Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
709z dziś
4500z ostatnich 7 dni
16246z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zawiercie
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie
powiat: zawierciański
tel. 32 49 41 267, faks 32 67 22 684
zamowieniapubliczne@zawiercie.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Zawiercie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV dla: Zadanie nr 1 - Odcinek DN 160 mm do działki nr 36 ( k.m. 49 ) przy ul. Miodowej Zadanie nr 2 - Odcinek DN 160 mm do działki nr 89/6 (k.m. 18) przy ul. Krzywej w ramach zadania pn.: ,,Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie."
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV dla: Zadanie nr 1 - Odcinek DN 160 mm do działki nr 36 ( k.m. 49 ) przy ul. Miodowej Zadanie nr 2 - Odcinek DN 160 mm do działki nr 89/6 (k.m. 18 ) przy ul. Krzywej w ramach zadania pn.: ,,Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie." ZADANIE NR 1 Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV Odcinek DN 160 mm do działki nr 36 ( k.m. 49 ) przy ul. Miodowej w ramach zadania pn.: ,,Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie." 1. Zakres robót obejmuje: ? wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat. I- II - 22,50 m3 ? rury PVC-U ? 160 - 16,37 mb ? powykonawcza inspekcja rurociągu kamerą przemysłową ? wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 2.Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: a) terminowego wykonania robót zgodnie z umową, b) wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową, zgłoszeniem robót budowlanych, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autora dokumentacji projektowej, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ustawą prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakości robót określonych w dokumentacji projektowej, c) zapewnienia materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266.) oraz wymaganiom STWIORB i SIWZ; d) sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane, e) wykonanie inspekcji TV kanału w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, f) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją projektową oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych, g) kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru, sporządzonych w języku polskim dokumentów typu: atesty materiałowe, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne, dokumentację określającą charakterystyczne parametry materiałów i urządzeń zgodne z dokumentacją, w tym np.: karty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp. Zakazuje się Wykonawcy wbudowywania materiałów i instalowania urządzeń, które nie spełniają wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru, h) w przypadku niedopełnienia obowiązków zgłoszenia robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru lub Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, i) informowanie Zamawiającego poprzez inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, j) zapewnienie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z przedmiotową inwestycją na czas prowadzonych robót, k) naprawa na własny koszt istniejących ogrodzeń posesji prywatnych położonych w obszarze inwestycji w przypadku ich uszkodzenia bądź naruszenia stateczności, l) w sytuacji prowadzenia prac na prywatnym terenie Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczeń właścicieli prywatnych nieruchomości o braku zastrzeżeń z ich strony, w kwestii uporządkowania, przywrócenia do stanu pierwotnego terenu nieruchomości, objętego pracami oraz o braku roszczeń finansowych i odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiającego w związku z robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie będącym ich własnością; Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenia, wraz z dokumentacją powykonawczą, m) opracowanie na własny koszt geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. W oparciu o państwową osnowę geodezyjną i osnowę realizacyjną należy w skali 1:500 wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów wraz z naniesieniem zmian na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, n) opracowanie na własny koszt dokumentacji powykonawczej wykonanych robót zgodnej z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zawierającej zestawienie charakterystycznych parametrów zrealizowanego przedmiotu umowy, atesty, certyfikaty potwierdzające dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz spełnianie wymagań umownych dla zabudowanych materiałów, komplet pomiarów kontrolnych, o) uzyskania w imieniu Zamawiającego, na koszt własny, protokołów odbioru z Powiatowego Zarządu Dróg i Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania, za wyjątkiem protokołów odbioru od organów ujętych w art. 56 ustawy Prawo budowlane. 2) W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt, w szczególności: a) sporządzenie i uzgodnienie z autorem dokumentacji projektowej oraz Zamawiającym wszelkiej dokumentacji projektowej, która nie była dostarczona przez Zamawiającego, a której wykonanie, według Wykonawcy, jest niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, b) udział w robotach budowlanych osób odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, c) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót, d) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia od Zamawiającego aż do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy, protokolarnego zdania pasa drogowego właściwemu zarządcy drogi i przekazania go Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru końcowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru, e) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami, f) konieczność noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywające na terenie budowy z nazwą firmy, w której są zatrudnieni, g) pracę sprzętu budowlano - montażowego i środków transportu, h) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu oraz urządzeń podlegających zamontowaniu, a wynikających z dokumentacji projektowej i zakresu prac, i) właściwe warunki składowania materiałów i urządzeń oraz ich ochronę, j) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie, k) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia. W przypadku powstania szkód z winy/zaniedbania Wykonawcy zobowiązany jest on do przywrócenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji użytkownika w/w obiektu w tym zakresie, 3) Wytyczenie obiektów i robót: a) Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych i wytyczenie obiektów oraz robót przez osoby uprawnione do tych czynności, b) Wykonawca zapewni usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy, aż do osiągnięcia stanu poprawnego. 