cena netto spośród analizowanych ofert
Cx - Cena netto analizowanej oferty
G - Gwarancja na urządzenie
R - Czas reakcji serwisu na zgłoszenie
T - Termin realizacji zamówienia
Zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej liczby punktów, Zamawiający dokona wyboru oferty wykazującej pierwsze najniższą cenę. Jeżeli cena jest taka sama, w drugiej kolejności będzie brany pod uwagę krótszy termin realizacji zamówienia. Jeżeli cena i termin realizacji zamówienia są taki same w trzeciej kolejności będzie brany pod uwagę dłuższy okres gwarancji na urządzenie. W czwartej kolejności gdy cena, termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji na urządzenie są takie same będzie brany pod uwagę krótszy czas reakcji serwisu na zgłoszenie.
Wykluczenia
Zakres wykluczenia oferenta
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Oferent, który jest powiązany kapitałowo bądź osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku, gdy instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny, niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.
Wymogiem formalnym jest dołączenie podpisanego oświadczenia: Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
AMK GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA 59 A
41-200 SOSNOWIEC
śląskie , Sosnowiec
Numer telefonu
691 - 852 - 652
NIP
6443504725
Numer naboru
RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marek Krymer
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
691 - 852 - 652

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.