Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
14876z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni

Przedmiot:

Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni

Data zamieszczenia: 2019-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół w Ropczycach
ul. Mickiewicza 14
39-100 Ropczyce
powiat: ropczycko-sędziszowski
tel. 017 22 18 270, faks 017 22 18 447
zsropczyce@pro.onet.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Ropczyce
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni w ramach projektu pn. ,,Silne partnerstwo - lepsze kadry - pracownia mechaniczna i pomiarowa
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego i wyposażenia do pracowni szkolnych Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 14 w ramach realizacji projektu pn. ,,Silne partnerstwo - lepsze kadry". Dostaw dotyczy Pracowni mechanicznej i pomiarowej. Przedmiot zamówienia obejmuje: 3.5.1 Przedmiot zamówienia obejmuje również transport do siedziby Zamawiającego w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 14 montaż oraz uruchomienie. 3.5.2 Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 5.1 do SIWZ - specyfikacji dostaw. 3.5.3 Zamawiający informuje, że każdy oferowany sprzęt i wyposażenie, a także związane z nimi oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe. 3.5.4 Dostarczany sprzęt i wyposażenie, a także oprogramowanie i elementy towarzyszące będące przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp. 3.5.6 Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.5.4 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu nie później niż w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 3.5.7 Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia wraz z ofertą kart technicznych / kart katalogowych określających dane techniczne oraz parametry oferowanego sprzętu, i wyposażenia. Wykonawca przedłoży te dokumenty na etapie dostawy wraz z wyposażeniem. W przypadku dostarczenia wyposażenia, które nie będzie spełniało wymagań Zamawiającego określonych w załączniku nr 5.1 do siwz - opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna, że wyposażenie nie zostało dostarczone. 3.5.8 Zamawiający dopuszcza przedstawienie ofert na sprzęt i wyposażenie będące przedmiotem zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.5.9 Występujące w załączniku nr 5.1 modele sprzętu, urządzeń, wyposażenia i oprogramowania jeżeli są wymienione z nazwy nie są obligatoryjne dla Wykonawcy, który może przyjąć do wyceny inny model sprzętu, urządzenia, wyposażenia i oprogramowania spełniający parametry techniczne i wymagania wyspecyfikowane przez Zamawiającego. 3.5.10 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona: - dostawy i montażu dostarczonego sprzętu i wyposażenia zgodnie z zapisami SIWZ, instrukcją producenta i obowiązującymi w tym względzie przepisami i normami, - uruchomienia dostarczonego sprzętu i wyposażenia oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia. Jeżeli jakikolwiek sprzęt, urządzenie czy inne elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, montażu zostaną przez wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru, - przeprowadzenie instruktażu z obsługi sprzętu dla pracowników użytkownika, tam gdzie jest to niezbędne. - wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany usunąć i zagospodarować na własny koszt. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas dostawy i montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie lub przez Zamawiającego lub Użytkownika na jego koszt. - Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem o dacie dostawy i montażu sprzętu i wyposażenia. - Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. - Zamawiający wymaga udzielenia min. 12 miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia: Pracownia mechaniczna i pomiarowa W skład wyposażenia wchodzi m.in. wiertarko - wkrętarka, wózki warsztatowe, imadła, szlifierki stołowe, nożyce, wózki narzędziowe, młotki, pilniki, przecinarki, nożyce do cięcia, wiertła, pogłębiacze, śrubokręt, gwintowniki, narzynki, klucze, kombinerki, odkurzacz przemysłowy, promieniomierze, stoły warsztatowe, nawiertaki, kątomierze, suwmiarki, rysiki traserskie, kompresor, frezarko - wiertarka, tokarka konwencjonalna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 5.1 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ

CPV: 39162110-9,39162100-6

Dokument nr: 619197-N-2019, ZS.281.2.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zsropczyce.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej. Forma pisemna przesłana za pomoca posłańca, osobiście lub operatora pocztowego
Adres:
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach, 39-100 Ropczyce, ul. Mickiewicza 14 - sekretariat - parter

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-15, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-01-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej jedną dostawę sprzętu lub wyposażenia o wartości minimum 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, Za dostawy sprzętu lub wyposażenia Zamawiający rozumie jakiekolwiek dostawy realizowane przez Wykonawcę i obejmujące swoim zakresem elementy zamówienia, określone w specyfikacji dostaw. Wystarczające do spełnienia warunku będzie wykazanie, że wykonawca zrealizował dostawę kilku lub jednego z elementów specyfikacji dostaw, np. wiertarki, wózki, imadła, przecinarki o minimalnej wartości 50.000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p. - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 8.7.1)a) siwz budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.7.2) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. - Dokumenty, o których mowa w pkt 8.9. siwz, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 p.z.p., jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a p.z.p. oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Części 3 SIWZ (Załącznik 3.3. do SIWZ). - Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 p.z.p. - Zgodnie ze treścią art. 22a ust. 4 p.z.p. - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 9.1. siwz - W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a p.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.2. siwz. - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 p.z.p.): 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p., natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2. siwz. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.2 siwz składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3. siwz składa każdy z Wykonawców.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.