Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
660z dziś
4554z ostatnich 7 dni
15536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Wykonanie robót budowlanych w cofce Stopnia Wodnego"

Przedmiot:

,,Wykonanie robót budowlanych w cofce Stopnia Wodnego"

Data zamieszczenia: 2019-10-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34
50-950 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 713378915, Faks: +48 713285048
zamowienia@wroclaw.rzgw.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 255 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Wykonanie robót budowlanych w cofce Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-8/16 oraz nr 138/15"

Numer referencyjny: WR.ROZ.281.479.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45246200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi pn.: ,,Wykonanie robót budowlanych w cofce Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-8/16 oraz nr 138/15".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 30 690 351.06 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233120
45231300
45232300
45100000
45110000
45111200
45111240
45111291
45112600
45112710
45200000
45231000
45232310
45232332
45232452
45233280
45240000
45243600
45246400
45262300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Kod NUTS: PL518
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi pn.: ,,Wykonanie robót budowlanych w cofce Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-8/16 oraz nr 138/15".

Skrócony opis:

Decyzja nr I-H-8/16:

Zakres rzeczowy decyzji obejmuje budowę urządzeń melioracji wodnych - drenażu pod wałem przeciwpowodziowym, rowu melioracyjnego - na lewym brzegu Odry powyżej stopnia wodnego Malczyce w ramach zadania pn. ,,Opracowanie projektowe w cofce na odcinku od stopnia Malczyce do stopnia Brzeg Dolny dla terenów objętych wpływem piętrzenia. Opracowanie projektowe i uzupełniające dla terenów lewobrzeżnych".

Decyzja nr 138/15:

Zakres rzeczowy decyzji obejmuje dostosowanie terenów do piętrzenia na odcinku od wsi Grodzanów do miejscowości Brzeg Dolny poprzez:

-- przebudowę oraz podwyższenie istniejącej drogi dojazdowej, zlokalizowanej w południowej części wsi Grodzanów wraz z budową koryta odwadniającego,

-- budowę przepustu drogowego oraz 5 przepustów pod zjazdami indywidualnymi,

-- przebudowę 7 zjazdów indywidualnych,

-- przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przełożenie kabla telekomunikacyjnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

-- załącznik nr 02 do SIWZ - Wzór umowy,

-- załącznik nr 03 do SIWZ - Uproszczony kosztorys ofertowy,

-- załącznik nr 04 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 30 690 351.06 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 22
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 255 000,00 PLN.

CPV: 45246200

Dokument nr: 503503-2019, WR.ROZ.281.479.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 28/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, sala nr 22, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/11/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/01/2020

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
Kod NUTS: PL911
00-844
Polska
Osoba do kontaktów: Mateusz Synowka
E-mail: zamowienia@wroclaw.rzgw.gov.pl
Tel.: +48 713378915
Faks: +48 713285048

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.