Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd przewodów kominowych

Przedmiot:

Przegląd przewodów kominowych

Data zamieszczenia: 2019-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice
powiat: Katowice
tel. +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14.
b.nowacka@gpw.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 1 950,00zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
,,Przegląd przewodów kominowych".

Dokument nr: ZAPO/PZN/ 12 /2019

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S. A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, pokój nr 3 w dniu: 25.11.2019 r. godzina 12 30 .

Składanie ofert:
1. Termin złożenia ofert upływa w dniu: 25.11.2019 r. godzina 12 00

Miejsce i termin realizacji:
VII. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY:
Zamówienie należy zrealizować w terminie:
? 24 miesiące od podpisania umowy.

Wymagania:
II. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w języku polskim,
w formie pisemnej, na podstawie § 64 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, dostępnego
do wglądu w siedzibie Zamawiającego bądź na stronie internetowej Zamawiającego
pod adresem www.gpw.katowice.pl
2. Finansowanie: Zamawiający oświadcza, że posiada pełne pokrycie finansowe na realizację
zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
3. Zamawiający porozumiewał się będzie z Wykonawcami pisemnie za pomocą poczty
elektronicznej b.nowacka@gpw.katowice.pl, j.moldrzik@gpw.katowice.pl. Przesłany
mailem dokument należy niezwłocznie przesłać za pośrednictwem poczty.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu, zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 950,00zł (słownie: jeden tysiąc
dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 310).
1.1. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 25.11.2019r. o godzinie 12 00
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr bankowy:
PKO Bank Polski nr 96 1020 2498 0000 8502 0429 6521 z dopiskiem ,,Wadium Nr postępowania
ZAPO/PZN/ 12 /2019,,Uwaga 7: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki
pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
3. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu
bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego
zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty (np. w koszulce, co pozwoli
na oddzielenie dokumentu wadialnego od pozostałych dokumentów).
3.1. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi być podpisane przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta lub Poręczyciela. Podpis winien być
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację. Z treści gwarancji winno wynikać
bezwarunkowe, nieodwołalne na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
3.1.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie,
3.1.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną, zgodnie
z postanowieniami niniejszego zaproszenia, formą wadium zostanie wykluczony z postępowania
o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została
najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
6. Zamawiający
wybrana
jako
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
9.2. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia zażalenia jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
V. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy dostarczyć na adres:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
Wydział Zarządzania Nieruchomościami pokój 3
lub
Kancelaria ZamawiającegoOferty można dostarczyć:
1. Za pośrednictwem poczty (kurierem).
Decydująca jest data i godzina dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
2. Osobiście.
VI. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia i spełniają następujące warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - nie dotyczy
b) posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, co najmniej pięciu przeglądów przewodów
kominowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia - co najmniej 1 osoba posiadającą dyplom kwalifikacji
mistrza w rzemiośle kominiarskim
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.
IX. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW
DOSTARCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ:
I
OŚWIADCZEŃ,
KTÓRE
NALEŻY
1. Formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załącznik nr 1.
2. Dyplom kwalifikacji mistrza w rzemiośle kominiarskim osób wykonujących przeglądy,
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia -
zgodnie ze wzorem załącznik nr 4.
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia -
zgodnie ze wzorem załącznik nr 5.
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - zgodnie ze wzorem
załącznik nr 6.
6. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - zgodnie ze wzorem załącznik nr 7.
7. Wykaz osób posiadających kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku dozoru - zgodnie ze wzorem
załącznik nr 8.
8. Wykaz wykonywanych usług - zgodnie ze wzorem załącznik nr 9.
X. PRZYGOTOWANIE OFERTY:
1. Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim.
2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.4. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty,
o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
5. Ofertę składa się w kopercie uniemożliwiającej jej wcześniejsze otwarcie lub ujawnienie
treści oferty. Oferta powinna być zaadresowana na Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice. Koperta powinna
zawierać zapis ,,NIE OTWIERAĆ" przed dniem 25.11.2019 r. godzina 12 30 oraz nazwę
przedmiotu zamówienia.
6. Oferta winna obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 i zapisami niniejszego
zaproszenia.
7. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych.
8. Termin związania ofertą wynosi: 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
wynikające z opisu przedmiotu stosownie do rodzaju zamówienia - załącznik nr 2.
XII. OCENA I PORÓWNYWANIE OFERT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium: cena oferty - 100%
Cena ofertowa, będzie oceniana na podstawie liczby punktów, przyznanych w następujący
sposób:
i. Cena najniższej oferty
A = ----------------------------------- x 100 pkt.
ii. Cena ocenianej oferty
gdzie: "A" oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie za cenę
Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc
po przecinku.
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza,
tj. otrzyma najwyższą ocenę punktową.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty:
a. o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b. o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz którzy zostali wykluczeni,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacje, o których mowa w ust.5a) Zamawiający zamieszcza także na swojej stronie
internetowej www.gpw.katowice.pl.
XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY:
Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszego zaproszenia
wzór umowy załącznik nr
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.
2.
3.
4.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZAPROSZENIA
do złożenia oferty. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści ZAPROSZENIA do złożenia oferty wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie ZAPROSZENIA do złożenia oferty wpłynął po upływie
terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej lub dotyczy udzielonych już uprzednio wyjaśnień,
Zamawiający
może
udzielić
wyjaśnień
albo
pozostawić
wniosek
bez
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
do złożenia wniosku o wyjaśnienie treści ZAPROSZENIA do złożenia oferty.
Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
przekazuje wykonawcom, którym przekazał ZAPROSZENIE do złożenia oferty a jeżeli
ZAPROSZENIE do złożenia oferty jest udostępniana na stronie internetowej
Zamawiającego, zamieszcza je na tej stronie.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść ZAPROSZENIA do złożenia oferty. Dokonaną zmianę ZAPROSZENIA
do złożenia oferty Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano ZAPROSZENIE do złożenia oferty, a jeżeli ZAPROSZENIE do złożenia oferty
jest udostępniana na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszcza ją także na tej stronie.Jeżeli w wyniku zmiany treści ZAPROSZENIA do złożenia oferty jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert
i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano ZAPROSZENIE do złożenia oferty,
oraz zamieszcza o tym informację na stronie internetowej, jeżeli ZAPROSZENIE
do złożenia oferty jest udostępniana na tej stronie.
Dostarczona oferta winna zawierać ewentualne zmiany wynikające z treści udzielonych przez
Zamawiającego wyjaśnień.