4) Utrzymanie terenu budowy: a) w okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy, b) dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak ogrodzenie, zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy, c) przyjmuje się, że koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających teren budowy jest uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy, d) wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do terenu budowy, a w czasie wykonywania robót powinien utrzymać teren robót w ten sposób, by nie powstawały przeszkody komunikacyjne. 5) Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska: a) z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701), ustawą z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1396) b) Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania - zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty, c) przed zajęciem pasa drogowego Wykonawca wykona i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyska w imieniu Inwestora wszelkie zgody właściwego zarządcy drogi ponosząc opłaty za zajęcie i odtworzenie pasa drogowego, oznakuje teren budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, d) przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a także roślinności przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót, e) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ. 6) Dokumentacja powykonawcza: a) po zakończeniu realizacji zadania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) lit. g), l), m), n) i o) umowy, a także protokoły badań i sprawdzeń, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi w dwóch egzemplarzach. Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót przedstawić dokumentację powykonawczą Inspektorowi Nadzoru i uzyskać jego akceptację w zakresie jej kompletności i poprawności. b) Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego do czasu otrzymania od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektorów Nadzoru, wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej. 7) Wykonawca zobowiązuje się do: a) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 z póżn.zm), zwanego dalej w skrócie ,,RODO" wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy, b) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ). ZADANIE NR 2 Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Odcinek DN 160 mm do działki nr 89/6 (k.m. 18 ) przy ul. Krzywej w ramach zadania pn.: ,,Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie." 1. Zakres robót obejmuje: ? wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - 17,58 m3 ? rury PVC-U ? 160 - 4,33 mb ? powykonawcza inspekcja rurociągu kamerą przemysłową ? wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 2.Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: a) terminowego wykonania robót zgodnie z umową, b) wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową, zgłoszeniem robót budowlanych, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autora dokumentacji projektowej, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ustawą prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakości robót określonych w dokumentacji projektowej, c) zapewnienia materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266.) oraz wymaganiom STWIORB i SIWZ; d) sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane, e) wykonanie inspekcji TV kanału w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, f) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją projektową oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych, g) kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru, sporządzonych w języku polskim dokumentów typu: atesty materiałowe, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne, dokumentację określającą charakterystyczne parametry materiałów i urządzeń zgodne z dokumentacją, w tym np.: karty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp. Zakazuje się Wykonawcy wbudowywania materiałów i instalowania urządzeń, które nie spełniają wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru, h) w przypadku niedopełnienia obowiązków zgłoszenia robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru lub Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, i) informowanie Zamawiającego poprzez inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, j) zapewnienie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z przedmiotową inwestycją na czas prowadzonych robót, k) naprawa na własny koszt istniejących ogrodzeń posesji prywatnych położonych w obszarze inwestycji w przypadku ich uszkodzenia bądź naruszenia stateczności, l) w sytuacji prowadzenia prac na prywatnym terenie Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczeń właścicieli prywatnych nieruchomości o braku zastrzeżeń z ich strony, w kwestii uporządkowania, przywrócenia do stanu pierwotnego terenu nieruchomości, objętego pracami oraz o braku roszczeń finansowych i odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiającego w związku z robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie będącym ich własnością; Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenia, wraz z dokumentacją powykonawczą, m) opracowanie na własny koszt geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. W oparciu o państwową osnowę geodezyjną i osnowę realizacyjną należy w skali 1:500 wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów wraz z naniesieniem zmian na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, n) opracowanie na własny koszt dokumentacji powykonawczej wykonanych robót zgodnej z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zawierającej zestawienie charakterystycznych parametrów zrealizowanego przedmiotu umowy, atesty, certyfikaty potwierdzające dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz spełnianie wymagań umownych dla zabudowanych materiałów, komplet pomiarów kontrolnych, o) uzyskania w imieniu Zamawiającego, na koszt własny, protokołów odbioru z Powiatowego Zarządu Dróg i Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania, za wyjątkiem protokołów odbioru od organów ujętych w art. 56 ustawy Prawo budowlane. 