Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
14876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Otwarta Strefa Aktywności

Przedmiot:

Otwarta Strefa Aktywności

Data zamieszczenia: 2019-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rogoźno
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno
powiat: obornicki
tel. 67 26 84 400, faks 67 26 18 075
um@rogozno.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Rogoźno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Otwarta Strefa Aktywności w mieście Rogoźno
W ramach inwestycji wykonana zostanie strefa aktywności w wariancie podstawowym na terenie o kształcie litery ,,L" i wymiarach 65m i szerokości 25m. Przedmiotowy teren jest obecnie ogrodzony oraz posiada nawierzchnię trawiastą. Na terenie stanowiącym własność Gminy Rogoźno zamontowane zostaną następujące elementy składające się na Otwartą Strefę Aktywności. Strefa składać się będzie z siłowni plenerowej 6 elementów siłowni zewnętrznej, 4 ławek z oparciem, stojak na rowery oraz 2 urządzeń do gier edukacyjnych - stół do gry w szachy i warcaby oraz stół do ping ponga, tablicy informacyjnej oraz z kosza na śmieci. Spis elementów wchodzących w skład siłowni plenerowej: - wyciąg górny, - biegacz i orbitrek, - prasa nożna i wioślarz, - rower, - wahadło i twister, - drabinka i podciąg nóg. Gry edukacyjne: - stół do gry w szachy i warcaby szt. 1 - ping ponga szt. 1 Stojak na 4 rowery. Ławki z oparciem szt.4 Tablica informacyjna szt.1 Kosz na śmieci szt. 1 Wykonanie nasadzeń: Drzewa szt. 2 ( drzewo liściaste np. głóg min.wys.1,5 m). Podane w załączniku nr 2 do SIWZ karty katalogowe urządzeń siłowych są podane przykładowo, podane na kartach katalogowych wymiary należy traktować z zachowaniem tolerancji +/- 10 cm. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego kolorystyki oferowanych urządzeń. Podane w opisach technicznych ewentualne nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów i urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych. Urządzenia i materiały równoważne to takie, które mają te same cechy funkcjonalne, co wskazane w dokumentacji konkretne z nazwy lub pochodzenia. Ich jakość i parametry nie mogą być gorsze od określonych w opisach. Wejście do strefy aktywności prowadzi utwardzonym betonową kostką brukową. Cały teren planowanej strefy jest terenem ogrodzonym. 3. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego Wykonawca sporządzi również dokumentację powykonawczą. 4. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych oraz min. 36 miesięcznej rękojmi za wady, licząc od daty odbioru końcowego robót na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Wykonawca w ofercie cenowej powinien podać oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady określony w miesiącach. Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 5. Zamawiający zaleca dokonanie oględzin miejsca wykonywania robót budowlanych (wizja w terenie) przed przystąpieniem do przygotowania oferty cenowej. Koszty zapoznania się z terenem budowy ponosi Wykonawca. 6. W wycenie realizacji zadania należy uwzględnić wszystkie prace towarzyszące umożliwiające prawidłową i zgodną z normami i zasadami sztuki budowlanej realizację zadania. Cena wykonania zamówienia podana przez Wykonawcę w ofercie ma charakter ryczałtowy, a ryzyko wynikające z niedoszacowania lub niewłaściwego oszacowania inwestycji ponosi Wykonawca. 7. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. W zakresie rzeczowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia, jak również inne - jeśli według oceny Wykonawcy są one niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę min. 2 pracowników w zakresie robót opisanych w przedmiocie zamówienia, na cały okres realizacji zamówienia. 9. Wykonawca zobowiązuje się, iż ww. osoby będą w okresie realizacji Umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r, poz. 1666). Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli zatrudnienia ww. osób, w tym żądania przedłożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (w zakresie takich informacji jak imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu - zgodnie z Komunikatem Prezesa UZP i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dn. 28.04.2017 r.). Kontrola może być przeprowadzana bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 10. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu wykonywania danych czynności wykonawca lub podwykonawca, zobowiązuje się do niezwłocznego zapewnienia na to miejsce innej osoby/innych osób, jeżeli będzie konieczność kontynuowania zatrudnienia celem wykonywania danej czynności. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na etapie realizacji zamówienia (w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy), a w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego (w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie), oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, stanowisk, na których zatrudnione są te osoby, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu w odniesieniu do rodzajów czynności wymienionych w ust. 9 oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób wykonujących dane czynności przy realizacji zamówienia lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany. W przypadku rozwiązania stosunku pracy osób przed zakończeniem okresu realizacji danych czynności, wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do przekazania oświadczenia potwierdzającego sposób zatrudnienia nowych osób, jeżeli ich zatrudnienie niezbędne jest do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia nie później niż w terminie 7 dni od rozwiązania stosunku pracy. W przypadku nie zatrudnienia na to miejsce nowych osób - uzasadnienie dla tego faktu

CPV: 37410000-5,45112720-8

Dokument nr: 618962-N-2019, INTZ.271.34.2019.ŚD

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pocztą tradycyjną, osobiście itp.
Adres:
Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno pokój nr 15 (kancelaria)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-20, godzina: 09:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-13

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonawca wykonał: a) 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu siłowni zewnętrznych o łącznej wartości tych robót co najmniej 40 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonawca wykonał: a)2 roboty budowlane polegające na wykonaniu siłowni zewnętrznych o łącznej wartości tych robót co najmniej 40 000,00 zł brutto.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.