Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont przepompowni ścieków

Przedmiot:

Remont przepompowni ścieków

Data zamieszczenia: 2019-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim
Rynek 1
36-050 Sokołów Małopolski
powiat: rzeszowski
17 7729019 w 21
ugim@sokolow-mlp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215189
Województwo: podkarpackie
Miasto: Sokołów Małopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont przepompowni ścieków P-4 w Górnie oraz P-1, P-3, P-4 , P-5, P-8 w Wólce Sokołowskiej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Pełna nazwa zamówienia: ,,Remont przepompowni ścieków P-4 w Górnie oraz P-1, P-3, P-4 , P-5, P-8 w Wólce Sokołowskiej.
Przewidywane dostawy-roboty:
Wykonanie robót montażowych wraz z doborem urządzeń, tj.: remont funkcjonujących 6-ciu przepompowni:
Remont będzie polegał na kompleksowej wymianie armatury, urządzeń pompujących, sterujących i rozdzielni zasilających.
Szczegóły zakresu zamówienia znajdują się w dalszej części ogłoszenia i w pozostałych załącznikach do ogłoszenia.
Nie przewiduje się możliwości składania ofert: częściowych , wariantowych.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się negocjacji.
Cel zamówienia
Zapewnienie funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej na odcinku Górno-Wólka Sokołowska
Przedmiot zamówienia
Pełna nazwa zamówienia: ,,Remont przepompowni ścieków P-4 w Górnie oraz P-1, P-3, P-4 , P-5, P-8 w Wólce Sokołowskiej.
Przewidywane dostawy-roboty:
Wykonanie robót montażowych wraz z doborem urządzeń, tj.: remont funkcjonujących 6-ciu przepompowni:
PRZEPOMPOWNIA ,, BOLKO'
PRZEPOMPOWNIA P 8
PRZEPOMPOWNIA P1 SIEŃKO
PRZEPOMPOWNIA P5 KOŚCIÓŁ
PRZEPOMPOWNIA P3 ZALEW
PRZEPOMPOWNIA P4 CMENTARZ
Remont będzie polegał na kompleksowej wymianie armatury, urządzeń pompujących, sterujących i rozdzielni zasilających.
Szczegóły zakresu zamówienia znajdują się w pozostałych załącznikach do ogłoszenia
Nie przewiduje się robót związanych z przyłączami energetycznymi - te nie będą również przedmiotem niniejszego zamówienia, przyjmuje się ,że istniejące przyłącza są wystarczające.
W zakresie monitoringu wymaga się zainstalowania w skrzynkach sterowniczych modemów do współpracy z systemem SZEPIELAK, zainstalowane moduły mają umożliwić Zamawiającemu konfigurację i uruchomienie funkcjonowania systemu monitoringu. Konfiguracja i uruchomienie nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia- wykona to Zamawiający.
Z wygranym wykonawcą podpisze się umowę wg. załączonego wzoru.
Należy zapoznać się również z załącznikami i ew. dodawanymi uzupełnieniami, lub zmianami ogłoszenia.

