Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
603z dziś
4393z ostatnich 7 dni
16140z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi badawczej

Przedmiot:

Wykonanie usługi badawczej

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Maria Pawińska Maskup
Astrów 8/3
40-045 Katowice
powiat: Katowice
798707871
maria.konto@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24434
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 2/2019/BON na wykonanie usługi badawczej dla realizacji projektu w ramach działania 2.3 ,,Proinnowacyjne usługi dla przedsiestw", poddziałania 2.3.2 ,,Bony na innowacje dla MS w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwo14 - 2020
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Oczekiwanym minimalnym efektem usługi i przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie prototypów tzw. kominu ochronnego na twarz lub dekolt, którego podstawową funkcją jest ochrona przed zabrudzeniem elementów garderoby kosmetykami użytymi do makijażu, podczas zakładania/zdejmowania odzieży przez głowę, a jednocześnie ochrona przed uszkodzeniem tegoż makijażu elementami garderoby. Usługa musi obejmować wytworzenie prototypów posiadających zakładaną funkcjonalność a których poziom gotowości pozwoli Zamawiającemu na wdrożenie innowacji produktowej w działalności jego przedsiębiorstwa
Cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP na potrzeby projektu firmy Maria Pawińska Maskup
Przedmiot zamówienia
Zadanie 1
Tytuł: Opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych wyrobu
Pełny opis zawiera załącznik - Zapytanie ofertowe.pdf
Oczekiwany rezultat:
Forma realizacji - raport z wynikami wraz z wszelką dokumentacją projektową (m.in.: pliki, szkice)
Zadanie 2
Tytuł: Badania materiałowe uwzględniające kryteria ekologiczne, technologiczne i koszt
jednostkowy wytworzenia produktu
Opis: Przeprowadzenie badań materiałowych uwzględniających cechy projektowanego produktu.
Celem uzyskania najlepszej relacji pomiędzy kosztem wytworzenia a zachowania wysokich
kryteriów prośrodowiskowych. Dla zaproponowanych w zadaniu 1 wariantów surowcowych
badania obejmą minimalny zakres badawczy dla maksymalnie 4 typów materiałów:
- parametry mechaniczne tkanin/włóknin
- rozsuwalność szwów (w przypadku wyrobów zszywanych)
- wytrzymałość połączeń (w przypadku materiałów spawanych klejonych)
- zmianę wymiarów po praniu
- trwałość wybarwień (wg szarej skali)
Oczekiwany rezultat:
Przygotowanie raportu z wynikami i rekomendacjami.
Zadanie 3
Tytuł: Wytworzenie prototypów projektowanego rozwiązania
Zadanie obejmuje następujące działania:
Wytworzenie pierwszej serii prototypowej dla minimum 2 wariantów designu zaprojektowanych w zadaniu 1 w liczbie pozwalającej na przeprowadzenie testów z udziałem użytkowników końcowych oraz identyfikacje potencjalnych ograniczeń/wad
produktu. Prototypy zostaną wykonane z zastosowaniem technologii i materiałów wskazanych w zadaniu 1 i 2 w porozumieniu z Zamawiającym.
Oczekiwany rezultat: Wytworzone prototypy produktu
Zadanie 4
Tytuł: Włączenie użytkowników końcowych w proces projektowania rezultatów projekty
Projekt obejmuje włączenie końcowych użytkowników (w rozumieniu ostatecznych odbiorców produktów przedsiębiorstwa) w proces tworzenia rezultatów przedmiotowego projektu poprzez ich udział w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji potrzeb w zakresie nowego rozwiązania. Włączenie końcowych użytkowników następuje w ramach usługi świadczonej przez Wykonawcę. Włączenie w proces projektowania ma na celu badanie odbioru rozwiązania będącego
przedmiotem projektu przez rynek. Realizujący zadanie zobowiązany jest do współpracy z zespołem prowadzącym pozostałe zadania.
Oczekiwany rezultat: Raport z uzyskanymi wynikami badania produktów z udziałem użytkowników końcowych

CPV: 73000000-2

Dokument nr: 24434, 2/2019/BON

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 28-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy przygotować na załączonych formularzach (załącznik nr 1, załącznik 2)
2. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: maria.konto@gmail.com najpóźniej do
dnia 28.10.2019 do godziny 23:59:59
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
5. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6. W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
7. Szczegółowych informacji nt. zamówienia udziela: Maria Pawińska, maria.konto@gmail.com,

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice
Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany harmonogram realizacji projektu:
Data rozpoczęcia: 01.03.2020
Data zakończenia: 31.12.2020

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawcą usługi, mogą być:
o ,,organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę", określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.); lub
o spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
o centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
o przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
o akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155); lub
o Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534).
Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta - załącznik nr 2
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) Formularz ofertowy (zał. Nr 1).
2) Formularz oświadczeń (zał. Nr 2)

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny
kryteriów wg poniższego przydziału punktów do poszczególnych kryteriów:
Kryterium nr 1
Cena - maksymalnie do uzyskania jest 60 pkt.
Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę netto
otrzyma maksymalną liczbę punktów - 60. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie
obliczana wg następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena netto
C = ------------------------------------------------------ o 60
Cena netto w rozpatrywanej ofercie
Kryterium nr 2
Czas realizacji [D]- maksymalnie do uzyskania jest 40 pkt.
Ocenie podlegać będzie termin wykonania usługi podany w dniach [D]. Wykonawca, który
zaoferował najniższą cenę netto otrzyma maksymalną liczbę punktów - 40. Dla pozostałych
wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:
Najkrótszy zaoferowany termin realizacji
D = ------------------------------------------------------ o 40
Termin realizacji w rozpatrywanej ofercie
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionego kryterium
uzyska najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Maria Pawińska Maskup
Adres
Astrów 8/3
40-045 Katowice
śląskie , Katowice
Numer telefonu
798707871
NIP
9542740330
Numer naboru
POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Maria Pawińska

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.