Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
453z dziś
4244z ostatnich 7 dni
15990z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi powiatowej

Przedmiot:

Przebudowa drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2019-10-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim
ul. Złocieniecka
78-500 Drawsko Pomorskie
powiat: drawski
tel. 943 633 283, faks 943 633 283
zdp@powiatdrawski.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Drawsko Pomorskie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi powiatowej nr 1961Z ul. Gronowska w Złocieńcu w km 11+600 - 12+400
1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1961Z (województwo zachodniopomorskie, powiat drawski, gmina Złocieniec). Zadanie obejmuje odcinek miejski drogi (ul. Gronowska) od skrzyżowania z ul. Lipową do km 0+764,96 oraz odcinek ul. Lipowej od skrzyżowania z ul. Gronowską do przejazdu kolejowego w miejscowości Złocieniec. Łączna długość przebudowywanego odcinka drogi - 0,855 km. Planuje się wykonanie jezdni o szerokości 6,00 m na całym projektowanym odcinku z włączeniem do istniejącej szerokości na końcu opracowania, wykonanie ścieżki rowerowej wraz z włączeniami w jezdnie, wykonanie chodników oraz zjazdów, przebudowę istniejących przepustów oraz odtworzenie istniejącego rowu oraz przebudowę odwodnienia poprzez wydłużenie odcinka kanalizacji deszczowej o ok. 32 m. Zakres robót: 1) Roboty drogowe 2) Kanalizacja deszczowa 3) Oświetlenie drogowe 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej dołączonej przez zamawiającego do SIWZ (załącznik nr 11 - 15) oraz kosztorysie ofertowym (załączniki nr 7a, 7b, 7c)

CPV: 45233140-2,45233220-7,45232130-2,34953300-5,45316110-9

Dokument nr: 609916-N-2019, ZDP-2710.01.04.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.zdp.powiatdrawski.pl/zamowienia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
poczta, osobiści, kurier
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Złocieniecka 22a, 78-500 Drawsko Pomorskie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-30, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-07-10

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi klasy minimum Z w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124) o długości minimum 0,5 km (załącznik nr 8); W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości b) dysponuje lub będzie dysponować minimum: b.1. Kierownik budowy - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń; nie mniej niż 2 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, przy realizacji nie mniej niż dwóch robót polegających na budowie lub przebudowie drogi klasy minimum Z w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124) o długości minimum 0,5 km (załącznik nr 9); b.2. Kierownik robót sanitarnych - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń; nie mniej niż 2 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, przy realizacji nie mniej niż dwóch robót polegających na budowie lub przebudowie drogi klasy minimum Z w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124) o długości minimum 100 mb (załącznik nr 9);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ - W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz w oryginale. 2) Oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem 8 pkt 3 ppkt 1) - w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz w oryginale. 3) Oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem 8 pkt 3 ppkt 2) - w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument, zgodnie z Rozdziałem 8 pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa - Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) Kosztorysy ofertowe, według załączników nr 7a, 7b, 7c do siwz - w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz; ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) Inne informacje - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale;
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
gwarancja wykonawcy 20,00
doświadczenie kierownika 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.