CPV: 45232423-3

Dokument nr: 1215189

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 15-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać do godziny 13:00, pod rygorem nieważności , wyłącznie w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Sokołów Małopolski
Harmonogram realizacji zamówienia
Dostawa wraz z montażem powinna być zrealizowania w okresie - od (orientacyjnie ) grudzień 2019 r. do 12.02.2020 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Nie stawia się szczególnych warunków.
Wiedza i doświadczenie
Nie stawia się szczególnych warunków.
Potencjał techniczny
Nie stawia się szczególnych warunków.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie stawia się szczególnych warunków.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie stawia się szczególnych warunków.
Dodatkowe warunki
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, w szczególności poprzez:
a) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik,
b) Posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawianie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający zweryfikuje spełnienie warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia w tym przedmiocie. Wzór oświadczenia w załączeniu wraz z wzorem oferty.
W przypadku przedłożenia oświadczenia, z którego będzie wynikać spełnienie niniejszego warunku uzna się, że Dostawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeśli z treści oświadczenia nie będzie wynikać spełnienie tego warunku, lub Oferent nie przedłoży tego świadczenia - np. brak podpisu, to wówczas uzna się, że Dostawca nie spełnia warunki udziału w postępowaniu i zostanie wykluczony a jego oferta zostanie odrzucona.
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z zapisami wzoru umowy, par 14:
§ 14 .
1. Przewiduje się następujące postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany, o których mowa w podpunktach a,b,c:
a) Stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie całkowite przekazane wykonawcy skoryguje się o różnicę wynikającą ze zmiany stawki VAT licząc od pierwszej faktury wykonawcy wystawionej po zaakceptowanych ustaleniach, o których mowa w podpunkcie .
b) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie mających zastosowanie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wynagrodzenie całkowite przekazane wykonawcy skoryguje się o różnicę wynikającą ze zmiany stawki wynagrodzenia licząc od pierwszej faktury wykonawcy wystawionej po zaakceptowanych ustaleniach, o których mowa w ust 3 lub 4.
c) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie całkowite przekazane wykonawcy skoryguje się o różnicę wynikającą ze zmiany składki licząc od pierwszej faktury wykonawcy wystawionej po zaakceptowanych ustaleniach.
d) Zmiany, wynikające z wspomnianych zmian stawek zostaną wprowadzone, jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę i tylko w takim zakresie.
e) Wykazanie wpływu ww. zmian na koszty zamówienia leży zawsze po stronie Wykonawcy, który będzie w takim przypadku zobowiązany przedłożyć do Zamawiającego wniosek i uzasadnienie zawierające szczegółowe kalkulacje wynikające z obmiarów, kosztorysu, faktur i umów na usługi obce dotyczące przedmiotu zamówienia, kosztów pracy z oferty oraz koszty pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz wykonawcy Zamawiający ma w takim przypadku prawo do zażądania dodatkowych wyjaśnień w terminie 10 dni roboczych od doręczenia wniosku do Zamawiającego i dodatkowych wyjaśnień w terminie kolejnych 5 dni od złożenia uzupełnienia. Po uwzględnieniu wszystkich wyjaśnień Zamawiający i Wykonawca ustalają zmiany wynagrodzenia, co do których nie ma sporu, w przypadku sporu-sporną część rozpatrzy się ponownie w późniejszym terminie, lub oda się sprawę do rozstrzygnięcia w sądzie powszechnym.
f) Zamawiający będzie miał prawo żądać przedstawienia dokumentów, o których mowa w podpunkcie e) również w przypadku obniżenia stawek i konsekwentnie dokonać adekwatnej zmiany wynagrodzenia umowy w trybie analogicznym jak opisany w podpunkcie e).