2) W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt, w szczególności: a) sporządzenie i uzgodnienie z autorem dokumentacji projektowej oraz Zamawiającym wszelkiej dokumentacji projektowej, która nie była dostarczona przez Zamawiającego, a której wykonanie, według Wykonawcy, jest niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, b) udział w robotach budowlanych osób odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, c) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót, d) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia od Zamawiającego aż do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy, protokolarnego zdania pasa drogowego właściwemu zarządcy drogi i przekazania go Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru końcowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru, e) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami, f) konieczność noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywające na terenie budowy z nazwą firmy, w której są zatrudnieni, g) pracę sprzętu budowlano - montażowego i środków transportu, h) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu oraz urządzeń podlegających zamontowaniu, a wynikających z dokumentacji projektowej i zakresu prac, i) właściwe warunki składowania materiałów i urządzeń oraz ich ochronę, j) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie, k) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia. W przypadku powstania szkód z winy/zaniedbania Wykonawcy zobowiązany jest on do przywrócenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji użytkownika w/w obiektu w tym zakresie, 3) Wytyczenie obiektów i robót: a) Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych i wytyczenie obiektów oraz robót przez osoby uprawnione do tych czynności, b) Wykonawca zapewni usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy, aż do osiągnięcia stanu poprawnego. 4) Utrzymanie terenu budowy: a) w okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy, b) dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak ogrodzenie, zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy, c) przyjmuje się, że koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających teren budowy jest uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy, d) wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do terenu budowy, a w czasie wykonywania robót powinien utrzymać teren robót w ten sposób, by nie powstawały przeszkody komunikacyjne. 5) Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska: a) z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701), ustawą z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1396) b) Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania - zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty, c) przed zajęciem pasa drogowego Wykonawca wykona i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyska w imieniu Inwestora wszelkie zgody właściwego zarządcy drogi ponosząc opłaty za zajęcie i odtworzenie pasa drogowego, oznakuje teren budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, d) przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a także roślinności przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót, e) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ. 6) Dokumentacja powykonawcza: a) po zakończeniu realizacji zadania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) lit. g), l), m), n) i o) umowy, a także protokoły badań i sprawdzeń, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi w dwóch egzemplarzach. Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót przedstawić dokumentację powykonawczą Inspektorowi Nadzoru i uzyskać jego akceptację w zakresie jej kompletności i poprawności. b) Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego do czasu otrzymania od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektorów Nadzoru, wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej. 7) Wykonawca zobowiązuje się do: a) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 z późn.zm.), zwanego dalej w skrócie ,,RODO" wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy, b) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ZADAŃ NR 1,2: 1. Szczegółowy zakres robót dla Zadania nr 1, 2 określają: ? Projekty budowlane ? Projekty wykonawcze ? Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ? przedmiary robót - jako materiał pomocniczy do kalkulacji ceny oferty. Powyższe dokumenty stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej siwz). 2. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy. 4. Tam gdzie w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań ,,równoważnych" pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWiOR oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych. 5. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia poprzez odesłanie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 6. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 266) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 7. Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. 8. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ) wszystkich osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu budowy kanalizacji sanitarnej, w tym: - roboty przygotowawcze - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne - roboty montażowe - roboty odtworzeniowe czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy, więc miedzy innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie w jakim wykonywać będą osobiście roboty na rzecz Zamawiającego lub Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w § 3 ust. 3 i § 10 ust. 1 pkt 1 lit. l wzoru umowy. 9. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników zadanie od 1 do 2 (art. 29 ust. 5 i 6 ustawy). Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania od 1 do 2 nie wymaga uwzględnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust 5 ustawy Pzp

