Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
636z dziś
4426z ostatnich 7 dni
16172z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przebudowy ulicy

Przedmiot:

Wykonanie przebudowy ulicy

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
powiat: nowotarski
tel. 182 611 244, faks 182 662 312
krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Targ
Wadium: 15 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie przebudowy ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki w Nowym Targu: 1/ na zlecenie Gminy Miasto Nowy Targ - przebudowa ul. Ogrodowej, 2/ na zlecenie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. - remont sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ul. Ogrodowej
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki w Nowym Targu: 1/ na zlecenie Gminy Miasto Nowy Targ - przebudowa ul. Ogrodowej, 2/ na zlecenie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. - remont sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ul. Ogrodowej. 2. Roboty budowlane obejmują w szczególności: 1/ na zlecenie Gminy Miasto Nowy Targ przebudowa ul. Ogrodowej: a/ wykonanie robot rozbiórkowych, b/ ułożenie nowej warstwy podbudowy, c/ wymianę krawężników, d/ wykonanie nawierzchni drogi z asfaltobetonu, e/ wykonanie nawierzchni chodników, miejsc postojowych i zjazdów z kostki betonowej, f/ zabezpieczenie istniejących kabli niskiego napięcia, g/ wymiana kabla oświetleniowego oraz słupów oświetleniowych, h/ przebudowa sieci teletechnicznej kolidującej z inwestycją, i/ odwodnienie terenu, j/ przyłącza kanalizacji opadowej. 2/ remont sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami do budynków - zakres wykonywany na zlecenie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa: 1/ w zakresie robót drogowych wykonana przez mgr inż. arch. Marcina Chryczyka, Biuro projektowe ,,Archi-Plan" Marcin Chryczyk, ul. Lubańskie 19, 34-452 Ochotnica Dolna, 2/ w zakresie remontu sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami do budynków wykonana przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o. o. 4. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 1/rozliczenie budowy kosztorysowe, przy składnikach cenotwórczych podanych w ofercie do przetargu, w kwocie nie wyższej niż umowna, 2/ za roboty nie wykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją wynagrodzenie nie przysługuje, 3/ wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne w oparciu o harmonogram rzeczowo finansowy w tym poprzez faktury częściowe wystawione na podstawie protokołów odbioru częściowego. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy. 4/ zamawiający może żądać od wykonawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów, albo też sporządzania ich w określonej formie w związku z potrzebami zamawiającego, 5/ roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz z zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej, 6/ wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych warunków na placu budowy i w jego otoczeniu. Wykonawca musi zapewnić dojazd pojazdom służb specjalnych i bezpieczną niezbędną komunikację do nieruchomości, 7/ wykonawca na własny koszt poinformuje przez środki masowego przekazu o terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu i utrudnieniach w ruchu wynikających z wykonywania przedmiotowych robót budowlanych, 8/ wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót przedstawiony w przedmiocie zamówienia, także tych nie wymienionych w projekcie ani innych dokumentach, a niezbędnych do realizacji zamówienia, 9/ wykonawca poniesie wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotowych robót budowlanych, w tym również: koszty tymczasowej organizacji ruchu koszty badań i sprawdzeń (w tym nawierzchni i podbudowy), zaopatrzenia w konieczne media, opłaty za nadzory i inne na rzecz gestorów sieci, itd. i muszą one być uwzględnione w oferowanej przez wykonawcę cenie, 10/ wszelkie niezbędne materiały zabezpiecza wykonawca (oznacza to również poniesienie przez niego kosztów z tym związanych), 11/ wykonawca zabezpiecza miejsce i ponosi koszty wywozu ziemi, gruzu, elementów z rozbiórki itd., łącznie z ich składowaniem, zagospodarowaniem czy też utylizacją, 12/ zamawiający może zakwalifikować materiały pochodzące z rozbiórki (w tym materiał z frezowania asfaltu - destrukt, ziemię, gruz itp.) do wykorzystania na własne potrzeby, w takim wypadku wykonawca ponosi koszty transportu tych materiałów (z załadunkiem i wyładunkiem) na miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 5 kilometrów od placu budowy, 13/ na studniach kanalizacyjnych włazy żeliwne z logo ,,Wodociągi-Kanalizacja Nowy Targ" (należy uwzględnić przy wycenie), 14/ na chodnikach do uwzględnienia cenowego pasek z kostki czerwonej (ażurowy co druga kostka) wzdłuż krawężnika. Analogicznie należy uwzględnić oznaczenie zjazdów, 15/ wykonawca jest zobowiązany do dokonywania przebudowy kolidującej infrastruktury z zachowaniem warunków technicznych oraz ustaleń zawartych w porozumieniach zamawiającego w tej sprawie z gestorami sieci. Ponosi wszelkie koszty na rzecz tych podmiotów (nadzór, dokumentacja powykonawcza, odbiory techniczne itd.) wynikające z realizacji przedmiotu umowy, 16/ wykonawca zapewni pełna obsługę geodezyjną inwestycji aż do uzyskania geodezyjnego operatu powykonawczego z klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej wraz z założeniem reperów roboczych i wytyczeniem głównych osi. Operat geodezyjny należy dostarczyć również w wersji cyfrowej w plikach dwg. i pdf., 17/ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie robót: drogowych, energetycznych, oświetleniowych, teletechnicznych, przyłączy do kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia drogi zostanie zawarta umowa pomiędzy: Gminą Miasto Nowy Targ na rzecz której będzie wykonana ta część zamówienia a wykonawcą, 18/ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie robót na sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej będzie zawarta umowa pomiędzy: Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o., na rzecz którego będzie wykonana ta część zamówienia a wykonawcą, 19/ wykonawca jest zobowiązany do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie - posiadających świadectwa i certyfikaty, 20/ wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowego wykonania prac lub niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, 21/ wykonawca na własny koszt poinformuje przez środki masowego przekazu o terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu i utrudnieniach w ruchu wynikających z wykonywania przedmiotowych robót budowlanych. Podczas realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób, aby ograniczyć do minimum przerwy w dostawie wody do odbiorców wody z miejskiej sieci wodociągowej oraz aby mieszkańcy mogli bez przerwy korzystać z kanalizacji sanitarnej. Należy przewidzieć ciągłą dostawę wody dla mieszkańców i użytkowników sieci stosując tzw. by-pasy (obejścia terenowe poza siecią), beczkowozy lub inne. W przypadku konieczności wyłączenia dostawy wody - wykonawca zobowiązany będzie do skutecznego informowania odbiorców na co najmniej 24 godz. wcześniej o planowanych wyłączeniach dostawy wody trwających dłużej niż 1 godzinę, 22/ wykonawca na własny koszt zabezpieczy przeprowadzenie pełnego nadzoru archeologicznego podczas realizacji przedmiotu umowy, 23/ wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, 24/ wykonawca udzieli minimum 3 letniego okresu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty, zamontowane urządzenia i wbudowane materiały, 25/ zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, 26/ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wskazane znaki towarowe, patenty, lub pochodzenie lub normy, specyfikacje, systemy o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem ,,lub równoważne" albo ,,nie gorsze niż". Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach, przedmiarach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia - dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać co najmniej parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne lub lepsze. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą wbudowane lub zainstalowane, muszą wcześniej być zaakceptowane przez zamawiającego w formie pisemnej

