Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
660z dziś
4554z ostatnich 7 dni
15536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa świetlicy wiejskiej

Przedmiot:

Budowa świetlicy wiejskiej

Data zamieszczenia: 2019-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Mordy
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
powiat: siedlecki
tel. 256 415 402, faks 256 415 115
ug_mordy@pro.onet.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mordy
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. ,,Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów", obejmującego roboty wykończeniowe na nowowybudowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów. Budynek świetlicy wiejskiej wybudowany jest w tzw. ,,stanie surowym otwartym. Wykonane są roboty rozbiórkowe, ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, ściany przyziemia, stropy, wieńce, nadproża, kominy, ścianki działowe oraz konstrukcja dachowa wraz z pokryciem blachą powlekaną. 2. Zakres rzeczowy niniejszego zamówienia obejmuje: I. Roboty budowlane: 1) Stolarka okienna i drzwiowa, 2) Tynki i okładziny wewnętrzne, 3) Roboty malarskie, 4) Posadzki i ocieplenia poziome, 5) Elewacja i elementy zewnętrzne. II. Roboty sanitarne: 1) Instalacja wody zimnej i ciepłej, 2) Kanalizacja zewnętrzna, 3) Wewnętrzna kanalizacja sanitarna, 4) Instalacja c.o. i kotłowni. III. Roboty elektryczne: 1) Przyłącze kablowe zalicznikowe, 2) Rozdzielnia elektryczna, 3) Instalacja elektryczna wewnętrzna, 4) Instalacja teletechniczna, 5) Osprzęt elektryczny, 6) Oprawy oświetleniowe, 7) Instalacja odgromowa, 8) Pomiary elektryczne. 3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączonym projektem architektoniczno-budowlanym (w zakresie wskazanym w pkt 2), stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, przedmiarami robót, stanowiącymi Załączniki nr 2a, 2b i 2c do SIWZ oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi Załącznik nr 3a, 3b i 3c do SIWZ. 4. Wymienione w jakiejkolwiek części opisu przedmiotu zamówienia nazwy, marki bądź pochodzenie wyrobów lub materiałów, nie są obligatoryjne dla Wykonawców. Wykonawcy mają prawo do zaoferowania innych równoważnych wyrobów lub materiałów pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, technologicznych, użytkowych i jakościowych, co najmniej spełniających bądź przewyższających parametry wyrobów lub materiałów wymaganych w SIWZ lub załącznikach do SIWZ. Obowiązek udowodniania równoważności użytych wyrobów, materiałów itp. będzie spoczywał na Wykonawcy. 5. Wykonawca ma obowiązek dysponować osobą kierownika budowy. 6. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej budynku. 7. Okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 8. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy stanem faktycznym wykonanych robót a przedmiarami robót Zamawiający dopuszcza wykonanie robót zamiennych. Po realizacji zamówienia zostanie sporządzony kosztorys różnicowy. 9. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040.). 1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę: to roboty ogólnobudowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne (czynności są określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) - pracownicy fizyczni, kierowcy, operatorzy maszyn i urządzeń (w tym koparek i ładowarek). 2) Zatrudnienie wskazanych osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia, nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający wymaga dostarczenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykazu osób desygnowanych do realizacji przedmiotu zamówienia zawierającego: imię, nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu - dla osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę powinien zawierać określenie podmiotu składającego ten wykaz wraz z datą jego złożenia oraz być podpisany przez osobę uprawnioną do jego złożenia w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wszyscy pracownicy Wykonawcy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, zamiast wykazu pracowników Wykonawca może złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie. 3) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie wyżej wymienionych osób. Postanowienia w tym zakresie zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 4) Dokumenty przedstawiane na wezwanie Zamawiającego powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.Urz. UE L.119 - RODO), to jest w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu i podpis pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. 5) Wyżej wymienione obowiązki dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. 1 czynności dotyczą także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 6) Z tytułu nie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt.1 czynności

CPV: 45400000-1

Dokument nr: 618533-N-2019, IN.271.23.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://umigmordy.bip.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z dyspozycją art. 10c Ustawy obowiązuje forma pisemna składania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Forma pisemna obowiązuje na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy - Sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-25, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny na dzień składania odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast powyższego dokumentu składa dokumenty zgodnie z dyspozycją § 7 Rozporządzenia wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku ustanowienia pełnomocnika lub obowiązku ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo rodzajowe lub szczegółowe wskazujące zakres pełnomocnictwa dla ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub w formie odpisu potwierdzonego notarialnie. 2. W terminie wskazanym w art. 24 ust. 11 Ustawy (3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) Wykonawcy złożą oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający na stronie internetowej, na której została zamieszczona SIWZ zamieszcza wzór ,,Informacji o przynależności do grupy kapitałowej" do pobrania i wypełnienia przez Wykonawców oraz zamieści informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców składających się z dwóch lub więcej przedsiębiorców jako partnerów, powyższy dokument każdy partner składa i podpisuje indywidualnie. W przypadku braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć oświadczenie wraz z ofertą.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.