Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
636z dziś
4426z ostatnich 7 dni
16172z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja pracowni PCEE - rozbudowa i wyposażenie - WYPOSAŻENIE

Przedmiot:

Modernizacja pracowni PCEE - rozbudowa i wyposażenie - WYPOSAŻENIE

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej
Lubelska 28/4 lok. 1
35-233 Rzeszów
powiat: Rzeszów
+48 721309285
amicusmk@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212237
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
danie 5 - Modernizacja pracowni PCEE - rozbudowa i wyposażenie - WYPOSAŻENIE
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż wyposażenia w ramach projektu pn.: pn.: ,,Zielona Edukacja - Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie", nr umowy RPPK.04.05.00-18-0016/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV ,,Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest rozbudowa oraz wyposażenie Podkarpackiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie
Przedmiot zamówienia
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia w tym montaż dla Stowarzyszenia ,,EKOSKOP" ch dostawę na miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie, ul. Lubelska 28/4 lok. 1; 35-233 Rzeszów oraz montaż.
Zamówienie obejmuje dostawę:
1. Budka z kamerą 3 szt.
2. Donica pod zieloną ścianę 1 zest.
3. Forma do oczka wodnego 1 szt.
4. Donica z kratką 1 zest.
5. Panel ogrodzeniowy 3 szt
6. Zestaw roślin 1 zest.
7. Centrum do studiów nad owadami 1 szt.
8. Wyłożenie plastrami drewna 6 m2
9. Wymiana samozamykacze nowe 3 szt.
10. Wymuszony system wymiany powietrza 1 zest.
11. Zakup i montaż pieca dwu-funkcyjnego 1 szt.
12. Regały 1 zest.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy wraz z załącznikiem SOPZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Zamówione wyposażenie musi być fabrycznie nowe. Dostarczone wyposażenie musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem (wyżej wskazane dokumenty należy dostarczyć do Zamawiającego w dniu dostawy zakupionych towarów). Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

CPV: 44000000-0

Dokument nr: 1212237

Otwarcie ofert: Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie nastąpi w Podkarpackim Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Lubelska 28/4 lok. 1, 35-233 Rzeszów 24-10- 2019 r. o godz. 16.00.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 24-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać:
1. osobiście Podkarpackim Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Lubelska 28/4 lok. 1, 35-233 Rzeszów w godzinach 10:00 - 15:00 (po uprzednim kontakcie telefonicznym 721309285, DOTYCZY TO RÓWNIEŻ DOKUMENTÓW DOSTARCZANYCH KURIEREM) lub
2. przesłać skan dokumentów na adres mailowy: ekoskop@ekoskop.rzeszow.pl lub
3. przesłać dokumentów na adres Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Lubelska 28/4 lok. 1, 35-233 Rzeszów - liczy się data wpływu oferty;
do dnia 24.10.2019 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane w postępowaniu.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia:
do poniedziaałek, 25 listopada 2019

Wymagania:
PODANE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JAKIEKOLWIEK NAZWY WŁASNE, ZNAKI TOWAROWE, PATENTY LUB POCHODZENIA, ŹRÓDŁA LUB SZCZEGÓLNEGO PROCESU, KTÓRY CHARAKTERYZUJE PRODUKTY LUB USŁUGI DOSTARCZANE PRZEZ KONKRETNEGO WYKONAWCĘ, JEŻELI MOGŁOBY TO DOPROWADZIĆ DO UPRZYWILEJOWANIA LUB WYELIMINOWANIA NIEKTÓRYCH WYKONAWCÓW LUB PRODUKTÓW, MAJĄ JEDYNIE ZA ZADANIE SPRECYZOWANIE OCZEKIWAŃ JAKOŚCIOWYCH, TECHNOLOGICZNYCH, EKSPLOATACYJNYCH I UŻYTKOWYCH ZAMAWIAJĄCEGO.
ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
Potencjał techniczny
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W postępowaniu mogą brać udział podmioty nie znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej uniemożliwiającej realizację zamówienia.
Dodatkowe warunki
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z opisami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
a) Specyfikacja sprzętu.
b) Załącznik nr 3 - Oświadczenia dot. wykluczenia wykonawcy.
c) Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
d) Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowych zamówień sprzętu spełniającego warunki SOPZ lub o lepszych parametrach.
Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia zamówienia w późniejszym terminie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:
Ocena kryterium oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku według zasady: wartość równe lub wyższe od 5 - w górę, wartość mniejsze od 5 - w dół.
a) Cena wykonania zamówienia - waga 90%.
Cena wykonania zamówienia - obejmuje cenę dostawy. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalna ilość punktów (90 pkt), oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji ,,mniej lepiej" w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:
C=(Cmin / Coferta) * 100 pkt. * 90%,
Cmin - oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,
Coferta - cena badanej oferty.
b) Okres gwarancji - waga 10 %
Okres gwarancji - Zamawiający wymaga, aby zaproponowany przez Wykonawców okres gwarancji był nie krótszy niż 2 lata. Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 2 lata (24 miesięcy), jego oferta zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wg wzoru:
O=( Ooferta / Omax) * 100 pkt. * 10%,
Omax - oznacza najdłuższy okres gwarancji zaoferowany w postępowaniu,
Ooferta - okres gwarancji badanej oferty.
Zamawiający wybierze oferty najkorzystniejsze tzn. takie, które będą odpowiadać wszystkim wymogom zapytania ofertowego i zostaną ocenione w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsze tj. takie, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Jeżeli w przypadku dwóch lub więcej ofert ilość otrzymanych punktów będzie równa i zarazem najwyższa, to wybiera się ofertę o najniższej cenie.
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który:
1) w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia; co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
5) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
6) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. podstaw wykluczenia wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy:
1) nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
2) nie wykażą braku podstaw wykluczenia,
3) wobec których zachodzą podstawy wykluczenia.
Oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnienie wymaganych warunków i brak podstaw wykluczenia zostaną dopuszczone do badania i oceny. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia" - ,,nie spełnia". Wykonawca, który nie spełnia któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
STOWARZYSZENIE "EKOSKOP"
Adres
Lubelska 28/4
35-233 Rzeszów
podkarpackie , Rzeszów
Numer telefonu
+48 721309285
Fax
000000000000000
NIP
8133488654
Tytuł projektu
Zielona Edukacja - Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie
Numer projektu
RPPK.04.05.00-18-0016/18-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Maciej Kunysz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 721309285

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.