Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
612z dziś
4175z ostatnich 7 dni
15760z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI

Przedmiot:

NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI

Data zamieszczenia: 2019-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Giżycko
al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
tel. 87 73 24 111, faks -
przetargi@gizycko.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI nad robotami budowlanymi zadania: PRZEBUDOWA NABRZEŻA JEZIORA NIEGOCIN OD KANAŁU GIŻYCKIEGO DO MOLO poprzez przebudowę nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych (MBSW) przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku w ramach projektu ,,Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy ,,Guzianka II i remontem śluzy ,,Guzianka I" / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy"
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji ,,Nadzoru autorskiego" oraz ,,Inspektora nadzoru inwestorskiego" nad realizacją zadania: Przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin od kanału Giżyckiego do molo poprzez przebudowę nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych (MBSW) przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: CZĘŚĆ I - NADZÓR AUTORSKI obejmujący w szczególności: a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją techniczną, b) udział w komisjach i naradach technicznych na żądanie Inwestora, c) analiza pisemna przedstawionych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę, przewidzianych do użycia równoważnych materiałów budowlanych, d) współpraca bieżąca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcami przy poszczególnych etapach realizacji robót branżowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach, e) uzupełnianie szczegółów dokumentacji i instrukcji dodatkowych dla potrzeb Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy, f) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Wykonawcę lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Szczegółowy zakres działań Nadzoru Autorskiego został zawarty w projekcie umowy. CZĘŚĆ II - NADZÓR INWESTORSKI obejmujący w szczególności: a) ustanowienie spośród inspektorów nadzoru inwestorskiego inspektora branży inżynieryjnej hydrotechnicznej jako ,,koordynatora" wszystkich inspektorów nadzoru inwestorskiego; b) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej - minimum 1 raz w tygodniu przez koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego; c) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowanych wyrobów; d) prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej, e) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, Wykonawcę, f) analiza pisemna przedstawionych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę pod kątem funkcjonalności, przewidzianych do użycia materiałów budowlanych, g) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, h) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowanie rozliczeń budowy. Szczegółowy zakres działań Nadzoru Inwestorskiego został zawarty w projekcie umowy. UWAGA: Dokumentację techniczną inwestycji można pobrać ze strony: http://gizycko.pl/dokumentacja_publiczna/MBSW_Dokumentacja_Techniczna_do_przetargu.zip link do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej: http://gizycko.pl/dokumentacja_publiczna/BADANIA_GEOLOGICZNE_MBSW.zip Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (dot. części 1 i części 2), polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usługi zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 12974 r. - Kodeks pracy

Część nr: 1 Nazwa: Nadzór autorski
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ I - NADZÓR AUTORSKI obejmujący w szczególności: a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją techniczną, b) udział w komisjach i naradach technicznych na żądanie Inwestora, c) analiza pisemna przedstawionych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę, przewidzianych do użycia równoważnych materiałów budowlanych, d) współpraca bieżąca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcami przy poszczególnych etapach realizacji robót branżowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach, e) uzupełnianie szczegółów dokumentacji i instrukcji dodatkowych dla potrzeb Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy, f) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Wykonawcę lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Szczegółowy zakres działań Nadzoru Autorskiego został zawarty w projekcie umowy. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (dot. części 1 i części 2), polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usługi zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 12974 r. - Kodeks pracy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71248000-8, 71311000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 24960,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie zawodowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Nadzór Inwestorski
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ II - NADZÓR INWESTORSKI obejmujący w szczególności: a) ustanowienie spośród inspektorów nadzoru inwestorskiego inspektora branży inżynieryjnej hydrotechnicznej jako ,,koordynatora" wszystkich inspektorów nadzoru inwestorskiego; b) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej - minimum 1 raz w tygodniu przez koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego; c) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowanych wyrobów; d) prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej, e) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, Wykonawcę, f) analiza pisemna przedstawionych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę pod kątem funkcjonalności, przewidzianych do użycia materiałów budowlanych, g) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, h) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowanie rozliczeń budowy. Szczegółowy zakres działań Nadzoru Inwestorskiego został zawarty w projekcie umowy. UWAGA: Dokumentację techniczną inwestycji można pobrać ze strony: http://gizycko.pl/dokumentacja_publiczna/MBSW_Dokumentacja_Techniczna_do_przetargu.zip link do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej: http://gizycko.pl/dokumentacja_publiczna/BADANIA_GEOLOGICZNE_MBSW.zip Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (dot. części 1 i części 2), polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usługi zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 12974 r. - Kodeks pracy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9, 71247000-1, 71311000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 130316,04
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
tygodniowa liczba pobytów koordynatora inspektorów na budowie 30,00
doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 71248000-8,71311000-1,71520000-9,71247000-1,71311000-1

Dokument nr: 599900-N-2019, ZP.271.1.29.2019.GW

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gizycko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie dotyczy

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca;
Adres:
Urząd Miejski w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-30, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa 1. ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. KADRA TECHNICZNA: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA ,,NADZÓR AUTORSKI" Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.: odpowiednimi projektantami, którzy posiadają uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności: a) architektonicznej, b) inżynieryjnej hydrotechnicznej, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SIWZ, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 1 Część I zamówienia ,,Nadzór autorski" SIWZ , które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 8 Części I zamówienia ,,Nadzór autorski" SIWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, musi być spełniony przez Wykonawcę samodzielnie a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - ,,NADZÓR INWESTORSKI" Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne za nadzorowanie wykonania robót budowlanych, tj.: a) Inspektorem nadzoru w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej - pełniącym jednocześnie funkcję koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego. Minimalne wymagania: - posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania budową lub robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, b) Inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Minimalne wymagania: - posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania budową lub robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, c) Inspektorem nadzoru w specjalności konstrukcyjnej. Minimalne wymagania: - posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania budową lub robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2B do SIWZ, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 1 Część II zamówienia ,,Nadzór inwestorski" SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 8 Części II zamówienia ,,Nadzór inwestorski" SIWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, musi być spełniony przez Wykonawcę samodzielnie a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. 3. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22. 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 6) Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust.2.3.2. Rozdz. IV SIWZ, 7) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach art. 22a ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmiotu musi bezspornie i jednoznacznie wynikać, w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8) Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3 pkt. 7) należy złożyć w oryginale wraz z ofertą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 4A i/lub 4B do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A i/lub 1B do SIWZ, 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2A i/lub 2B do SIWZ, 3) Pisemne zobowiązania lub inne dokumenty w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjny) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty, 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.