Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji dla zadania pn.: ,,Przebudowa...

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji dla zadania pn.: ,,Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych"

Data zamieszczenia: 2019-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Morski w Słupsku
al. Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk
powiat: Słupsk
Tel.: +48 598474205, Faks: +48 598474204
zp@umsl.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: 17 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji dla zadania pn.: ,,Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno"

Numer referencyjny: ZP 3510/I/22/19
II.1.2)Główny kod CPV
71540000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sprawowaniu Nadzoru Inwestorskiego

W zakresie zarządzania, kontroli oraz prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru finansowego wykonywanych robót budowlanych w okresie realizacji, gwarancji i rękojmi przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno" realizowanego w systemie zaprojektuj-wybuduj.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 650 236.76 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71541000
71520000
71248000
71247000
71244000
71311000
71317000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mielno województwo zachodniopomorskie

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sprawowaniu Nadzoru Inwestorskiego w zakresie zarządzania, kontroli oraz prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru finansowego wykonywanych robót budowlanych w okresie realizacji, gwarancji i rękojmi przedsięwzięcia pn.,,Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno"realizowanego w systemie zaprojektuj-wybuduj.2.Nadzór Inwestorski ustanowiony będzie celem realizacji przedsięwzięcia zgodnie z jego założeniami, w szczególności dotyczącymi jego zakresu, rozliczeń finansowo-rzeczowych terminów stanowiących zakres robót wskazany w Umowie o roboty budowlane.3.Przedsięwzięcie stanowiące przedmiot Nadzoru Inwestorskiego będzie realizowane ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, IIoś priorytetowa, tj.,,Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami".4.Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim obejmuje wykonanie następujących elementów zabudowy hydrotechnicznej w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno":1)remont zespołu ostróg brzegowych-36 szt.;2)budowa opaski brzegowej narzutowej typu ciężkiego o długości ok.450 mb;3)modernizacja istniejącej opaski brzegowej na km 299,420-300,010 wg UM;4)modernizacja istniejącej opaski brzegowej na km300,010-300,260wg UM;5)modernizacja istniejącej opaski brzegowej na km300,260- 300,380 wg UM;6)refulacja, sztuczne zasilenie rumowiska w ilości min.100 000 m3..5.Nadzór Inwestorski winien być sprawowany na zasadach i w sposób zgodny z zapisami Umowy i obowiązującym w Polsce prawem budowlanym, tj. w szczególności ustawą z dnia 07lipca1997r. Prawo budowlane(t.j.: Dz.U.2019poz.1186,ze zm.).6.Na podstawie zawartej umowy według wzoru umowy, załącznik nr 3 do SIWZ,Nadzór Inwestorski będzie pełnić swoje obowiązki przy ścisłej współpracy z Zamawiającym, Wykonawcą robót w systemie zaprojektuj-wybuduj i jeżeli będzie to konieczne z nadzorem autorskim Programu Funkcjonalno-Użytkowego.7.Zamawiający zastrzega wykonanie przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. powierzenie obowiązków Inżyniera Rezydenta i Zastępcy Inżyniera Rezydenta tylko i wyłącznie potencjałowi własnemu Wykonawcy. 8.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9doSIWZ..9.Wartość szacunkowa robót budowlanych pn. ,,Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno" nad realizacją, której Wykonawca będzie pełnił nadzór wynosi45 155 330,39 zł netto, VAT 0 %.10.Planowany okres realizacji robót budowlanych objętych nadzorem zawarty jest w rozdziale 5.Natomiast wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na robót budowlanych stanowiących przedmiot nadzoru, wynosi 60 miesięcy. Nadzór Inwestorski stanowiący przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru podczas przeglądów gwarancyjnych oraz nad usuwaniem ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancji i/lub rękojmi na roboty budowlane, które są objęte ww. minimalną60-cio miesięczną gwarancją na wykonany przedmiot zamówienia (okres może ulec wydłużeniu). Uprawnienia Zamawiającego z tytułu należytego wykonania umowy, na podstawie art. 471KC,za nadzór inwestorski wygasają po upływie12 miesięcy od daty wygaśnięcia uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane.11.Opis przedmiotu za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:71540000-5 Usługi zarządzania budową 71541000-2Usługi zarządzania projektem budowlanym71520000-9Usługi nadzoru budowlanego71248000-8Nadzór nad projektem i dokumentacją71247000-1Nadzór na robotami budowlanymi;71244000-0Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów;71311000-1Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71317000-3Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie Inżyniera Rezydenta w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi (zgodnie z pkt. 19.4.2) (DI) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie Inżyniera Rezydenta w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, współfinansowanymi przez Unię Europejską (zgodnie z pkt. 19.4.3) (DIU) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie Zastępcy Inżyniera Rezydenta w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi (zgodnie z pkt. 19.4.4) (DZI) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie Zastępcy Inżyniera Rezydenta w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, współfinansowanymi przez Unię Europejską (zgodnie z pkt. 19.4.5) (DZIU) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 650 236.76 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0028/17-00 z dnia 28-02-2018 r.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Nadzór Inwestorski sprawowany będzie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia okresu rękojmi na nadzorowane roboty budowlane.(termin realizacji robót budowlanych może ulec zmianie, jednak nie może być dłuższy niż do 30 grudnia 2022 r.)

CPV: 71540000

Dokument nr: 479031-2019, ZP 3510/I/22/19

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.11.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, tj.

W Urzędzie Morskim w Słupsku przy Al. Sienkiewicza 18, pokój nr 41 (IV piętro)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.umsl.gov.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/11/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mielno województwo zachodniopomorskie

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Kontakt:
Urząd Morski w Słupsku
al. Sienkiewicza 18
Słupsk
76-200
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Chojnacka
Tel.: +48 598474205
E-mail: zp@umsl.gov.pl
Faks: +48 598474204
Kod NUTS: PL636

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.