Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
14876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac hydraulicznych

Przedmiot:

Wykonanie prac hydraulicznych

Data zamieszczenia: 2019-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Katowicach
ul. Francuska 38
40-028 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 6070 110, tel. 32 60-70-143,
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sąd Okręgowy w Katowicach zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: 1. NAZWA ZADANIA
,,Wykonanie prac hydraulicznych w budynkach Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 i ul. Andrzeja 16/18"

CPV: 45332200-5, 50720000-8

Dokument nr: ZP/488/19/OG

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 13 listopada 2019 r. pok. P.053 o godz. 12:00.

Składanie ofert:
Ofertę na załączonym formularzu ofertowym wraz z dokumentami prosimy przesyłać do dnia
13 listopada 2019 r. godz. 12:00 w zamkniętej kopercie na adres:
Sąd Okręgowy w Katowicach
Oddział Gospodarczy, Pokój nr P.057
ul. Francuska 38, 40 - 028 Katowice
z dopiskiem: ,,OFERTA"
Znak sprawy: ZP/488/19/OG
Strona 2 z 3
Nie otwierać przed dniem 13.11. 2019 r. godz. 12:00
lub złożyć osobiście pod adresem i w formie, jak podano wyżej. Proszę nie przekazywać ofert za pomocą fax-u, e-mail. Oferty przekazane w inny sposób niż opisany powyżej (np. w formie fax lub e-mail) zostaną odrzucone.

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Do 30 dni od dnia zawarcia umowy

Wymagania:
Warunki zamówienia, w tym jego zakres został określony w ,,Formularzu ofertowym" (załącznik nr 1), w ,,Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia" (załącznik nr 2), we ,,Wzorze umowy" (załącznik nr 3) stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia.
Sąd Okręgowy w Katowicach zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny unieważnienia, a także możliwości zlecenia wykonania tylko wyznaczonych pozycji przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Postępowanie może zakończyć się bez wyboru żadnej oferty. 5. KRYTERIUM WYBORU
Jedynym kryterium w przedmiotowym postępowaniu jest cena podana przez Wykonawcę.
Cena za wykonanie całości zamówienia - 100%. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez cały okres obowiązywania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania częściowych ofert lub alternatywnych. 6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
1. Wypełniony ,,Formularz ofertowy" - załącznik nr 1 do zaproszenia,
2. Wypełniona kolumna nr 5 i 6 w ,,Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia" - załącznik nr 2 do zaproszenia.
3. Pełnomocnictwo jeżeli formularz ofertowy będzie podpisany przez inne osoby niż wskazane w dokumentach wskazanych w KRS lub w ewidencji działalności gospodarczej.
3. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Oferta winna być podpisana i zawierać dane do kontaktu z osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oferta Państwa może podlegać dalszym negocjacjom cenowym.
3. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
4. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie poprzedzona zawarciem umowy.
5. Wybór oferty najkorzystniejszej, jak również informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej nie stanowią momentu zawarcia umowy. Momentem zawarcia umowy jest złożenie podpisów na umowie przez Zamawiającego oraz wybranego Wykonawcę. Do momentu podpisania umowy, Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postępowania lub wyboru oferty innego Wykonawcy.
6. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej. Wykonawcy zobowiązani są do zweryfikowania miejsca świadczenia usługi we własnym zakresie i w terminie wystarczającym do sporządzenia prawidłowej oferty. Niezapoznanie się z miejscem świadczenia usługi nie będzie stanowiło podstaw do kierowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego (w tym w szczególności roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia).
7. Zamawiający odrzuci ofertę, która:
a) nie odpowiada treści zaproszenia oraz załączników do zaproszenia
b) jest niezgodna z przepisami, w tym przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
c) zawiera rażąco niską cenę
8. Zamawiający uprawniony jest do skierowania do Wykonawcy żądania wyjaśnienia, uzupełnienia lub poprawienia, w przypadku gdy treść oferty lub innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę nie jest zrozumiała, zawiera błędy lub braki. Procedura powyższa może dotyczyć również wysokości zaoferowanej ceny, w przypadku gdy Zamawiający uzna ją za rażąco niską Powyższe stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek. W ten sposób Zamawiający nie będzie poprawiał błędów lub braków we wskazaniu ceny, podpisu oferty.
9. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej, w przypadku powzięcia po tym wyborze informacji powodujących konieczność odrzucenia oferty wybranej. W takim przypadku Zamawiający może dokonać wyboru oferty kolejnej. Procedura może być powtarzana wielokrotnie.
Strona 3 z 3

Kontakt:
8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
1. Budynek przy ul. Andrzeja 16/18 w Katowicach Pan Adam Kupczak, tel. 32 6070 110
e-mail: oddzial.gospodarczy@katowice.so.gov.pl
2. Budynek przy ul. Francuskiej 38 w Katowicach Pan Jacek Szot , tel. 32 60-70-143,
e-mail: oddzial.gospodarczy@katowice.so.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.