Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
476z dziś
4266z ostatnich 7 dni
16012z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż instalacji dezodoryzacji na przepompowni ścieków

Przedmiot:

Dostawa i montaż instalacji dezodoryzacji na przepompowni ścieków

Data zamieszczenia: 2019-11-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o
ul. Mickiewicza 4
09-100 Płońsk
powiat: płoński
tel. (23) 662 42 78, 662 32 23 fax (23) 662 32 23
pgk@pgk.plonsk.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płońsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu
mgr inż. Dariusza Matuszewskiego, działając na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania
zamówień sektorowych, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.
,,Dostawa i montaż instalacji dezodoryzacji na przepompowni ścieków P-l przy ul. Żołnierzy
Wyklętych w Płońsku".
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji dezodoryzacji na przepompowni ścieków P-l
przy ul. Żołnierzy Wyklętych w Płońsku.
4. Zamówienie obejmuje:
a) dostawę i montaż kompletu urządzeń dezodoryzacyjnych,
b) modernizację istniejącego rurociągu od kraty pionowej,
c) montaż przepustnicy na odciągu z kraty pionowej,
d) wykonanie odciągu gazów z komory mokrej,
e) montaż przepustnicy na odciągu z komory mokrej,
f) połączenie rurociągów gazów złowonnych z urządzeniem dezodoryzującym,
g) wykonanie i montaż instalacji usuwania gazów oczyszczonych na zewnątrz obiektu,
h) sprawdzenie skuteczności zastosowanych urządzeń, poprzez udokumentowanie za pomocą
pomiarów.
5. Informacje dodatkowe:
a) urządzenia muszą oczyścić powietrze złowonne z siarkowodoru i amoniaku poniżej
dopuszczalnego poziomu określonego w Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)
amoniak - 14/28 (NDS / NDSCh)
siarkowodór - 7 /14 (NDS / NDSCh),
b) przepompownia jest wyposażona w instalację wentylacji mechanicznej nawiewnej i
wywiewnej. Istniejąca w obiekcie instalacja wentylacji wywiewnej nie jest wyposażona w
filtry. Instalacja wentylacji mechanicznej nie będzie ulegała żadnym modyfikacjom. Praca tej
instalacji będzie przebiegała tak, jak dotychczas (za wyjątkiem odciągu miejscowego z kraty
pionowej).
Wentylacja mechaniczna dokonuje wymiany powietrza ponad stropem komory mokrej.
Dezodoryzacji podlega głównie przestrzeń nad ściekami pod stropem komory mokrej i krata
pionowa. Strop nad komorą mokrą jest częściowo hermetyzowany. Otwory technologiczne w
stropie zostały zabezpieczone kratami, na których ułożono chodniki z płaskich gum.
Zabezpieczenia te w znacznym stopniu uniemożliwiają swobodny przepływ gazu w obiekcie.
c) instalacja dezodoryzacji pobiera powietrze złowonne z przestrzeni komory mokrej pod
stropem oraz z górnej części kraty i ta mieszanina gazów będzie poddawana procesowi
dezodoryzacji.
d) zamawiający nie dopuszcza istotnych odstępstw od projektu instalacji dezodoryzacji (zmiana
technologii).
e) w przepompowni zostały wykonane pomiary gazów wewnątrz obiektu i na zewnątrz
