Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
495z dziś
4285z ostatnich 7 dni
16032z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej

Przedmiot:

Przebudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Sławoborze
ul. Kolejowa 8
78-314 Sławoborze
powiat: świdwiński
tel. 943 647 559, faks 943 647 559
ug@slawoborze.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Sławoborze
Wadium: 65.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej nr 280011Z na odcinku Sidłowo - Krzecko Gmina Sławoborze
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej drogi gminnej polegająca na jej przebudowie. Droga gminna zlokalizowana jest na działkach nr 115, 116 w obrębie Sidłowo oraz 106 w obrębie Krzecko. Początek drogi zlokalizowany jest w miejscowości Sidłowo przy drodze powiatowej nr 1057Z Białogard - Sławoborze znajdującej się na działce nr 111 obręb Sidłowo. Koniec drogi znajduje się w miejscowości Krzecko przy drodze powiatowej nr 1059Z Sławoborze - Rąbino znajdującej się na działce nr 107 obręb Krzecko. Zakres prac obejmuje prace drogowe związane z przebudową drogi gminnej oraz związane z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi na łącznej długości 2,357 km. W trakcie prac wykonane zostaną utwardzone nawierzchnie zjazdów do istniejących posesji i pól oraz lokalne poszerzenia drogi i lokalne mijanki. W ramach modernizacji drogi zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej i skrzyżowań z drogami powiatowymi

CPV: 45233220-7

Dokument nr: 607201-N-2019, AT.V.271.8.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
bip.slawoborze.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r., prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r., poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamknietym opakowaniu w zewnetrznej i wewnetrznej kpercie
Adres:
Gmina Sławoborze, ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-24, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-10-29

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: sytuacji ekonomicznej lub finansowej: warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 1.500.000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy te wartość w oparciu o średni kurs waluty NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeśli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: - wykonał w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: - co najmniej 2 z najważniejszych robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego o wartości robót nie mniejszej niż 1.200.000,00 PLN brutto każda, W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy te wartość w oparciu o średni kurs waluty NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeśli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt. VI ppkt. 1,2) a SIWZ Wykonawca składa informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymaganych przez Zamawiającego może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału postępowaniu. Ww dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty wspólnej ww dokumenty składa i poświadcza za zgodność z oryginałem pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną lub Wykonawca, którego dokument dotyczy. b) na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt. VI ppkt. 1,2) b SIWZ Wykonawca składa wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane na leżycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Ww dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz robót budowlanych, podpisany przez pełnomocnika Wykonawców, natomiast dowody o tym, że roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone składa i poświadcza za zgodność z oryginałem pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną lub Wykonawca, którego dokument dotyczy. c) na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt. VI ppkt. 1,2) c SIWZ Wykonawca składa wykaz osób (załącznik nr 7 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ww dokumenty należy złożyć w oryginale.. W przypadku składania oferty wspólnej - Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz, podpisany przez pełnomocnika Wykonawców.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp Wykonawca, bez wezwania ze strony Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ- wzór). W przypadku, gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ww oświadczenie należy złożyć w oryginale. W sytuacji wspólnego ubiegania się o zamówienie powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rekojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.