Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
709z dziś
4500z ostatnich 7 dni
16246z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzłów multimodalnych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzłów multimodalnych

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
powiat: wrocławski
tel. 71 391 91 01, faks 71 786 09 07
zp@umsiechnice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Siechnice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzłów multimodalnych w miejscowości Siechnice i Święta Katarzyna, Gmina Siechnice w podziale na dwa zadania: Zadanie 1 - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnegow miejscowości Siechnice Zadanie 2 - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnegow miejscowości Święta Katarzyna

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnego w miejscowości Siechnice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1 - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnegow miejscowości Siechnice
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 60,00
uprawnienia kierownika budowy 20,00
uprawnienia kierownika robót branzy sanitarnej 10,00
uprawnienia kierownika robót branży elektrycznej 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnego w miejscowości Święta Katarzyna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2 - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnego w miejscowości Święta Katarzyna
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
najniższa cena 60,00
uprawnienia kierownika budowy 20,00
uprawnienia kierownika robót branzy sanitarnej 10,00
uprawnienia kierownika robót branży elektrycznej 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 610982-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.siechnice.gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-19, godzina: 10:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 18 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: ? jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna co najmniej: Zadanie 1: 500 000,00 zł. Zadanie 2: 500 000,00 zł. W przypadku składania oferty na dwa zadania wymagane jest ubezpieczenie na kwotę 1 000 000,00 zł. ? Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli: ? wykaże się doświadczeniem w realizacji w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum: o Zadanie 1: 1 zamówienie o charakterze i złożoności robót budowlanych polegających na rozbudowie, budowie, przebudowie lub remoncie dróg i ulic o nawierzchni z asfaltobetonu lub brukowanych o długości powyżej 300 mb, o Zadanie 2: 1 zamówienie o charakterze i złożoności robót budowlanych polegających na rozbudowie, budowie, przebudowie lub remoncie dróg i ulic o nawierzchni z asfaltobetonu lub brukowanych o długości powyżej 300 mb. o W przypadku składania oferty na dwa zadania: 2 zamówienia o charakterze i złożoności robót budowlanych polegających na rozbudowie, budowie, przebudowie lub remoncie dróg i ulic o nawierzchni z asfaltobetonu lub brukowanych o długości powyżej 300 mb każde zadanie. ? dysponuje personelem, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialny za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: o Kierownik budowy - Wykonawca wykaże się, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalnościach inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane przed 11.07.2003 r., wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą, Uwaga funkcji kierownika budowy nie można łączyć z funkcją kierownika robót. o Kierownik robót - Wykonawca wykaże się, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane przez 11.07.2003 r. - albo odpowiednie uprawnienia majstra, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. o Kierownik robót - Wykonawca wykaże się, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalnościach instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych albo odpowiednie uprawnienia majstra., wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. o Kierownik robót - Wykonawca wykaże się, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalnościach instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych albo odpowiednie uprawnienia majstra., wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. UWAGA: Funkcji kierownika budowy nie można łączyć z funkcją kierownika robót w specjalnościach inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane przed 11.07.2003 r.,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na wezwanie Wykonawca musi dostarczyć aktualną informację z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (KRS, CDIDG), uzyskaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, od osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 lub wskazania przez wykonawcę dostępności przedmiotowych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub będących w posiadaniu Zamawiającego. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument lub oświadczenie musi być złożony przez każdego wykonawcę. UWAGA: Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentów oryginalnych, informacja musi zawierać dane umożliwiające weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze. a) W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument (lub podaje dostępność w formie elektronicznej) musi być złożony (podany) przez każdego wykonawcę. b) W przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. c) W przypadku powoływania się na podmiot trzeci - podmiot trzeci składa wymagany dokument (lub podaje dostępność w formie elektronicznej) musi być złożony (podany) przez każdy podmiot. d) W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wykonawca składa oświadczenie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie wykaz wraz z referencjami