Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana podłogi w sali kina Rejs

Przedmiot:

Wymiana podłogi w sali kina Rejs

Data zamieszczenia: 2019-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Słupski Ośrodek Kultury
ul. Braci Gierymskich 1
76-200 Słupsk
powiat: Słupsk
tel./fax (59) 845 64 42
kinorejs@sok.slupsk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana podłogi w sali kina Rejs Słupskiego Ośrodka Kultury
Przedmiot zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia oraz istotne dla stron postanowienia zawarte zostały w Rozdziale III

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 25 października 2019 r. na adres: kinorejs@sok.slupsk.pl podając w tytule maila: oferta - wymiana podłogi w kinie Rejs.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: 4 listopada - 20 grudnia 2019.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta winna zawierać wypełniony formularz ,,Oferta", oraz niżej wymienione dokumenty:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w postaci elektronicznej.
Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Informacja o wyniku.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty, zostaną poinformowani o wyniku zapytania. Informacja przesłana zostanie na adres e-mail Wykonawcy podany w ofercie oraz umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Słupskiego Ośrodka Kultury: www.bip.sok.slupsk.pl

Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Wykonawca określi cenę za realizację wszystkich prac i materiałów. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty niezbędne do wykonania zamówienia. Tak określona cena stanowić będzie podstawę do dokonania oceny oferty oraz stanowić będzie podstawę określenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Powyższa cena będzie ceną netto w złotych polskich.

Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium:

Najkorzystniejsza cena.

Dostawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

Prawo do unieważnienia postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podawania przyczyn.

Uwagi:
Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku ul. Braci Gierymskich 1, 76 - 200 Słupsk , tel.598456441, sekretariat@sok.slupsk.pl;

wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetworzenia danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetworzeniem danych osobowych droga elektroniczną (e-mail: iod@sok.slupsk.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.1

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotowego postępowania.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp";

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3 ;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Opis sposobu porozumienia się z Wykonawcami.

Pytania dotyczące treści zapytania ofertowego można przesyłać na adres: kinorejs@sok.slupsk.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.