w miejscu wyrzutu gazów z wentylacji wywiewnej. Najwyższe stężenie siarkowodoru
wyniosło 130,7 ppm.
Stężenie amoniaku było na poziomie 0,02 ppm.
Badania gazów przeprowadzono w komorze mokrej przepompowni, z której będzie
pobierane powietrze do neutralizacji gazów złowonnych.
Przy włączonej wentylacji mechanicznej maksymalne stężenie siarkowodoru wyniosło 72,2
ppm, tlen 19,9%.
Przy wyłączonej wentylacji mechanicznej maksymalne stężenie siarkowodoru w komorze
mokrej wynosiło 130,7 ppm, tlen 19,0%. Wymagana minimalna redukcja siarkowodoru
wynosi 90%.
Wilgotność powietrza w czasie pomiarów wynosiła 41% na poziomie ,,0" przy temperaturze
24,9° C, natomiast na poziomie stropu nad komora mokrą przy temperaturze 22,7 C - 44%.
f) do przeprowadzenia pomiarów skuteczności redukcji odorów należy stosować analizę
chemiczną.
g) po wykonaniu instalacji wykonawca przeprowadzi próby poprawności działania instalacji
i dokona co najmniej trzykrotnych pomiarów w różnych terminach,
h) miejsca pomiaru gazów:
o na poziomie stropu nad komorą mokrą,
o w miejscach wylotu powietrza z instalacji mechanicznej wywiewnej,
o w miejscu wylotu powietrza z instalacji grawitacyjnej.
i) pomiar siarkowodoru powinien być realizowany za pomocą przenośnego, skalibrowanego
miernika gazu.
j) zamawiający nie wymaga, aby pomiary były wykonywane przez instytucje posiadające
stosowne akredytacje do wykonywania tego typu badań.
k) przepompownia ścieków jest obiektem bezobsługowym. Praca ludzi w tym obiekcie ma
charakter doraźny i jest wykonywana przy konserwacji urządzeń i przy wystąpieniu sytuacji
awaryjnych.
1) dodatkowo opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie technicznym oraz w
przedmiarze, które stanowią załączniki do zapytania ofertowego.
(Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Zamawiający nie wymaga wypełniania
przedmiaru robót. Służy on jedynie do prawidłowego wyliczenia wartości zamówienia).
7. Obowiązki Zamawiającego.
a) Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do terenu, na którym realizowany będzie przedmiot
zamówienia,
b) Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkich informacji, pozwalających na sprawne
wykonanie przedmiotu zamówienia,
c) Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektrycznej,
d) Zamawiający pokryje koszt wody i energii elektrycznej,
e) Zamawiający zapewni odbiór odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.
8. Obowiązki Wykonawcy.
a) Wykonawca wyposaży swoich pracowników w niezbędną odzież roboczą, narzędzia
i urządzenia do wykonywania prac,
b) Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne dla pracowników,
c) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w terminie określonym przez Zamawiającego,
d) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z wymaganiami zamawiającego i sztuką
budowlaną,
e) Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia 36 miesięcznej gwarancji
jakości.