g) Po dokonaniu ustaleń o których mowa podpunkcie e) lub f) sporządza się aneks do umowy i załącza się do akt zgromadzoną w tym przedmiocie dokumentację.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany zakresu umowy, wartości wynagrodzenia w następujących przypadkach:
Dopuszcza się zmianę zakresu umowy pod warunkiem, że wartość zmian będzie mniejsza niż 50 % wartości określonej pierwotnie w umowie.
Zmiany te mogą wynikać z charakteru umowy i zamówienia, tj.: po przystąpieniu do wykonywania robót, jeśli nie można było tego stwierdzić na podstawie dokumentacji zgromadzonej na etapie wyłaniania wykonawcy (np. zastane na miejscu warunki gruntowe, zły stan techniczny towarzyszącej infrastruktury - kanalizacji tłocznej , grawitacyjnej, przyłącza energetycznego, kolizje urządzeń podziemnych, to wówczas dopuszcza się wykonania w innej ilości i sposobie zakresu określonego pierwotnie, a jeśli od tego jest uzależnione prawidłowe ukończenie zadania to dopuszcza się wykonanie robót dodatkowych polegających na odtworzeniu innej infrastruktury towarzyszącej, kolidującej w stosunku do przepompowni. Dopuszcza się również ograniczenie zakresu zamówienia bez zapłaty za zaniechane roboty w przypadku ustalenia, że roboty nie są niezbędne do uzyskania oczekiwanych efektów - właściwości przepompowni. Na zaniechane roboty sporządza się kosztorys po cenach jak z kosztorysu ofertowego.
Dopuszcza się również zmiany rzeczowe i wynagrodzenia wynikające ze zmian przepisów obowiązującego prawa, norm, wymogów technicznych, których skutków nie przewidziano na etapie wyłaniania wykonawcy.
3. Dopuszcza się wprowadzenie w umowie zmian dotyczących terminów realizacji umowy z uwagi na wystąpienie niezależnych okoliczności tj.:
a) W przypadku wystąpienia siły wyższej, klęski żywiołowej lub utrzymującego się dłużej niż ciągle przez 1 tydzień stanu zagrożenia mienia, zdrowia i życia ludzkiego.
b) W przypadku przesłania do Wykonawcy pisemnego polecenia przez Zamawiającego lub Użytkownika wstrzymania więcej niż 50% robót zakresu lub podzakresu, możliwych do prowadzenia jeśli to wstrzymanie dotyczy: konieczności dokonania i zatwierdzenia zmian w przedmiocie umowy, lub wyjątkowej sytuacji dotyczącej realizacji gospodarki ściekowej lub zwiększenia napływu ścieków na skutek intensywnych opadów deszczu.
Polecenie wstrzymania robót może zawierać datę końca okresu wstrzymania robót, wówczas Wykonawca ma bez oczekiwania na polecenie wznowienia robót samodzielnie wznowić roboty.
c) Zmian terminów w przypadkach, o których mowa w ustępie 3 można dokonać o ile nie było możliwości nadrobienia opóźnień lub wyprzedzenia harmonogramu w okresach o warunkach pogodowo sprzyjających a zaistniałe okoliczności faktycznie uniemożliwiały prowadzenie istotnej części robót budowlanych i nie było można w tym czasie prowadzić innych robót lub prowadzenie innych robót z pominięciem robót wstrzymanych byłoby niezgodne ze sztuką budowlaną i technologią robót.
Zmiany terminów nie mogą wynikać z nieprawidłowych działań lub z zaniedbań Wykonawcy. W celu dokonania zmiany terminu Wykonawca wnosi do Zamawiającego wniosek ze szczegółowym opisem sytuacji i z jednoczesnym przedłożeniem dowodów w postaci np. wydruków, lub dokumentacji fotograficznej. Samo wydłużenie się okresu robót nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia dla Wykonawcy. Ciąg dalszy w polu " Zamówienia uzupełniające".
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Należy przedłożyć ofertę sporządzoną w oparciu o formularz ofertowy wraz z oświadczeniami dot. wykluczeń i RODO- jeśli dotyczy.
Zamówienia uzupełniające
Ciąg dalszy pola "Warunki zmiany umowy":
4. Umowa może być zmieniona lub rozwiązana w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Strona powołująca się na zaistnienie ww. zdarzeń jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o powyższym drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.
6. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku ww. nieprzewidzianych zdarzeń.
7. Zakazuje się zgodnie z art. 509 kc dokonywania cesji wierzytelności z umowy.

