Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3914z ostatnich 7 dni
16409z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie modernizacji instalacji c.o. oraz modernizacja c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Przedmiot:

Wykonanie modernizacji instalacji c.o. oraz modernizacja c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2019-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Polne" w Lubinie
ul. Leszczynowa 27B
59-300 Lubin
powiat: lubiński
768461230
sekretariat@smpolne.lubin.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1210408
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie modernizacji instalacji c.o. oraz modernizacja c.w.u. w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Lubinie przy ul. Topolowej 52; ul. Topolowej 24-42; ul. Leszczynowej 2-10.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie modernizacji instalacji c.o. oraz modernizacja c.w.u. w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Lubinie przy ul. Topolowej 52; ul. Topolowej 24-42; ul. Leszczynowej 2-10.
Cel zamówienia
Niniejsze postępowanie ma na celu wyłonienie Wykonawcy do realizacji zamówienia polegającego na wykonaniu modernizacji instalacji c.o. oraz modernizacja c.w.u. w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Lubinie przy ul. Topolowej 52; ul. Topolowej 24-42; ul. Leszczynowej 2-10.
Przedmiot zamówienia
Wykonanie modernizacji instalacji c.o. oraz modernizacja c.w.u.
w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Lubinie przy ul. Topolowej 52; ul. Topolowej 24-42; ul. Leszczynowej 2-10.
1.1. Budynek przy ul. Leszczynowej 2-10
Zakres prac kwalifikowalnych;
1.1.1 zwiększenie grubości izolacji przewodów c.w.u. i cyrkulacji.
1.1.2 wymiana izolacji przewodów c.o. wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Zakres prac niekwalifikowalnych:
1.1.3 wymiana zaworów odcinających podpionowych wraz z uwzględnieniem wyniesienia zaworów poza obręb komórek lokatorskich.
1.2. Budynek przy ul. Topolowej 52
Zakres prac kwalifikowalnych;
1.2.1 zwiększenie grubości izolacji przewodów c.w.u. i cyrkulacji
1.2.2 wymiana zaworów równoważących instalację c.o. wraz z regulacja rozpływu czynnika grzewczego, robotami izolacyjnymi i antykorozyjnymi oraz próbami instalacji c.o.
Zakres prac niekwalifikowalnych:
1.2.3 wymiana zaworów odcinających podpionowych wraz z uwzględnieniem wyniesienia zaworów poza obręb komórek lokatorskich i demontażem zbędnej armatury w pomieszczeniu węzła cieplnego.
1.3. Budynek przy ul. Topolowej 24-42.
Zakres prac kwalifikowalnych;
1.3.1 zwiększenie grubości izolacji przewodów c.w.u. i cyrkulacji.
1.3.2 montaż zaworów równoważących instalację c.o. wraz z regulacja rozpływu czynnika grzewczego, robotami izolacyjnymi i antykorozyjnymi oraz próbami instalacji c.o..
Zakres prac niekwalifikowalnych:
1.3.3 wymiana zaworów odcinających podpionowych wraz z uwzględnieniem wyniesienia zaworów poza obręb komórek lokatorskich i demontażem zbędnej armatury w pomieszczeniach węzłów cieplnych.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1210408, ZO/0034/4/10/2019-INS