CPV: 42 52 00 00-7

Dokument nr: 3/ZO/S/DP-1/2019

Otwarcie ofert: 20. Miejsce i termin otwarcia ofert.
a) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.11.2019 roku o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego,
w pok. nr 5.
b) Otwarcie ofert jest jawne.

Specyfikacja:
10. Zamawiający dopuszcza również możliwość odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie
wykonywania robót. Wizja może być dokonana po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu jej terminu
z inspektorem nadzoru inż. Jerzym Śladowskim, nr tel. 608-630-493.

Składanie ofert:
19. Miejsce i termin składania ofert.
Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o
09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4
Sekretariat, do dnia 20.11.2019 roku do godziny 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
13. Termin i miejsce realizacji zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do 15.04.2020 roku.
Miejsce realizacji zamówienia - Przepompownia Ścieków P-l przy ul. Żołnierzy Wyklętych w Płońsku
(działka nr ew. 399/8).

Wymagania:
11. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się podmioty, które:
a) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
b) Posiadają uprawnienia do wykonywania prac określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
c) Posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac określonych w opisie przedmiotu
zamówienia.
d) Dysponują odpowiednim wyposażeniem technicznym oraz środkami ochrony pracowników,
niezbędnych do realizacji zamówienia.
e) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
f) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej zrealizować zamówienie.
12. Dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
14. Kryteria oceny ofert.
a) (100%) - cena łączna za wykonanie przedmiotu zamówienia, opisanego w zapytaniu
ofertowym, wynikająca z oferty sporządzonej przez Wykonawcę zgodnie z formularzem
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie poniżej przedstawionego wzoru:
C = (C rain: C x) x 100
gdzie
C - liczba punktów przyznanych danej ofercie
C min - minimalna cena brutto zaoferowana w zapytaniu ofertowym
C x - cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
b) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni wszystkie wymienione wymagania,
nie podlega wykluczeniu oraz uzyska największą liczbę punktów wynikających z kryterium
oceny ofert.
c) W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostaną złożone dwie lub więcej
ofert, które uzyskają jednakową liczbą punktów, Zamawiający zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia negocjacji z tymi Wykonawcami lub poproszenia o złożenie ofert
ponownych.
d) Zamawiający nie będzie dokonywał oceny oferty (oferta zostanie odrzucona), jeżeli:
jej treść nie będzie odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert,
zostanie złożona po terminie składania ofert,
będzie zawierała błędy nie będące omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
zostanie złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału
w postępowaniu lub który nie złoży wymaganych dokumentów i oświadczeń
15. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także zastrzega sobie możliwość
niedokonania wyboru oferty w przypadku, gdy:
nie zostanie złożona żadna oferta,
cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, jaką Zamawiający może
przeznaczyć na realizację zamówienia,
procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia,
uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i udzielenie zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
16. Sposób obliczenia ceny oferty.
Cena oferty.
a) Ceną oferty będzie wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązujące Wykonawcę do wykonania
przedmiotu zamówienia w całości. W wynagrodzeniu ryczałtowym mieszczą się wszystkie
koszty wykonania zamówienia - pełen zakres prac wynikających z opisu przedmiotu
zamówienia. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, co jest zgodne z art.
632 § 1 kc. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących
pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, cel
itp. obciąża Wykonawcę.
b) Cena powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
zgodnie z art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005
roku, Nr 1, poz. 2) oraz zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o denominacji złotego
(Dz. U. z 1994 roku, Nr 84, poz. 386).
c) W związku z powyższym Wykonawca uzupełniając formularz ofertowy powinien zgodnie
z art. 106 e ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011
roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm.) wykazane kwoty zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
d) Cena może być tylko jedna, bez wskazywania cen wariantowych.
e) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności (związania) oraz okres realizacji (wykonania)
umowy.
17. Warunki płatności.
a) Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po
zakończeniu całości prac, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
b) Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych prac bez uwag,
zawierający wyniki pomiarów gazów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286),
podpisany przez inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Wykonawcy.
przygotowania oferty.
Wykonawca pod rygorem nieważności złoży ofertę w formie pisemnej w języku polskim.
Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert przez
tego samego Wykonawcę, spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od chwili jej otwarcia.
Ofertę złożoną w postępowaniu Wykonawca może zmienić lub wycofać.
W skład oferty wchodzi:
Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu -
załącznik nr 2,
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
c) Przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką przeznaczył na realizację zamówienia.
d) W trakcie otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców oraz ceny ofert.
e) Zamawiający upubliczni informację z otwarcia ofert, w taki sam sposób, w jaki upublicznił
treść zapytania ofertowego.
f) W przypadku złożenia oferty po terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym, oferta
zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania i nie będzie podlegała ocenie. Zgodnie z pkt 14
pkt d) tir. 2 oferta zostanie odrzucona.
21. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji.
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert.
b) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
oferty, w tym o ofertach odrzuconych oraz upubliczni powyższe informacje na swojej stronie
internetowej.
c) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony
o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy drogą pocztową oraz środkami
komunikacji elektronicznej.

Kontakt:
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców, dotyczących treści zapytania
ofertowego. Pytania należy kierować w formie e-mailowej na adresjerzy.sladowski@pgk.plonsk.pl lub
zamowienia@pgk.plonsk.pl w terminie do 12.11.2019 roku. Treść pytań, bez ujawniania jego źródła
wraz z odpowiedziami Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej niezwłocznie.
22. Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami.
Jerzy Śladowski tel. 23 662-42-78 wew. 38 lub 608-630-493, email
jerzy.sladovvski@pgk.plonsk.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.