Oferty muszą być podpisane minimum na końcu części kosztowej, pod oświadczeniem dot. wykluczenia, pod oświadczeniem RODO- jeśli dotyczy - zgodnie z wyjaśnieniem na formularzu. Oferty należy złożyć w kopercie z napisem : ,,Remont 6 przepompowni".
Nie otwierać przed 15.11.2019 r. godzina 13:00, do pok. 7" .Liczy się data i godzina wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta W Sokołowie Młp.
Ofert , które wpłyną po czasie nie będą brane pod uwagę. Zaleca się skorzystanie z formularza ofertowego. Z oferty muszą jednoznacznie wynikać : dane podmiotu składającego ofertę: Nazwa , adres korespondencji, telefon ,e-mail. , oferowana ceny netto, VAT, brutto realizacji zamówienia, gotowość podpisania umowy zgodnie z zapisami formularza ofertowego, ogłoszenia i wzoru umowy, podpisane oświadczenie dot. wykluczenia i RODO.
W celu złożenia prawidłowej oferty wystarczające jest złożenie formularza ofertowego z wymaganymi oświadczeniami.
Zamawiający zastrzega możliwość dokonania wezwania do wyjaśnienia treści oferty oraz skorygowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych- po uzyskaniu akceptacji oferenta.
Zadawanie ew. pytań do Zamawiającego - zaleca się zadawanie pytań nie później niż 4 dni przed dniem upływu składania ofert, po tym terminie Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi, podaje się email : ugim@sokolow-mlp.pl lub grzegorz.dec@e-sokolow-mlp.pl. Pod rygorem nieważności oferta powinna być sporządzona w języku Polskim, w cenach PLN (nie dopuszcza się płatności w walucie innej niż PLN), podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania i zaciągania zobowiązań przez Oferenta. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji osób podpisujących ofertę i żądania w tej kwestii wyjaśnień. Zamawiający nie dopuszcza wpisania w umowie kwot wynagrodzenia w walutach innych niż PLN. Wykonawcy samodzielnie ponoszą koszty sporządzenia i przekazania do Zamawiającego oferty, bez zwrotu kosztów sporządzenia i złożenia oferty.
W przypadku przekazania z ofertą Informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa nie będą ujawniane, aby tak było należy oznaczyć zakres takich informacji, lub przekazać je w oddzielnej opisanej kopercie wraz z ofertą.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Najniższa cena - 100% (punktów), punktacja liczone wg wzoru: Cena najtańszej oferty/ Cena badanej oferty *100 p. Bierze się pod uwagę całkowitą cena brutto dostawy.
Jako najkorzystniejszą wybierze się ofertę z największą liczbą punktów
Umowę podpisze się z Wykonawcą, którego oferta zdobyła największą liczbę punktów.
Zamawiający prześle stosowne pismo do Wykonawcy z wezwaniem do podjęcia czynności zmierzających do podpisania umowy, brak odzewu lub uchybienie terminu wskazanego w piśmie zamawiającego na sfinalizowanie podpisania umowy będzie traktowany jako uchylenie się od podpisania umowy.
W przypadku gdy dojdzie do odstąpienia od podpisania umowy przez wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę Zamawiający będzie mógł podpisać umowę z kolejnym wykonawcą o najkorzystniejszej ofercie.
Dopuszczalne będą wyjaśnienia treści oferty, które nie doprowadzą do jej istotnej zmiany, w szczególności wyjaśnienia nie mogą zmienić punktacji w kryterium wyboru ofert . Nie będzie się wyjaśniać braku podpisów- oferta do odrzucenia. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega prawo do żądania dokumentów potwierdzających umocowanie do podpisania umowy ze strony Wykonawcy.
Zamawiający będzie mógł unieważnić postępowanie - odstąpić od podpisania umowy w przypadku, gdy :
1. Nie wpłynie żadna prawidłowa oferta.
2. Cena najlepszej oferty przekracza środki przewidziane i dostępne na zamówienie.
3. Oferent, który jako jedyny złożył ofertę wycofa ją lub odmówi podpisania umowy.
4. W toku postępowania ujawniono wadę postępowania niemożliwą do usunięcia i uniemożliwiającą zgodne z prawem zawarcie umowy.
5. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Termin związania ofertą: 21 dni licząc od dnia następującego po dniu składania ofert, termin ten może być przedłużony samodzielnie przez Wykonawcę lub na wniosek Zamawiającego.
Dopuszczalne będą wyjaśnienia treści oferty, które nie doprowadzą do jej istotnej zmiany, w szczególności wyjaśnienia nie mogą zmienić punktacji w kryteriach wyboru ofert . Nie będzie się wyjaśniać braku podpisów- oferta do odrzucenia.
Wykluczenia
Wymaga się, aby Wykonawca składając ofertę nie był w stanie upadłości - na potwierdzenie na etapie wyboru oferty wymaga się podpisania oświadczenia w formularzu ofertowym. Na etapie podpisywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji i odmowy podpisania umowy, w przypadku niespełnienia warunku .
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI
Adres
rynek Rynek 1
36-050 Sokołów Małopolski
podkarpackie , rzeszowski
Numer telefonu
(17) 772 90 19
NIP
5170121981
Tytuł projektu
Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w aglomeracji Sokołów Małopolski
Numer projektu
POIS.02.03.00-00-0196/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Grzegorz Dec
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
17 7729019 w 21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.