Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont nawierzchni jezdni ulic

Przedmiot:

Remont nawierzchni jezdni ulic

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gniewkowo
ul. 17 Stycznia 11
88-140 Gniewkowo
powiat: inowrocławski
tel. 523 543 014, faks 523 543 037
zamowienia@gniewkowo.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Gniewkowo
Wadium: 2.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont nawierzchni jezdni ulic: Wojska Polskiego, Generała Józefa Hallera, Generała Władysława Sikorskiego w Gniewkowie
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem nawierzchni jezdni ulic: Wojska Polskiego , Generała Józefa Hallera, Generała Władysława Sikorskiego w Gniewkowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa tj. Projekt Wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót Budowlanych

CPV: 45233220-7,45232400-6

Dokument nr: 610859-N-2019, Znak: RZp.271.1.7.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gniewkowo.bipgmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie - forma papierowa
Adres:
Urząd Miejski w Gniewkowie ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-31, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-16
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-16

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na budowie, przebudowie, remoncie odcinka jezdni, ulicy lub parkingu, o wartości zadania nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto. 2. Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów tj. dysponuje osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, w specjalności: inżynieryjnej drogowej (osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy),
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww., zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie ich uzyskać - inne dokumenty (wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 3 do IDW). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wykaz ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do IDW).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy, aktualne na dzień składania ofert, zgodne ze wzorem załącznika nr 2 do IDW, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ustawy (należy złożyć wraz z ofertą). 2)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy, aktualne na dzień składania ofert, zgodne ze wzorem załącznika nr 2 do IDW, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w IDW (należy złożyć wraz z ofertą). 3) pełnomocnictwo składane w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii o ile okaże się niezbędne, 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy), 6) w przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: pisemne zobowiązanie (oświadczenie) innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór pisemnego zobowiązania innych podmiotów stanowi załącznik nr 5 do IDW). Powyższe zobowiązanie należy złożyć w oryginale. 7)w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa dołączonego do oferty powinna dokładnie określać jego zakres. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 IDW) w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 8)zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszego rozdziału, podając ich firmę (pełna nazwa, imię, nazwisko). 9)zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy, Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieścił informację o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1 podając ich firmę (pełna nazwa, imię, nazwisko).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi za wady 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.