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Odcinek DN 160 mm do działki nr 36 ( k.m. 49) przy ul. Miodowej w ramach zadania pn.: ,,Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV Odcinek DN 160 mm do działki nr 36 ( k.m. 49 ) przy ul. Miodowej w ramach zadania pn.: ,,Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie." 1. Zakres robót obejmuje: ? wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat. I- II - 22,50 m3 ? rury PVC-U ? 160 - 16,37 mb ? powykonawcza inspekcja rurociągu kamerą przemysłową ? wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 2.Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: a) terminowego wykonania robót zgodnie z umową, b) wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową, zgłoszeniem robót budowlanych, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autora dokumentacji projektowej, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ustawą prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakości robót określonych w dokumentacji projektowej, c) zapewnienia materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266.) oraz wymaganiom STWIORB i SIWZ; d) sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane, e) wykonanie inspekcji TV kanału w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, f) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją projektową oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych, g) kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru, sporządzonych w języku polskim dokumentów typu: atesty materiałowe, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne, dokumentację określającą charakterystyczne parametry materiałów i urządzeń zgodne z dokumentacją, w tym np.: karty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp. Zakazuje się Wykonawcy wbudowywania materiałów i instalowania urządzeń, które nie spełniają wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru, h) w przypadku niedopełnienia obowiązków zgłoszenia robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru lub Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, i) informowanie Zamawiającego poprzez inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, j) zapewnienie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z przedmiotową inwestycją na czas prowadzonych robót, k) naprawa na własny koszt istniejących ogrodzeń posesji prywatnych położonych w obszarze inwestycji w przypadku ich uszkodzenia bądź naruszenia stateczności, l) w sytuacji prowadzenia prac na prywatnym terenie Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczeń właścicieli prywatnych nieruchomości o braku zastrzeżeń z ich strony, w kwestii uporządkowania, przywrócenia do stanu pierwotnego terenu nieruchomości, objętego pracami oraz o braku roszczeń finansowych i odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiającego w związku z robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie będącym ich własnością; Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenia, wraz z dokumentacją powykonawczą, m) opracowanie na własny koszt geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. W oparciu o państwową osnowę geodezyjną i osnowę realizacyjną należy w skali 1:500 wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów wraz z naniesieniem zmian na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, n) opracowanie na własny koszt dokumentacji powykonawczej wykonanych robót zgodnej z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zawierającej zestawienie charakterystycznych parametrów zrealizowanego przedmiotu umowy, atesty, certyfikaty potwierdzające dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz spełnianie wymagań umownych dla zabudowanych materiałów, komplet pomiarów kontrolnych, o) uzyskania w imieniu Zamawiającego, na koszt własny, protokołów odbioru z Powiatowego Zarządu Dróg i Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania, za wyjątkiem protokołów odbioru od organów ujętych w art. 56 ustawy Prawo budowlane. 2) W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt, w szczególności: a) sporządzenie i uzgodnienie z autorem dokumentacji projektowej oraz Zamawiającym wszelkiej dokumentacji projektowej, która nie była dostarczona przez Zamawiającego, a której wykonanie, według Wykonawcy, jest niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, b) udział w robotach budowlanych osób odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, c) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót, d) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia od Zamawiającego aż do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy, protokolarnego zdania pasa drogowego właściwemu zarządcy drogi i przekazania go Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru końcowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru, e) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami, f) konieczność noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywające na terenie budowy z nazwą firmy, w której są zatrudnieni, g) pracę sprzętu budowlano - montażowego i środków transportu, h) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu oraz urządzeń podlegających zamontowaniu, a wynikających z dokumentacji projektowej i zakresu prac, i) właściwe warunki składowania materiałów i urządzeń oraz ich ochronę, j) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie, k) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia. W przypadku powstania szkód z winy/zaniedbania Wykonawcy zobowiązany jest on do przywrócenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji użytkownika w/w obiektu w tym zakresie, 3) Wytyczenie obiektów i robót: a) Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych i wytyczenie obiektów oraz robót przez osoby uprawnione do tych czynności, b) Wykonawca zapewni usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy, aż do osiągnięcia stanu poprawnego. 