Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty malarskie w tym malowanie korytarzy, holi, klatek schodowych , roboty budowlane oraz...

Przedmiot:

Roboty malarskie w tym malowanie korytarzy, holi, klatek schodowych , roboty budowlane oraz montaż oświetlenia sufitowego i awaryjnego

Data zamieszczenia: 2019-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr10 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu
ul. Parkowa 27
51-616 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71 798 68 34; fax 71 345 - 90 - 36
sekretariat.sosw10@wroclawskaedukacja.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1 Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty malarskie w tym malowanie korytarzy, holi, klatek schodowych oraz montaż oświetlenia sufitowego i awaryjnego w części internatowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10
3.2 Kody CPV:
45000000 Roboty budowlane 45442100-8 Roboty malarskie 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe 31518200-2 Oświetlenie awaryjne
3.3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
3.4 Prowadzący postępowanie nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.5 Prowadzący postępowanie nie dopuszcza składania ofert wariantowych

CPV: 45000000, 45442100-8, 31520000-7, 31518200-2

Dokument nr: ZP.1.30.10.2019

Otwarcie ofert: 11.2 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Prowadzącego postępowanie, tj. 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 27 w dniu 15.11.2019 r. o godz. II45.
11.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Prowadzący postępowanie poda kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.4 Podczas otwierania ofert podawane będą nazwa (firma) wraz z adresem (siedzibą) Wykonawcy, a także informacje dotyczące cen ofertowych.
11.5 Prowadzący postępowanie zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego otwarcia, wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca.
11.6 Wykonawcy którzy złożą oferty po terminie określonym w pkt. 1 zostaną niezwłocznie poinformowani o złożeniu oferty po terminie, a same oferty zostaną zwrócone bez otwierania.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.soswnr10.webd.pl

Składanie ofert:
11.1 Oferty należy składać w siedzibie Prowadzącego postępowanie, tj. 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 27 w sekretariacie do dnia 15.11.2019 r. do godz. II30.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia
4.1 Maksymalny termin wykonania zamówienia tj. zakończenie robót budowlanych ,robót malarskich w tym malowania korytarzy, holi, klatek schodowych oraz montażu oświetlenia sufitowego i
awaryjnego w części internatowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10
przewiduje się na 23.12.2019r.

