Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku remizy

Przedmiot:

Budowa budynku remizy

Data zamieszczenia: 2019-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Staszów, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów
powiat: staszowski
tel. (015) 864-30-05, fax (15) 864-32-61
biuro@staszow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Staszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym" - wykonanie wieńców, podciągów, stropu,
słupów, trzpieni i schodów".
Rodzaj zamówienia: robota budowlana
(usługa/dostawa/robota budowlana)
Przedmiot zamówienia obejmuje III etap budowy budynku remizy OSP (uprzednio świetlicy
wiejskiej) w Czajkowie Południowym, na który składa się wykonanie m. in.:
- wieńców żelbetowych,
- belek, podciągów i żeber żelbetowych,
- schodów żelbetowych wewnętrznych,
- płyty stropowej, słupów i trzpieni żelbetowych;
zgodnie z przedmiarem robót ( w załączeniu ), oraz inne konieczne do wykonania prace
gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia.
W załączeniu dokumentacja projektowa.
Przy określeniu ceny obejmującej wykonanie przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić
niniejsze informacje oraz dane wynikające z przeprowadzonej ewentualnie wizji lokalnej w terenie.
Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu
,,Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz z udziałem środków finansowych z funduszu sołeckiego na 2019
rok.

CPV: 45000000-7, 45262300-4 -, 45320000-6, 45262500-6

Specyfikacja:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 214 lub
telefonicznie pod numerem tel./15/864 83 40 lub /15/864 83 35.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów,
ul. Opatowska 31, sekretariat-pokój 104 osobiście, pocztą, faksem na nr (15) 864-32-61 lub drogą
elektroniczną e-mailem na adres:......................w terminie do dnia 17.10.2019 r. do godz 1400

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do 31.10.2019r.

Wymagania:
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz, którego robota została
wykonana, oraz załączy dowody, że robota ta została wykonana należycie:
- co najmniej jedno zamówienie, polegające na wykonaniu robót budowlanych obejmujących
budowę lub przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej,
- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie ww. usług (referencje, poświadczenia) (wykaz usług - zał. nr 2);
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej,
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą aktualnych dokumentów
potwierdzających ww. wymagania; (wykaz osób - zał. nr 3);
c) udzielą gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres minimum 36
miesięcy, od daty ich odbioru końcowego.
5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
100% - cena
Oferta winna być sporządzona na ,,Formularzu oferty cenowej" - druk w załączeniu.
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, zostanie
przesłana pocztą lub przekazana telefonicznie najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.
9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy.

Kontakt:
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Grzegorz Klimek - Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.