4) Utrzymanie terenu budowy: a) w okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy, b) dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak ogrodzenie, zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy, c) przyjmuje się, że koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających teren budowy jest uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy, d) wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do terenu budowy, a w czasie wykonywania robót powinien utrzymać teren robót w ten sposób, by nie powstawały przeszkody komunikacyjne. 5) Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska: a) z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701), ustawą z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1396) b) Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania - zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty, c) przed zajęciem pasa drogowego Wykonawca wykona i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyska w imieniu Inwestora wszelkie zgody właściwego zarządcy drogi ponosząc opłaty za zajęcie i odtworzenie pasa drogowego, oznakuje teren budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, d) przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a także roślinności przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót, e) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ. 6) Dokumentacja powykonawcza: a) po zakończeniu realizacji zadania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) lit. g), l), m), n) i o) umowy, a także protokoły badań i sprawdzeń, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi w dwóch egzemplarzach. Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót przedstawić dokumentację powykonawczą Inspektorowi Nadzoru i uzyskać jego akceptację w zakresie jej kompletności i poprawności. b) Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego do czasu otrzymania od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektorów Nadzoru, wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej. 7) Wykonawca zobowiązuje się do: a) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 z póżn.zm), zwanego dalej w skrócie ,,RODO" wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy, b) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45100000-8, 45111200-0, 45112210-0, 45111000-8, 45233140-2, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Gwarancja i rękojmia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Nie dotyczy

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Odcinek DN 160 mm do działki nr 89/6 (k.m. 18 ) przy ul. Krzywej w ramach zadania pn.: ,,Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Odcinek DN 160 mm do działki nr 89/6 (k.m. 18 ) przy ul. Krzywej w ramach zadania pn.: ,,Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie." 1. Zakres robót obejmuje: ? wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - 17,58 m3 ? rury PVC-U ? 160 - 4,33 mb ? powykonawcza inspekcja rurociągu kamerą przemysłową ? wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 2.Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: a) terminowego wykonania robót zgodnie z umową, b) wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową, zgłoszeniem robót budowlanych, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autora dokumentacji projektowej, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ustawą prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakości robót określonych w dokumentacji projektowej, c) zapewnienia materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266.) oraz wymaganiom STWIORB i SIWZ; d) sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane, e) wykonanie inspekcji TV kanału w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, f) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją projektową oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych, g) kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru, sporządzonych w języku polskim dokumentów typu: atesty materiałowe, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne, dokumentację określającą charakterystyczne parametry materiałów i urządzeń zgodne z dokumentacją, w tym np.: karty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp. Zakazuje się Wykonawcy wbudowywania materiałów i instalowania urządzeń, które nie spełniają wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru, h) w przypadku niedopełnienia obowiązków zgłoszenia robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru lub Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, i) informowanie Zamawiającego poprzez inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, j) zapewnienie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z przedmiotową inwestycją na czas prowadzonych robót, k) naprawa na własny koszt istniejących ogrodzeń posesji prywatnych położonych w obszarze inwestycji w przypadku ich uszkodzenia bądź naruszenia stateczności, l) w sytuacji prowadzenia prac na prywatnym terenie Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczeń właścicieli prywatnych nieruchomości o braku zastrzeżeń z ich strony, w kwestii uporządkowania, przywrócenia do stanu pierwotnego terenu nieruchomości, objętego pracami oraz o braku roszczeń finansowych i odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiającego w związku z robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie będącym ich własnością; Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenia, wraz z dokumentacją powykonawczą, m) opracowanie na własny koszt geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. W oparciu o państwową osnowę geodezyjną i osnowę realizacyjną należy w skali 1:500 wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów wraz z naniesieniem zmian na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, n) opracowanie na własny koszt dokumentacji powykonawczej wykonanych robót zgodnej z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zawierającej zestawienie charakterystycznych parametrów zrealizowanego przedmiotu umowy, atesty, certyfikaty potwierdzające dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz spełnianie wymagań umownych dla zabudowanych materiałów, komplet pomiarów kontrolnych, o) uzyskania w imieniu Zamawiającego, na koszt własny, protokołów odbioru z Powiatowego Zarządu Dróg i Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania, za wyjątkiem protokołów odbioru od organów ujętych w art. 56 ustawy Prawo budowlane. 