Wymagania:
2. Tryb udzjelenia zamówienia
2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986), zwaną dalej ,,ustawą Pzp", aktami wykonawczymi wydanymi do ustawy Pzp oraz niniejszą SIWZ, w procedurze jak dla wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.2 W sprawach nieunormowanych niniejszą SIWZ, jak również do czynności podejmowanych przez Prowadzącego postępowanie i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz.1025 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
2.3 Miejsce przesłania i zamieszczenia ogłoszenia o przetargu:
a) Portal internetowy Urzędu Zamówień Publicznych,
b) Strona internetowa SOS W nr 10: www .sos wn r 10. webd. p 1,
c) Tablica ogłoszeń w sekretariacie siedziby SOS W nr 10.
2. 4 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
2.5 Prowadzący postępowanie nie przewiduje:
a) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
b) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
c) wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp,
d) zwołania zebrania Wykonawców,
e) zawarcia umowy ramowej.
f) nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
g) nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia ( art. 15la. ust.l ustawy Pzp)
5.1O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
5.1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca potwierdza, że nie podlega wykluczeniu poprzez złożenie oświadczeń, których wzory stanowią: Załącznik nr 3 i nr 5 do SIWZ.
5.1.2 spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. Ib ustawy pzp dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Prowadzący postępowanie nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Prowadzący postępowanie nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
Prowadzący postępowanie może żądać wykazu osób, które będą realizować zamówienie w zakresie prowadzonych prac malarskich i montażu oświetlenia potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz kserokopii dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe. Wzór informacji zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.
5.2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Prowadzącemu postępowanie, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
5.2.1 Prowadzący postępowanie oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne łub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.
5.2.2 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Prowadzący postępowanie żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Prowadzącego postępowanie zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 5.1.2 lit. c) niniejszej SIWZ.
5.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku każdy z Wykonawców musi spełniać warunek określony w pkt. 5.1.1 niniejszej SIWZ, tj. wykazać brak podstaw do wykluczenia. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia.
5.4 W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Prowadzący postępowanie żąda wskazania przez Wykonawcę w druku oferty zakresu prac powierzonych podwykonawcom oraz podania nazw firm podwykonawców.
5.5 Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.6 Prowadzący postępowanie przewiduje możliwość zastosowania procedury opisanej w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. procedury odwróconej. Prowadzący postępowanie najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.7 Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. 5.6, uchyli się od zawarcia umowy, Prowadzący postępowanie może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
6.1 W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia każdy z Wykonawców zobowiązany jest dołączyć do oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) następujące oświadczenia i dokumenty:
6.1.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,
6.1.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ,
6.1.3 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp., zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, składane bez dodatkowego wezwania w terminie do trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp (Informacja z otwarcia ofert).
6.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wymienione w pkt. 6.1.1 SIWZ, tj. Załącznik nr 3 do SIWZ, dotyczące tych podmiotów.
6.3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi załączyć oświadczenie wymienione w pkt. 6.1.1, tj. Załącznik nr 3 do SIWZ.
6.4 Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonych ,,za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę (osoby upoważnione lub pełnomocnika) na każdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu.
6.5 Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Prowadzącego postępowanie wątpliwości, Prowadzący postępowanie wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzjelenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
8. Wymagania dotyczące wadium
Prowadzący postępowanie nie wymaga wniesienia wadium.
9. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowywania oferty
10.1 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w sposób czytelny oraz podpisana przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
10.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
10.3 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).
10.4 Oferta powinna być przygotowana zgodnie z treścią SIWZ i zawierać:
10.4.1 wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ,
10.4.2 podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ,
10.4.3 podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -Załącznik nr 4 do SIWZ,
10.4.4 podpisane oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ, składane bez dodatkowego wezwania w terminie do trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Informacja z otwarcia ofert),
10.4.5 jeżeli dotyczy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - Załącznik nr 7
10.4.6 jeżeli dotyczy, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy,
10.4.7 dokument rejestrowy, pozwalający zweryfikować prawidłowość umocowania osób działających w imieniu Wykonawcy:
- aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych;
- pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez pełnomocnika;
- aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (dopuszcza się dołączenie wydruku komputerowego ze strony internetowej CEilDG).
10.5 Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami, ułożonymi w kolejności była zszyta lub spięta (np. zbindowana). Formularz oferty (Załącznik nr 2) powinien stanowić pierwszą stronę oferty.
10.6 Wymaga się, aby wszelkie poprawki w treści oferty były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
10.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i dostarczeniem (złożeniem) oferty niezależnie od wyniku postępowania.
10.8 Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. Opakowanie musi być
oznaczone napisem: ,, Oferta na roboty malarskie w tym malowanie korytarzy, holi, klatek schodowych oraz montaż oświetlenia sufitowego i awaryjnego w części internatowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 we Wrocławiu NIE OTWIERAĆ PRZED 15.11.2019 r. GODZ. II45" oraz posiadać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
10.9 W przypadku braku danych, o których mowa w pkt. 10.8, Prowadzący postępowanie nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z powodu nienależytego oznakowania koperty, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub, w przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, nie otwarcia jej w trakcie sesji otwarcia ofert.
10.10 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem powiadomienia Prowadzącego postępowanie o tym fakcie w formie pisemnej.
10.11 Do zmiany lub wycofania oferty stosuje się takie same zasady, jak przy składaniu ofert, tj. zmiany powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zamieszczone w zamkniętym opakowaniu i oznaczone - oprócz nazwy i adresu lub pieczęci firmowej Wykonawcy - dopiskiem ,,ZMIANA OFERTY" lub ,,WYCOFANIE OFERTY".
10.12 Opakowania oznaczone dopiskiem ,,ZMIANA OFERTY" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty.
10.13 Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. Jeżeli Wykonawca zastrzega w treści oferty niejawność informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, muszą być one oznaczone klauzulą ,,NIE UDOSTĘPNIAĆ - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA". Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być załączone jako odrębna część niezłączona z jawną w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
12.1 Każdy Wykonawca może zaproponować tylko i wyłącznie jedną cenę i nie może jej zmienić w trakcie trwania umowy.
12.2 Cenę jednostkową oraz łączną wartość oferty należy określić w wysokości brutto wyrażoną w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg stawek podatku VAT obowiązujących w 2019 r.
12.3 Prowadzący postępowanie nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
12.4 Cena brutto zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne do prawidłowej realizacji usługi, przez cały czas trwania umowy, zgodnie z warunkami stawianymi przez Prowadzącego postępowanie w SIWZ (w szczególności w Opisie Przedmiotu Zamówienia i projekcie umowy), bez konieczności ponoszenia przez Prowadzącego postępowanie jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
13.1 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego według kryterium:
13.1.1 Cena - 70 %
Maksymalną liczbę punktów (70 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
Cn : Cb x70 = C Gdzie:
C - liczba punktów przyznanych ofercie za cenę
Cn - najniższa zaoferowana cena wśród wszystkich złożonych ofert
Cb - cena oferty badanej
13.1.2 Gwarancja - maksymalnie 30 punktów
Maksymalną liczbę punktów (30 pkt.) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów, zgodnie z poniższymi zasadami:
G= 0 pkt. - za 24 miesiące gwarancji G = 20 pkt. - za 36 miesięcy gwarancji G = 30 pkt. - za 48 miesięcy gwarancji Przy czym:
a) Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru prac i jest to okres minimalny;
b) Wskazanie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji będzie związane z przyznaniem określonej liczby punktów, zgodnie z powyższymi zasadami;
c) Brak wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji w Formularzu ofertowym będzie rozumiane przez Prowadzącego postępowanie jako wskazanie wymaganych 24 miesięcy. Za minimalny wymagany okres gwarancji Prowadzący postępowanie przyzna 0 punktów;
d) Wskazanie przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące będzie rozumiane przez Prowadzącego postępowanie jako złożenie oferty niezgodnej ze SIWZ i oferta będzie podlegała odrzuceniu.
13.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów na podstawie w/w kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G Gdzie:
P - ilość punktów przyznana ofercie badanej
C - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Cena
G - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Gwarancja
13.3 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy pzp).
13.4 Prowadzący postępowanie w toku badania ofert może zażądać udzjelenia przez Wykonawców dodatkowych wyjaśnień w odniesieniu do złożonych przez nich ofert. Odmowa udzjelenia wyjaśnień może spowodować dyskwalifikację Wykonawcy. Wszelkie żądane przez Komisję Przetargową wyjaśnienia powinny być udzielone w formie pisemnej. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Prowadzącym postępowanie a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
13.5 Prowadzący postępowanie poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki, polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.6 W sytuacji, gdy nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert Prowadzący postępowanie spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Prowadzący postępowanie wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Prowadzącego postępowanie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
13.7 W sytuacji, gdy złożona oferta będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Prowadzący postępowanie zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Prowadzący postępowanie odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
14.1 Prowadzący postępowanie niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym Wykonawców pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu oferty oraz zamieści zawiadomienie na stronie internetowej i Tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
14.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Prowadzącego postępowanie.
14.3 Przed podpisaniem umowy, zgodnie z zapisem w pkt 5.1.2 lit. c) niniejszej SIWZ, Prowadzący postępowanie może żądać wykazu osób, które będą realizować zamówienie, wraz z informacją o doświadczeniu zawodowym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe tych osób. Wzór wykazu, stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ, będzie jednocześnie załącznikiem do umowy.
14.4 Prowadzący postępowanie, od Wykonawców występujących wspólnie, może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
14.5 Brak przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 14.3 i 14.4 będzie traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.6 W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, Prowadzący postępowanie może
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Prowadzący postępowanie nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy
16.1 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.
16.2 Postanowienia zawarte we wzorze umowy nie podlegają żadnym negocjacjom.
16.3 Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z podpisanej z nim umowy, na osobę trzecią.
16.4 Prowadzący postępowanie dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie:
16.4.1 zmian organizacyjnych stron, np. zmiana reprezentacji lub siedziby firmy,
16.4.2 zmiany osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy,
16.4.3 zmiany związanych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
16.4.5 zmiany sposobu realizacji wymagań Prowadzącego postępowanie w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są lepsze pod względem technologicznym lub gwarantują lepszą funkcjonalność,
16.4.6 zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji działania siły wyższej,
16.4.7 w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania.
16.5 Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
17.1 Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Prowadzącego postępowanie przepisów ustawy Pzp.
17.2 Szczegółowe uregulowania, dotyczące środków ochrony prawnej określone zostały w art. 179^198g ustawy Pzp.

