Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3562z ostatnich 7 dni
15148z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2019-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Polne" w Lubinie
Leszczynowa 27B
59-300 Lubin
powiat: lubiński
768461230
sekretariat@smpolne.lubin.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1210081
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Lubinie przy: ul. Leszczynowej 2-10
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zwiększeniem efektywności energetycznej budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Lubinie przy: ul. Leszczynowej 2-10
Cel zamówienia
Niniejsze postępowanie ma na celu wyłonienie Wykonawcy do realizacji zamówienia na termomodernizację budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Lubinie przy: ul. Leszczynowej 2-10
Przedmiot zamówienia
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Leszczynowej 2-10
roboty kwalifikowane:
- Docieplenie ściana zewnętrzna szczytowa
- Docieplenie ściana zewnętrzna osłonowa
- Docieplenie ściana zewnętrzna klatki schodowej
- Docieplenie modernizacja przegród w piwnicy
- Docieplenie stropodachu wentylowanego
- Wymiana okien w piwnicy
-Wymiana okien klatek schodowych
roboty niekwalifikowane:
- Wymiana pokrycia dachu
- Montaż budek lęgowych dla ptaków
- Remont dachu wiatrołapów
- Remont ścian wiatrołapów
- Remont posadzki wiatrołapów
- Wykonanie opaski z kostki betonowej
-Wykonanie izolacji ścian fundamentowych
- Remont kominów wentylacyjny na dachu budynku
- Wymiana stolarki okiennej w suszarniach
- Remont balustrad balkonowych
- Wymiana szafki gazowej na elewacji budynku.
- Utylizacja i transport odpadów
Zadanie musi zostać zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 30.09.2021r.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1210081, ZO/0034/2/09/2019-TB

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 28-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. Oferta powinna być dostarczona osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kurierskiej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Polne" w Lubinie, ul. Leszczynowa 27B, 59-300 Lubin w sekretariacie pokój nr 8 Liczy się data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Termin składania ofert upływa w dniu 28.10.1019r. do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: lubiński Miejscowość: Lubin
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2021r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w zakresie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności.
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynków o podobnej skali, charakterystyce i stopniu złożoności jak przedmiot zamówienia ,o łącznych parametrach:
- w zakresie ocieplania ścian zewnętrznych budynków w technologii ,,ETICS" (dawniej bezspoinowy system ocieplania tzw. ,,BSO"), co najmniej 8 000 m2 ocieplenia w tym: minimum jedną o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto polegającą na dociepleniu nie mniej niż 4.000 m2 powierzchni.
- w zakresie remontu dachu co najmniej 800 m2 krycia dachu papą na 1 budynku
Na potwierdzenie wykonania ww. prac Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz dołączenia do oferty referencji / potwierdzenia wykonania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Potencjał techniczny
Wykonawca posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz posiadania uprawnień niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz
osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi
na temat potwierdzenia ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich prac, w tym:
- ustanowienie Kierownika Budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi ze specjalności budowlanej będącego aktualnym członkiem izby samorządu zawodowego oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie jako kierownik robót budowlanych przy prowadzeniu robót termomodernizacyjnych
- minimum 5 pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy
robotach termomodernizacyjnych posiadających szkolenie w zakresie wykonywania robót w technologii ,,ETICS" (dawniej bezspoinowy system ocieplania tzw. ,,BSO") potwierdzone odpowiednim certyfikatem oraz posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie przy wykonywaniu robót termomodernizacyjnych
- minimum 2 pracowników zatrudnionych przy robotach dekarskich oraz posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie przy wykonywaniu robót dekarskich, potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy stanowiącym część Formularza ofertowego
Na potwierdzenie dysponowania odpowiednimi osobami Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Formularzu ofertowym stanowiącego załącznik nr 1 oraz dołączenia decyzji / uprawnień potwierdzających w/w kwalifikacje zgodnie z prawem budowlanym oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną cześć Formularza ofertowego. Zamawiający żąda okazania się niezbędnymi uprawnieniami w tym zakresie. Okazanie się uprawnieniami jest warunkiem obligatoryjnym.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W zakresie zdolności ekonomicznej Wykonawca złoży z ofertą potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50% wartości brutto robót określonych w złożonej ofercie. Potwierdzenie posiadania obowiązującego ubezpieczenia należy dołączyć jako załącznik Inne do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
