Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup wraz z dostawą rur

Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą rur

Data zamieszczenia: 2019-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Mielcu
ul. Wolności 44
39-300 Mielec
powiat: mielecki
Tel. 17 582-05-70 Fax: 17 582-05-76, tel. 17 58-20-510, tel. 17 58-20-565
mpgk@mpgk.mielec.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup wraz z dostawą rur K2 SN8 800x3000 - 40 szt. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: na 2 dzień od daty podpisania umowy.
Gwarancja producenta, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

Dokument nr: 93/ZP-S/2019

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2019 r. o godzinie 8.45 w siedzibie Spółki, pokój nr 202 (sala konferencyjna). Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
3. Ofertę cenową należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub pisemnie nieścieralnym atramentem, złożyć w zamkniętej kopercie opisanej:
Oferta na: ,,Zakup wraz z dostawą rur K2 SN 8 800x3000 - numer postępowania 93/ZP-S/2019.
do dnia 24.10.2019 r. do godz. 8.30 Sekretariat Spółki - pokój 206

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce dostawy - ul. Korczaka 20, 39-300 Mielec.

Wymagania:
Koszt transportu i rozładunek - po stronie Dostawcy.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, który spełniając warunki zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty zaoferuje najniższą cenę.
2. Warunki określone przez Zamawiającego:
1) Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4) Zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zaproszenia, nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty (niezwłocznie zawiadamiając
o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona).

5) Zamawiający nie będzie rozpatrywał oferty, jeżeli:
- Dostawca złożył więcej niż jedną ofertę,
- została złożona przez Dostawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
6) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu.
8) Zapłata wynagrodzenia w PLN nastąpi w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury na konto Dostawcy.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Dostawcy zgodnie z formą reprezentacji Dostawcy określona w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Dostawcy. W przypadku złożenia podpisu przez pełnomocnika, Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa (oryginał lub kopia potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez notariusza), potwierdzającego umocowanie osoby w nim wymienionej do dokonania czynności w postępowaniu oraz/lub do podpisania umowy.
6. Koperta powinna zawierać dane adresowe Dostawcy, aby można ją było odesłać bez otwierania w przypadku jej złożenia po terminie określonym w pkt. 3.
7. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Dostawcy.
8. Zamawiający powiadomi pisemnie (na adres e-mailowy podany w ofercie) o wyborze oferty wszystkich Dostawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, wskazując
nazwę firmy, siedzibę, której ofertę wybrano.

Kontakt:
wybrano. 9. Do kontaktowania się z Dostawcami Zamawiający wyznacza n/w osoby:
1) w zakresie przedmiotu zamówienia - Kierownik Zakładu Dróg Miejskich
p. Daniel Pyzikiewicz tel. 17 58-20-510, e-mail: dpyzikiewicz@mpgk.mielec.pl.
2) w zakresie procedury udzielania zamówienia - p. Sylwia Pietryka, tel. 17 58-20-565, e-mail: zp@mpgk.mielec.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.