Uwagi:
18. Informacja dotycząca danych osobowych Wykonawców
18.1 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Prowadzący postępowanie informuje, że:
18.1.1 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 10 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu, ul. Parkowa 27, 51-616 Wrocław,
18.1.2 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod numerem tel. 71/798-68-34 lub adresem e-mail: sekretariat.soswlO@wroclawskaeclukacia.pl.

18.1.3 Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub przeprowadzania postępowań w drodze zapytania ofertowego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w związku z art. 6 ust. 1 lit. b, c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
18.1.4 Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy zajmujące się kontrolą poprawności prowadzenia postępowań oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
18.1.5 Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres:
a) 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
b) 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE,
18.1.6 Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
18.1.7 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
18.1.8 Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza,
18.1.9 Pan/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
18.1.10 Pana/Pani dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Kontakt:
7. Informacja o sposobie porozumiewania się Prowadzącego postępowanie z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
7.1 Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.soswnr10.webd.pl
7.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z wyłączeniem złożenia oferty, dla której wymagana jest forma pisemna, przekazuje się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Fakt otrzymania dokumentu przekazanego faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza.
7.3 Wykonawca może zwrócić się do Prowadzącego postępowanie o wyjaśnienie treści SIWZ w formie pisemnej, kierując zapytanie na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu, ul. Parkowa 27, 51-616 Wrocław, faksem na nr 71/345-90-36, lub drogą elektroniczną na e-mail: sekretariat.soswlO@wroclawskaedukacja.pl.
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania - obowiązuje forma pisemna.
7.4 Prowadzący postępowanie niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.5 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Prowadzący postępowanie przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni na stronie internetowej.
7.6 Prowadzący postępowanie w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Prowadzący postępowanie przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz udostępni na swojej stronie internetowej.
7.7 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Prowadzący postępowanie przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
7.8 Wszelkie zmiany i wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące dla wszystkich Wykonawców przy składaniu ofert.
7.9 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Teresa Kordalska- Krystyniak tel. 71 7986834 wew. 110
mail: TeresaJadvviga.Kordalska-Krystyniak@wroclawskaedukacja.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.