Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Umocnienie tymczasowe podstawy skarpy zejścia turystycznego

Przedmiot:

Umocnienie tymczasowe podstawy skarpy zejścia turystycznego

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Woliński Park Narodowy
ul. Niepodległości 3
72-500 Międzyzdroje
powiat: kamieński
tel. 91 3280727, faks 913 280 357
wolinskipn@wolinpn.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Międzyzdroje
Wadium: 5 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Umocnienie tymczasowe podstawy skarpy zejścia turystycznego (schody) relacji Kawcza Góra - plaża, zlokalizowanego w Międzyzdrojach"
Wykonanie tymczasowego umocnienia podstawy skarpy przy zejściu na plażę z Kawczej Góry w Międzyzdrojach, wypełnienie wyrwy po zsuwie, wykonanie oporu z kołków drewnianych po wschodniej stronie zasypu, wypełnienie żlebu po wschodniej stronie zejścia, wykonanie drenażu francuskiego na skarpie. Umocnienie podstawy skarpy poprzez zasyp kamienny z kamienia 300-600 kg na warstwie żwiru gr. 0,15 m. Pod żwirem ułożenie geowłókniny 200 g/m2. Dodatkowo wypełnienie ręczne kamieniem 15-30 cm przestrzeni pomiędzy kamieniem 300-600 kg nad schodami i pod schodami tak, by powstała możliwość wejścia na zejście na plażę. Wypełnienie wyrwy po zsuwie: do rzędnej +5,0 m npm. - kamieniem 300-600 kg; powyżej rzędnej +5,0 m npm. zasypanie piaskiem zasypowym (pod zasyp wyrwy z kamienia 300-600kg i piasek zasypowy nie układać geowłókniny). Od wschodu zasyp z piasku zasypowego zakończyć skarpą o nachyleniu 1:2 od korony zasypu do terenu (istniejącego) naturalnego. Wykonanie oporu z kołków drewnianych po wschodniej stronie zasypu. Opór wykonać z kołków drewnianych o średnicy około 4 cm i długości około 80 cm. Kołki wbić w grunt na głębokość 50 cm (30 cm stanowić będzie opór dla podstawy skarpy zasypu kamiennego) Wypełnienie piaskiem zasypowym o grubości warstwy około 30 cm żlebu powstałego w wyniku opadów deszczu, po wschodniej stronie zejścia, na koronie skarpy. Wykonanie drenaży francuskich. Dokładną lokalizację drenaży francuskich dostosować do możliwości ich wykonania w terenie względem drzew. Drenaż francuski wykonać o szerokości 20 cm i głębokości 20 cm. Rowek na drenaż wyłożyć geowłókniną 200 g/m2, zasypać żwirem, i przykryć 5 cm warstwą humusu. W zakres wchodzą następujące roboty: - wykonanie kontrolnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych - wykopy i przekopy orientacyjny zakres około 304,2 m3, - ułożenie geowłókniny orientacyjny zakres około 186,6 m2, - ułożenie warstwy żwiru orientacyjny zakres około 28,0 m3, - zasyp kamienny 300-600 kg, w tym wypełnienie przestrzeni kamieniem 15-30 cm orientacyjny zakres około 304,2 m3, - wykonanie zasypu piaskiem zasypowym orientacyjny zakres około 297,3 m3, - wykonanie oporu z kołków drewnianych orientacyjny zakres około 20,7 m, - wykonanie drenażu francuskiego orientacyjny zakres około 106,5 m, - roboty transportowe, - roboty porządkowe, - inne roboty niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia - opracowanie i dostarczenie podczas odbioru dokumentacji powykonawczej trzech egzemplarzy w wersji papierowej i jednego w wersji elektronicznej w formacie możliwym do edytowania w programach posiadanych przez Zamawiającego (pliki w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej docx)

CPV: 45240000-1,45243000-2,45243100-3

Dokument nr: 612567-N-2019, 37-32-1/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://www.bip.wolinpn.nv.pl/m,43,zamowienia-publiczne-profil-nabywcy.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-05, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-20
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-20

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 250 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.4.1. Zdolności technicznej i zawodowej opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 1.4.1.1. Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną hydrotechniczną w zakresie budowy obiektów inżynierii wodnej o wartości wykonanych robót brutto minimum 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. 1.4.1.2. dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej określone w art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy Prawo Budowlane lub im odpowiadające,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie wykonawcy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4. Zamawiający skorzysta z uprawnienia do wezwania Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie okoliczności wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, w następującym zakresie: 4.1. Zdolności technicznej i zawodowej 4.1.1. W zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w §5 pkt 1.4.1.1. SIWZ. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie, dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4.1.2. W zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w §5 pkt 1.4.1.2. SIWZ. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 4b do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w §5 pkt 1.4.2. SIWZ. Dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Gwarancja na wykonane prace 30,00
czas realizacji zamówienia 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.