lub innymi dokumentami innych zamawiających potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca winien wskazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum (załącznik nr 5): a) Zadanie 1: 1 zamówienie o charakterze i złożoności robót budowlanych polegających na rozbudowie, budowie, przebudowie lub remoncie dróg i ulic o nawierzchni z asfaltobetonu lub brukowanych o długości powyżej 300 mb. b) Zadanie 2: 1 zamówienie o charakterze i złożoności robót budowlanych polegających na rozbudowie, budowie, przebudowie lub remoncie dróg i ulic o nawierzchni z asfaltobetonu lub brukowanych o długości powyżej 300 mb. c) W przypadku składania oferty na dwa zadania: 2 zamówienia o charakterze i złożoności robót budowlanych polegających na rozbudowie, budowie, przebudowie lub remoncie dróg i ulic o nawierzchni z asfaltobetonu lub brukowanych o długości powyżej 300 mb każde zadanie. d) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży podpisany wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W wykazie wykonawca zobowiązany jest do podania rodzaju, dat i miejsca wykonania wykazanych robót oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty, a także wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Wykaz wykonanych/ wykonywanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych). Dowodami, o których mowa powyżej są: ? referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, ? inne dokumenty jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie tych dokumentów uzyskać. Treść dokumentów musi potwierdzać że roboty zostały wykonane w sposób należyty, a także wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. e) Wykonawca zobowiązany jest w wykazie, o którym mowa powyżej, wskazać roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane informacje mogą być złożone wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców. Na wezwanie wykaz osób (załącznik nr 6), które posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje i podstawę dysponowania tą/tymi osobą/osobami, tj.: a) Wykonawca wykaże się, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia: ? budowlane do kierowania robotami budowlanymi (Kierownik budowy) w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalnościach inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane przed 11.07.2003 r., wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą, ? budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalnościach inżynieryjnej drogowej (Kierownik robót) lub odpowiadające im uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane przed 11.07.2003 r. albo odpowiednie uprawnienia majstra, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą, ? budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalnościach instalacyjnej (Kierownik robót) w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych albo odpowiednie uprawnienia majstra, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą, ? budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalnościach instalacyjnej (Kierownik robót) w zakresie sieci elektrycznych, albo odpowiednie uprawnienia majstra, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. 4) Na wezwanie w celu potwierdzenia wiarygodności finansowej i ekonomicznej należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna co najmniej: ? Zadanie 1: 500 000,00 zł. ? Zadanie 2: 500 000,00 zł. ? W przypadku składania oferty na dwa zadania wymagane jest ubezpieczenie na kwotę 1 000 000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: W przypadku składania oferty na Wariant II wraz z załącznikiem 1 B, który stanowi integralną część oferty. Cena zawarta w ofercie musi uwzględniać wszystkie prace wynikające z dokumentacji. Wraz z ofertą podpisane oświadczenie (w załączeniu druk o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2) UWAGA: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu (Załącznik nr 2). Wraz z ofertą obowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres realizacji zadania (Załącznik nr 3) - jeżeli dotyczy Wykonawcy. Wraz z ofertą pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), jeżeli zaistnieje taka sytuacja, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. W razie wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy - stosownie do art. 23 ust. 4 - umowy regulującej współpracę tych podmiotów - jeżeli dotyczy. Oferta wykonawców wspólne ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) musi spełniać następujące wymagania: ? podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum. ? oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. ? Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy wykonawca w zakresie w jakim go dotyczą. Wraz z ofertą pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę i inne dokumenty w imieniu wykonawcy, jeżeli jest to osoba nie wykazana w rejestrze. Wraz z ofertą pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy, jeżeli wykonawca występuje jako spółka cywilna a oferta nie jest podpisywana przez członków spółki cywilnej. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r., poz. 798, z późniejszymi zmianami), złożyli odrębne oferty, częściowe oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 4.
Tak
Informacja na temat wadium
? Zadanie 1: 500 000,00 zł. ? Zadanie 2: 500 000,00 zł. ? W przypadku składania oferty na dwa zadania wymagane jest ubezpieczenie na kwotę 1 000 000,00 zł
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Tak
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
najniższa cena 60,00
uprawnienie kierownika budowy 20,00
uprawnienie kierownika robót branży sanitarnej 10,00
uprawnienie kierownika robót branży elektrycznej 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.