CPV: 45233223-8,45231300-8,45233200-1,45233222-1,45111200-0,45231400-9,45231300-8,45111200-0,45232100-3

Dokument nr: 612328-N-2019, ZP.271.41.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.nowytarg.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ pok.101 Ip. Sekretariat Burmistrza

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-08, godzina: 09:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-10-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia lub podobną robotę budowlaną (robotę drogową t. j. budowę, przebudowę, remont drogi wraz z robotami wodociągowo-kanalizacyjnymi) o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) oraz wykaże że robota ta została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie przy realizacji niniejszego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. osobą/ osobami: ? na stanowisko kierownika budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, ? z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, ? z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające powyższym uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. c) warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie: - wytwórnią masy bitumicznej mającą możliwość produkcji asfaltobetonu lub możliwością zakupu asfaltobetonu w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, - rozściełaczem mas bitumicznych na pełną szerokość jezdni.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1/ zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2/ zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3/ oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 poz. 1445 z późn. zm.) /według załącznika nr 11 do SIWZ/, 4/ odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1/ wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty /wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ/, 2/ wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /według załącznika nr 7 do SIWZ/,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 i 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX ust 1 i 2 zawierające informacje o tych podmiotach.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wypełnia oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX ust. 2 w zakresie dotyczącym podwykonawców. 5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi i gwarancji 30,00
Termin zakończenia robót budowlanych 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.