Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15088z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie wizualizacji odbudowy schroniska

Przedmiot:

Opracowanie wizualizacji odbudowy schroniska

Data zamieszczenia: 2019-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Spółka z o.o
ul. 1 Maja 86
58-500 Jelenia Góra
powiat: Jelenia Góra
tel./fax (075) 75 254 41
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jelenia Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
konkurs na opracowanie wizualizacji odbudowy

schroniska PTTK Nad Małą Łomniczką w Karpaczu.
II. Przedmiot konkursu

2.1. Przedmiotem konkursu jest:

Opracowanie wizualizacji i założeń odbudowy schroniska PTTK Nad Małą Łomniczką w Karpaczu, zwaną dalej ,,wizualizacją".

2.2. Wizualizacja powinna korelować:

a) z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz obostrzeniami panującymi na obszarach prawnie chronionych,

b) z istniejącą architekturą regionu i historycznymi rozwiązaniami architektonicznymi schronisk funkcjonujących w tym miejscu,

c) z zapisami regulaminu funkcjonowania schronisk Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego.

Ponadto opracowanie:

d) musi przewidywać rozwiązania dotyczące : zasilania w energię elektryczną , poboru wody i zrzutu ścieków, ogrzewania , podgrzewania wody; przedłożone propozycje muszą zawierać przewidywane koszty wykonania ,

e) musi przewidywać rozwiązania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych , możliwej funkcji noclegowej, wyżywienia, noclegów obsługi , zaplecza technicznego, wypoczynku, miejsca eksponującego historię obiektu , historię oraz obecną działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego.

2.3. Warunki techniczne:

a) Wizualizacja powinna być wykonana w wersji papierowej (czarno-białej i kolorowej) w formacie A3.

b) Opracowanie winno być opatrzone hasłem: ,,wizualizacja odbudowy schroniska PTTK Nad Małą Łomniczką w Karpaczu." i przedstawiony wydrukiem na formacie A3.

2.4. Ponadto należy dołączyć opracowanie ( 1 egz) na nośniku elektronicznym w formacie do edytowania i odczytu przez ogólnodostępne oprogramowanie ( np. : DWG. PDF),

2.5. Każdy uczestnik konkursu może złożyć dowolną ilość projektów, pod warunkiem oznaczenia każdego projektu innymi liczbami (kodami).

III. Cel Konkursu

3.1. W konkursie zostanie wybrany i nagrodzony jeden projekt, który uzyska najwyższe uznanie Organizatora.

Otwarcie ofert: VI. Ogłoszenie wyników konkursu

6.1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora, Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z.o.o. 58-500 Jelenia Góra ul. 1-go Maja 86 dnia 31.01.2020.

7.2. O rozstrzygnięciu konkursu Organizator poinformuje poprzez komunikat na stronie internetowej Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z.o.o. 58-500 Jelenia Góra ul. 1-go Maja 86 www.pttk.jgora.pl oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego www.pttk.pl. Autor zwycięskiej pracy o zwycięstwie zostanie poinformowany listownie i telefonicznie.

6.3. Po zakończeniu konkursu Organizator staje się właścicielem egzemplarzy nagrodzonej pracy konkursowej.

Składanie ofert:
Prace należy składać w siedzibie Spółki do dnia 15.01.2020.
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

5.1. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania prac konkursowych oraz nie odsyła materiałów nadesłanych przez Uczestników.

5.2. Projekt należy złożyć osobiście lub pocztą w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. pod adresem : Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z.o.o. 58-500 Jelenia Góra ul. 1-go Maja 86.

5.3. Z tyłu projektu należy umieścić na wersji czarno-białej i wersji kolorowej liczbę jako kod utajniający autora projektu.

5.4. Wizualizację należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinien widnieć tytuł: ,, Konkurs - wizualizacja odbudowy schroniska PTTK Nad Małą Łomniczką w Karpaczu.

" oraz taka sama liczba umieszczona na zewnątrz koperty.

5.5. Do środka koperty należy włożyć wypełnione i podpisane przez Uczestnika załączniki.

Wymagania:
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

4.1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych i podmiotów prawnych.

4.2. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.

4.3. Uczestnik konkursu powinien podpisać oświadczenie stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich (załącznik nr 2 do Regulaminu)

4.4. Uczestnik konkursu powinien podpisać oświadczenie o zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu)

VII. Komisja konkursu

7.1. Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursu powołana przez Organizatora.

7.2. Komisja konkursu podejmie decyzję bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej ? składu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.

7.3. Prace oceniane są przez komisję anonimowo, według kryteriów zawartych w Regulaminie konkursu.

7.4 Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

VIII. Nagrody

8.1. Komisja przyzna jedną nagrodę w wysokości 1.000,- pln.

8.2. Organizator wypłaci nagrodę w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia podania do wiadomości ustaleń wyników konkursu, po potrąceniu stosownego podatku.

IX. Unieważnienie konkursu

9.1. Organizator unieważni konkurs, jeżeli nie wpłynie żadna praca konkursowa, lub też jeżeli komisja nie rozstrzygnie konkursu. Niezależnie od powyższego Organizator może w każdym czasie unieważnić konkurs bez podania przyczyny.

X. Prawa autorskie prac konkursowych

10.1. Z chwilą wypłaty nagrody na Organizatora przechodzą autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania, przetwarzania i zwielokrotniania wizualizacji każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik video, techniką komputerową lub przy pomocy innych technik;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizualizację utrwalono- wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania wizualizacji publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie wizualizacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu.

10.2. Prawa autorskie są niezbywalne.

10.3. Autor zwycięskiej pracy powinien podpisać oświadczenie wyrażające zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do wizualizacji (załącznik nr 1 do Regulaminu)

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu.

11.2. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników.

Kontakt:
W sprawach merytorycznych i formalnych do kontaktów z uczestnikami konkursu, zwanych dalej Uczestnikami, upoważniony jest Sekretarz konkursu - Pan Krystian Mizera , email: shs.krystian@op.pl ; tel: 75 75 239 14.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.