Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
38z dziś
3932z ostatnich 7 dni
14914z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Realizacja robót budowlanych I i II etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego

Przedmiot:

Realizacja robót budowlanych I i II etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego

Data zamieszczenia: 2019-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
ul. Chałubińskiego 23
58-570 Jelenia Góra
powiat: Jelenia Góra
Tel.: +48 757553726, Faks: +48 757553348
szczybura@kpnmab.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jelenia Góra
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Realizacja robót budowlanych I i II etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów - Etap I/A - kontynuacja, Etap I/B, Etap II/A i II/B, Etap II/D

Numer referencyjny: KPN/16/2019
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Realizacja robót budowlanych I i II etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów - Etap I/A - kontynuacja, Etap I/B, Etap II/A i II/B, Etap II/D

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111100
45111240
45112450
45112420
45210000
45211310
45212353
45232300
45232410
45232454
45310000
45261000
45261210
45261211
45261320
45261900
45262100
45262210
45262212
45262311
45262500
45262512
45262620
45262690
45262710
45311000
45313100
45314300
45321000
45330000
45331000
45332000
45333100
45343000
45430000
45432114
45442100
45443000
45452100
45453100
45111200
45400000
45422000
45331210
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoski Park Narodowy Pałac Sobieszów Jelenia Góra

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Zadanie nr 1: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku Pałacu wraz z wykonaniem zewnętrznego drenażu i odwiertów zasilających pompę ciepła oraz kompleksowa adaptacja - termomodernizacja budynku ,,Dom Ogrodnika" na pracownię edukacyjną wraz z wykonaniem wszystkich koniecznych przyłączy będących elementem I etapu inwestycji: Centrum Muzealno- Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów - Etap I/A - kontynuacja". obejmuje:

a) Kontynuację remontu budynku pałacu Sobieszów wraz z kompleksową termomodernizacją oraz przystosowaniem obiektu na potrzeby ekspozycji edukacyjnej oraz części administracyjnej z wyłączeniem robót budowlanych ujętych w załączonej dokumentacji projektowej, które zostały już wykonane, a opisane zostały w zał. nr 1 litera r.

b) Wykonanie zewnętrznego podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - uszczegółowienie tych rozwiązań jest opisane w załączniku nr 2 litera b, rys. 16.

c) Wykonanie odwiertów wraz z instalacją zasilającą pompę ciepła zlokalizowaną w budynku pałacu Sobieszów.

d) Wykonanie sieci drenażowej budynku pałacu Sobieszów wraz ze studnią zbiorczą (załącznik nr 2 litera i, rys. Is-01 i Is-10).

e) Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku ,,Dom Ogrodnika".

f) Wykonanie przyłącza elektrycznego, wod.-kan. i gazowego budynku Pałacu i ,,Domu Ogrodnika".

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: gwarancja / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: doświadczenie kadry / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.03.01.00-0165/16 POIS.02.04.00-00-0036/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kod cpv 45310000-3

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111300
45220000
45315000
45262000
45261100
09331200
45311200
45310000
45232410
45233200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoski Park Narodowy Pałac Sobieszów Jelenia Góra

II.2.4)Opis zamówienia:

2) Zadanie nr 2: ,,Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji z drewna i betonu architektonicznego oraz wszystkich urządzeń elektrycznych w obiekcie ,,Stodoła Elektryczna" wraz z wykonaniem elektrycznej linii przyłączeniowej S/N do sieci elektrycznej operatora będących elementem I etapu inwestycji: Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów - Etap I/B" obejmuje:

a) Rozbiórka istniejącego muru ceglano-kamiennego wraz z jego odtworzeniem po wykonaniu projektowanych fundamentów obiektu ,,Stodoła Elektryczna".

b) Usunięcie części skarpy kamienno-ziemnej oraz elementów terenowych w zakresie potrzebnym do wykonania wsporczej konstrukcji dla paneli fotowoltaicznych.

c) Rozebranie muru oporowego oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia pozostałej części skarpy do czasu wykonania konstrukcji obiektu.

d) Wykonanie przyłącza S/N z stacji transformatorowej operatora sieci energetycznych firmy Tauron oraz nowej stacji S/N znajdującej się w obiekcie ,,Stodoła Elektryczna".

e) Wykonanie całej konstrukcji żelbetowo-drewnianej obiektu ,,Stodoła Elektryczna" i pomieszczeń technicznych wraz z całą infrastrukturą obiektu oraz urządzeniami elektrycznymi zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 6.

f) Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z całym oprzyrządowaniem.

g) Wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowej w zakresie pokazanym na rys. nr 3 wraz częścią instalacji deszczowej i studniami zbiorczymi D24, D23 i D22 wg załączonych projektów: drogowego (zał. nr 6 litera k) i instalacji kanalizacji deszczowej (zał. nr 6 litera e).

h) Odtworzenie fragmentów murów kamiennych wraz z renowacją zachowanych fragmentów murów przy zaprojektowanym obiekcie ,,Stodoła Elektryczna" w zakresie pokazanym na rys. nr 4 wraz z wykonaniem furtki, wg załączonego projektu małej architektury (zał. nr 6 litera b).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja - roboty budowlane i instalacyjne / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja - system fotowoltaiczny / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.03.01.00-0165/16 POIS.02.04.00-00-0036/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111300
45111100
45112450
45112420
45210000
45211310
45232300
45232410
45310000
45261000
45261210
45261211
45261900
45262100
45262210
45262212
45262311
45262400
45262500
45262512
45262620
45262690
45311000
45313100
45314300
45321000
45330000
45331000
45332000
45333100
45343000
45430000
45442100
45443000
45452100
45453100
45111200
45400000
45422000
45331210
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoski Park Narodowy, Pałac Sobieszów Jelenia Góra

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie składa się z dwóch etapów: ,,Przebudowa budynku Wielkiej Stajni, pod nową ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą - Etap II/A" oraz ,,Rozbudowa Budynku Wejściowego jako kontynuacji budynku Wielkiej Stajni - Etap II/B"

1. ,,Przebudowa budynku Wielkiej Stajni, pod nową ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą - Etap II/A" obejmuje:

a) Wykonanie kompleksowego remontu wraz z przebudową układu funkcjonalnego istniejącego budynku Wielkiej Stajni, dostosowujący obiekt do ekspozycji przyrodniczo-edukacyjnej w tym:

-- częściowe podbicie fundamentów,

-- renowacja zabytkowych murów i konstrukcji nośnych (w tym przeprowadzanie wymaganych prac konserwatorskich opisanych w załączniku nr 9 litera c),

-- wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych,

-- dostosowanie istniejących otworów, wymiana zabytkowej stolarki oraz wykonanie nowych okien i drzwi,

-- przebudowa i naprawa więźby dachowej z wymianą całego pokrycia dachowego,

-- wymiana wszystkich instalacji budynku oraz wykonanie nowych, -wykonanie przyłączy gazowych, wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, elektrycznych (w tym instalacji słaboprądowych) do odpowiednich sieci,

-- Wykonanie odwiertów wraz z instalacją zasilająca pompę ciepła zlokalizowaną w budynku Wielkiej Stajni,

-- Zakup i montaż całego wyposażenia meblowego i funkcjonalnego pomieszczeń biurowych, warsztatowych, toalet i zapleczy socjalnych.

UWAGA: Przedmiot zamówienia NIE obejmuje wyposażenia ekspozycji przyrodniczo-edukacyjnej: ,,Klimatyczne Karkonosze".

-- Remont zewnętrznych elementów zagospodarowania terenu: zewnętrznych schodów, murków oporowych oraz wykonanie terenów zielonych w zakresie pokazanym w załączniku graficznym nr 7.

Graficzny zakres Etapu II/A przedstawia załącznik graficzny nr 5

2. ,,Rozbudowa Budynku Wejściowego jako kontynuacji budynku Wielkiej Stajni - Etap II/B" obejmuje:

a) Rozbiórkę i utylizację, w zakresie potrzebnym do realizacji etapu, wszystkich podziemnych i naziemnych konstrukcji budowlanych i małej architektury takich jak m.in.: stare fundamenty i ściany, stare instalacje, zbiorniki, ogrodzenia itp. (zakres zadania obejmuje również zabezpieczenie, transport oraz składowanie ewentualnych elementów kamiennych na terenie Centrum Muzealno - Edukacyjnego - Pałac Sobieszów w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu).

b) Wykonanie nowych fundamentów, ścian i słupów konstrukcyjnych, konstrukcji nowych klatek schodowych oraz montaż prefabrykowanego stropu.

c) Wykonanie nowej, stalowo - drewnianej konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachówką ceramiczną.

d) Wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i gazu z koniecznymi przyłączeniami do poszczególnych sieci oraz wykonanie instalacji grzewczych i wentylacyjnych.

e) Wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych (w tym słaboprądowych) z koniecznymi przyłączeniami do zewnętrznych sieci i instalacji (w tym do instalacji światłowodowych).

f) Wykonanie szklano-drewnianej elewacji wraz elementami wykończeniowymi.

g) Wykonanie całego układu funkcjonalnego wraz z jego wykończeniem (tynki, drzwi, posadzki, podłogi).

h) Zakup i montaż całego wyposażenia meblowego i funkcjonalnego pomieszczeń socjalnych, warsztatowych, szatni oraz punktu informacyjnego.

i) Wykonanie zewnętrznych elementów zagospodarowania terenu: nawierzchni, ogrodzenia, zieleni i elementów małej architektury w zakresie pokazanym w graficznym załączniku nr 8.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie kadry / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.04.00-00-0100/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kod cpv 45310000-3

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111300
45111100
45112450
45112420
45210000
45211310
45232300
45232410
45310000
45261000
45261210
45261211
45261900
45262100
45262210
45262212
45262311
45262400
45262500
45262512
45262620
45262690
45311000
45313100
45314300
45321000
45330000
45331000
45332000
45333100
45343000
45430000
45442100
45443000
45452100
45453100
45111200
45400000
45422000
45331210
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoski Park Narodowy, Pałac Sobieszów Jelenia Góra

II.2.4)Opis zamówienia:

,,Przebudowa budynku Malej Stajni pod nowe centrum edukacyjne z salą multimedialną - Etap II/D" obejmuje:

a) Wykonanie kompleksowego remontu wraz z przebudową układu funkcjonalnego istniejącego budynku Małej Stajni, dostosowujący obiekt do nowej funkcji w tym:

-- rozbiórkę istniejącego I pietra wraz stropodachem i stropem między parterem, a I piętrem,

-- rozbiórkę łącznika między budynkiem Małej Stajni, a budynkiem Bursy (będącym elementem III etapu inwestycji),

-- wykonanie renowacja zabytkowych murów i konstrukcji nośnych (w tym przeprowadzanie wymaganych prac konserwatorskich opisanych w załączniku nr 13 litera c),

-- wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych w tym nowych ścian I pietra i konstrukcji dachu z pokryciem,

-- wykonanie konstrukcji i wykończenia łącznika pomiędzy budynkiem Małej Stajni, a Budynkiem Wejściowym (będącym przedmiotem innego zamówienia - Etap II/B),

-- wymiana dostosowanie istniejących otworów, wymiana zabytkowej stolarki oraz wykonanie nowych okien i drzwi,

-- wykonanie przyłączy gazowych, wodno - kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, elektrycznych (w tym instalacji słaboprądowych) do odpowiednich sieci,

-- zakup i montaż wyposażenia części I piętra i łącznika budynku Małej Stajni.

b) Wykonanie odwiertów wraz z instalacją zasilająca pompę ciepła zlokalizowaną w budynku Małej Stajni.

c) Wykonanie elementów zewnętrznych: ścieżek dla pieszych i części ogrodzenia w zakresie pokazanym na rys. nr 9.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie kadry / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

PLSN.01.01.00-02-0139/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kod cpv 45310000-3

CPV: 45000000

Dokument nr: 514741-2019, KPN/16/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 03/12/2019
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Sala konferencyjna Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23; 58-570 Jelenia Góra, POLSKA.

Specyfikacja:
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.bip.kpnmab.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/12/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoski Park Narodowy Pałac Sobieszów Jelenia Góra

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoski Park Narodowy Pałac Sobieszów Jelenia Góra

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoski Park Narodowy, Pałac Sobieszów Jelenia Góra

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoski Park Narodowy, Pałac Sobieszów Jelenia Góra

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/01/2020

4. Wadium: Zad. nr 1 -100.000,00 zł.; słownie: sto tysięcy złotych zł.

Zad. nr 2 - 50.000,00 zł.; słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zł.

Zad. nr 3 -100.000,00 zł.; słownie: sto tysięcy złotych zł.

Zad. nr 4- 50.000,00 zł.; słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zł.

Kontakt:
Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
Krajowy numer identyfikacyjny: 021781314
ul. Chałubińskiego 23
Jelenia Góra
Kod NUTS: PL515
58-570
Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Szczybura
E-mail: szczybura@kpnmab.pl
Tel.: +48 757553726
Faks: +48 757553348

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.