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 28-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.Oferta powinna być dostarczona osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kurierskiej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Polne" w Lubinie, ul. Leszczynowa 27B, 59-300 Lubin w sekretariacie pokój nr 8 Liczy się data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Termin składania ofert upływa: w dniu 28.10.1019r. do godz. 13.00
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@smpolne.lubin.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: lubiński Miejscowość: Lubin
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia -od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia: 28.02.2021 r.
Prace przy unieruchomionej instalacji c.o. mogą być prowadzone w przerwie pomiędzy sezonami grzewczymi - przypuszczalnie będzie to okres 07.05 - 15.09.2020 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w zakresie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności.
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał roboty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w zakresie modernizacji instalacji c.o. oraz modernizacje instalacji c.w.u. w tym wykonanie izolacji rurociągów i montaż podpionowych zaworów równoważących wraz z regulacją przepływów na instalacji c.o. w budynkach o wartości prac instalacyjnych minimum 40.000,00 PLN.
- Na potwierdzenie wykonania ww. robót Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz dołączenia do oferty referencji / potwierdzenia wykonania robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Potencjał techniczny
Wykonawca posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz posiadania uprawnień niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat potwierdzenia ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich robót, w tym:
- ustanowienie Kierownika Robót instalacyjnych posiadającego odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej oraz posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót przy prowadzeniu robót na instalacjach c.o. i c.w.u.
- minimum 5 pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy pracach instalacyjnych posiadających niezbędne szkolenia i uprawnienia do wykonywania tych robót, w tym wykonywania robót spawalniczych, instalacyjnych i izolacyjnych oraz doświadczenie przy prowadzeniu tych czynności w zasiedlonych budynkach mieszkalnych potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy stanowiącym część Formularza ofertowego
Na potwierdzenie dysponowania odpowiednimi osobami Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Formularzu ofertowym stanowiącego załącznik nr 1 oraz dołączenia decyzji/uprawnień potwierdzających w/w kwalifikacje zgodnie z prawem budowlanym oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną cześć Formularza ofertowego. Zamawiający żąda okazania się niezbędnymi uprawnieniami w tym zakresie. Okazanie się uprawnieniami jest warunkiem obligatoryjnym.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W zakresie zdolności ekonomicznej Wykonawca złoży z ofertą potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50% wartości brutto robót określonych w złożonej ofercie. Potwierdzenie posiadania obowiązującego ubezpieczenia należy dołączyć jako załącznik Inne do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
W zakresie zdolności finansowej
Wykonawca udokumentuje zdolność finansową realizacji inwestycji poprzez informację bankową o aktualnej zdolności kredytowej lub posiadaniu własnych środków finansowych na kwotę min. 50% wartości brutto robót określonych w złożonej ofercie (w postaci poręczenia bankowego lub w postaci wydruku z konta na kwotę min. 50% wartości brutto robót określonych w złożonej ofercie), sporządzonego przez bank prowadzący rachunek oferenta - wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Potwierdzenie posiadania zdolności finansowej należy dołączyć jako załącznik Inne do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
Dodatkowe warunki
Dodatkowo Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
- przedstawił aktualne zaświadczenie (lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- przedstawił aktualne zaświadczenie (lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- przedstawił aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa powyżej, należy złożyć dokumenty równoważne wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę, potwierdzające odpowiednio powyższe, bądź w przypadku kiedy w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającymi odpowiednie oświadczenie Wykonawcy złożone przed notariuszem. Dokumentację należy dołączyć jako załącznik Inne do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzania takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1. Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy
2. Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy
3. Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli dotyczy
4. Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar na które strony nie mają wpływu
5. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy
6. Zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów
7. Rozszerzenie obowiązków Wykonawcy o warunki zadeklarowane w składanej ofercie.
Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadkach wymagających uzyskania zgody instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu zgody.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferent jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z dokumentacją
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Kosztorysy ofertowe dla każdego z budynków sporządzone przez Wykonawcę
Zamówienia uzupełniające
W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika innego niż formularz ofertowy Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia braków. Wezwanie dokonywane jest w formie e-mail na adres wskazany w formularzu ofertowym. Oferent ma możliwość uzupełnienia wskazanych braków w terminie do 3 dni roboczych od daty wysłania wezwania. Dla spełnienia terminu liczy się data wpływu uzupełnień do Wnioskodawcy na adres, o którym mowa w części powyżej niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku braku uzupełnień, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrzenia.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:
Kryterium nr 1 - Cena
W kryterium CENA kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru :
C = [Cmin/Cbad] x 70 % x 100 pkt
Gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej
Cmin - cena brutto minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
Cbad - cena brutto oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku
Kryterium nr 2 - Gwarancja wykonania
W kryterium GWARANCJA WYKONANIA kolejno ocenianym ofertom punkty zostaną przyznane następująco :
Poniżej 25 miesięcy - oferta odrzucona
25 miesięcy < okres gwarancji <= 37 miesięcy - otrzyma 5 pkt.
38 miesięcy < okres gwarancji <= 49 miesięcy - otrzyma 10 pkt.
50 miesięcy < okres gwarancji <= 59 miesięcy - otrzyma 15 pkt.
60 miesięcy <= okres gwarancji - otrzyma 30 pkt.
Gwarancja wykonania oferowana przez Oferenta nie może być krótsza niż 25 miesięcy.
Wykluczenia
Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Nie istnieje inne powiązanie, które powodowałoby faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności.
Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLNE" W LUBINIE
Adres
Leszczynowa 27b
59-300 Lubin
dolnośląskie , lubiński
Numer telefonu
768461230
NIP
6920000763
Tytuł projektu
Wzrost efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Polne" w Lubinie
Numer projektu
POIS.01.03.02-00-0034/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Ryszard Półtorak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
768461230

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.