2) W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt, w szczególności: a) sporządzenie i uzgodnienie z autorem dokumentacji projektowej oraz Zamawiającym wszelkiej dokumentacji projektowej, która nie była dostarczona przez Zamawiającego, a której wykonanie, według Wykonawcy, jest niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, b) udział w robotach budowlanych osób odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, c) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót, d) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia od Zamawiającego aż do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy, protokolarnego zdania pasa drogowego właściwemu zarządcy drogi i przekazania go Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru końcowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru, e) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami, f) konieczność noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywające na terenie budowy z nazwą firmy, w której są zatrudnieni, g) pracę sprzętu budowlano - montażowego i środków transportu, h) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu oraz urządzeń podlegających zamontowaniu, a wynikających z dokumentacji projektowej i zakresu prac, i) właściwe warunki składowania materiałów i urządzeń oraz ich ochronę, j) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie, k) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia. W przypadku powstania szkód z winy/zaniedbania Wykonawcy zobowiązany jest on do przywrócenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji użytkownika w/w obiektu w tym zakresie, 3) Wytyczenie obiektów i robót: a) Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych i wytyczenie obiektów oraz robót przez osoby uprawnione do tych czynności, b) Wykonawca zapewni usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy, aż do osiągnięcia stanu poprawnego. 4) Utrzymanie terenu budowy: a) w okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy, b) dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak ogrodzenie, zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy, c) przyjmuje się, że koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających teren budowy jest uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy, d) wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do terenu budowy, a w czasie wykonywania robót powinien utrzymać teren robót w ten sposób, by nie powstawały przeszkody komunikacyjne. 5) Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska: a) z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701), ustawą z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1396) b) Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania - zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty, c) przed zajęciem pasa drogowego Wykonawca wykona i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyska w imieniu Inwestora wszelkie zgody właściwego zarządcy drogi ponosząc opłaty za zajęcie i odtworzenie pasa drogowego, oznakuje teren budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, d) przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a także roślinności przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót, e) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ. 6) Dokumentacja powykonawcza: a) po zakończeniu realizacji zadania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) lit. g), l), m), n) i o) umowy, a także protokoły badań i sprawdzeń, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi w dwóch egzemplarzach. Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót przedstawić dokumentację powykonawczą Inspektorowi Nadzoru i uzyskać jego akceptację w zakresie jej kompletności i poprawności. b) Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego do czasu otrzymania od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektorów Nadzoru, wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej. 7) Wykonawca zobowiązuje się do: a) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 z późn.zm.), zwanego dalej w skrócie ,,RODO" wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy, b) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45100000-8, 45111200-0, 45112210-0, 45111000-8, 45233140-2, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Gwarancja i rękojmia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy

CPV: 45231300-8,45100000-8,45111200-0,45112210-0,45111000-8,45233140-2,45233220-7

Dokument nr: 612012-N-2019, WIZP.271.70.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zawiercie.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie dotyczy

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictewm posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2,42-400 Zawiercie ( Punkt Informacyjny, parter UM )

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-05, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-20

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Uwaga : W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. W/w Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Gwarancja i rękojmia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.