W zakresie zdolności finansowej
Wykonawca udokumentuje zdolność finansową realizacji inwestycji poprzez informację bankową o aktualnej zdolności kredytowej lub posiadaniu własnych środków finansowych na kwotę min. 50% wartości brutto robót określonych w złożonej ofercie (w postaci poręczenia bankowego lub w postaci wydruku z konta na kwotę min. 50% wartości brutto robót określonych w złożonej ofercie, sporządzonego przez bank prowadzący rachunek oferent. - wystawione nie wcześniej niż 1 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Potwierdzenie posiadania zdolności finansowej należy dołączyć jako załącznik Inne do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
Dodatkowe warunki
Dodatkowo Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
- przedstawił aktualne zaświadczenie (lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- przedstawił aktualne zaświadczenie (lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- przedstawił aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiące przed terminem składania ofert potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności . Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa powyżej, należy złożyć dokumenty równoważne wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę, potwierdzające odpowiednio powyższe, bądź w przypadku kiedy w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającymi odpowiednie oświadczenie Wykonawcy złożone przed notariuszem. Dokumentację należy dołączyć jako załącznik Inne do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzania takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1. Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy
2. Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy
3. Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli dotyczy
4. Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar na które strony nie mają wpływu
5. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy
6. Zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów
7. Rozszerzenie obowiązków Wykonawcy o warunki zadeklarowane w składanej ofercie.
Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadkach wymagających uzyskania zgody instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu zgody.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferent jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz
z dokumentacją
2. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę.
Zamówienia uzupełniające
W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika innego niż formularz ofertowy Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków. Wezwanie dokonywane jest w formie e-mail na adres wskazany w formularzu ofertowym. Oferent ma możliwość uzupełnienia wskazanych braków w terminie do 3 dni roboczych od daty wysłania wezwania. Dla spełnienia terminu liczy się data wpływu uzupełnień do Wnioskodawcy na adres, o którym mowa w części powyżej niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku braku uzupełnień, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrzenia.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:
Kryterium nr 1 - Cena
W kryterium CENA kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru :
C = [Cmin/Cbad] x 70 % x 100 pkt
Gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej
Cmin - cena brutto minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
Cbad - cena brutto oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku
Kryterium nr 2 - Gwarancja wykonania
W kryterium GWARANCJA WYKONANIA kolejno ocenianym ofertom punkty zostaną przyznane następująco :
Poniżej 25 miesięcy - oferta odrzucona
25 miesięcy <= okres gwarancji <= 26 miesięcy -
otrzyma 0 pkt.
26 miesięcy < okres gwarancji <= 37 miesięcy - otrzyma 5 pkt.
37 miesięcy < okres gwarancji <= 52 miesięcy - otrzyma 10 pkt.
52 miesięcy < okres gwarancji <= 67 miesięcy - otrzyma 15 pkt.
67 miesięcy < okres gwarancji <= 95 miesięcy - otrzyma 20 pkt.
96 miesięcy <= okres gwarancji - otrzyma 30 pkt.
Gwarancja wykonania oferowana przez Oferenta nie może być krótsza niż 25 miesięcy.
Wykluczenia
Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Nie istnieje inne powiązanie, które powodowałoby faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności.
Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLNE" W LUBINIE
Adres
Leszczynowa 27b
59-300 Lubin
dolnośląskie , lubiński
Numer telefonu
768461230
NIP
6920000763
Tytuł projektu
Wzrost efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Polne" w Lubinie
Numer projektu
POIS.01.03.02-00-0034/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Ryszard Półtorak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
768461230

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.