Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
19z dziś
3912z ostatnich 7 dni
14895z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku oraz przebudowa pomieszczeń

Przedmiot:

Budowa budynku oraz przebudowa pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2019-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa 44
powiat: Warszawa
Tel.: +48 261818559
wi@wim.mil.pl
https://wim.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa 44
Wadium: 500 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa budynku oraz przebudowa pomieszczeń Kliniki Okulistyki

Numer referencyjny: P/269/2019/SEN/WIM/MON - 133/ZP/19
II.1.2)Główny kod CPV
45210000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa budynku oraz przebudowa pomieszczeń Kliniki Okulistyki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano-wykonawcze - załącznik nr 9 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ.

Uwaga: Załączony projekt technologii medycznej należy traktować jako projekt poglądowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45215140
45310000
45311000
45312100
45312200
45314320
45331000
45332000
45333000
45400000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa budynku oraz przebudowa pomieszczeń Kliniki Okulistyki.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano-wykonawcze - załącznik nr 9 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ.

Uwaga: Załączony projekt technologii medycznej należy traktować jako projekt poglądowy. Dla ułatwienia wyliczenia wartości ryczałtowej oferty, Zamawiający przekazuje kosztorysy przedmiarowe-szczegółowe stanowiące załącznik nr 11. Załączone kosztorysy przedmiarowe-szczegółowe należy traktować jako materiał pomocniczy. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary oraz podstawy wyceny. Zgodnie z wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) Zamawiający przewidział za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego, które obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi stanowiącymi załącznik nr 9 do SIWZ, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ oraz na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

8. Wykonawca zobowiązuje się w imieniu Zamawiającego uzyskać wszystkie decyzje, zezwolenia i inne dokumenty wydane przez właściwe jednostki i organy, w szczególności przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Modlinie, Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie budynku. Wykonawca, w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorysy ofertowe-szczegółowe odpowiadające swoim zakresem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Brak elementów w kosztorysie ofertowym-szczegółowym nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi (załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ). Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji, po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy, uwzględniający wykonanie wszystkich robót oraz charakterystykę obiektu, na terenie którego są one prowadzone.

11. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania wynikające ze wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia będą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane oraz będą odpowiadać wymaganiom, określonym w projektach budowlano-wykonawczych (załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 27
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy zł).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, objętych tymi samymi kodami CPV. Łączna wartość przewidywanych zamówień nie przekroczy 30 % wartości zamówienia podstawowego.

CPV: 45210000

Dokument nr: 514837-2019, P/269/2019/SEN/WIM/MON - 133/ZP/19

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 04/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, adres: https://wim.eb2b.com.pl.

Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na platformie zakupowej Zamawiającego. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na platformie zakupowej.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wim.eb2b.com.pl/

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wim.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/12/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, POLSKA

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/02/2020

Kontakt:
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128
Warszawa 44
Kod NUTS: PL911
04-141
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Zimnicka
E-mail: wi@wim.mil.pl
Tel.: +48 261818559

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.