Uwagi:
.XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:
1.
Zamawiający, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1-88), dalej ,,RODO", informuję, Pana/Panią 1 że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026
Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000247533 (dalej:
,,Spółka");
1.2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail:
iodo@gpw.katowice.pl udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane
przez Zamawiającego;
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celu:
a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (dalej:
,,Zamówienie");
b) wyłonienia wykonawcy w postępowaniu o udzielenie Zamówienia oraz udzielenia
Zamówienia poprzez zawarcie umowy (dalej: ,,Umowa");
c) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
d) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum,
a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykłe - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spełnienia warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie Zamówienia/realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia
pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów - dane osobowe w nich zawarte;
1.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO,
przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność
przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia;
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne
tak stanowią, bądź też gdy wynika to z postanowień Regulaminu Udzielania Zamówień
przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą
w Katowicach;
1.6. Pana/Pani dane osobowe dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji
międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych
osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy
spełnieniu jednego z warunków:
a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja
międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie
z art. 45 RODO,
b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą
i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,
osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego
osobą fizyczną, członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej skierowanej do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia
1 dotyczy2.
3.
przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca
ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 1.2.
powyżej adresem e-mail;
1.7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie
przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia, realizacji Umowy oraz przez
okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych
interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową
lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
1.8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
1.9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych
1.10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest
możliwe dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia;
1.11. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
Wykonawca jest zobowiązany poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby
fizyczne kierowane do realizacji Zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte
są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu
o udzielenie Zamówienia, o:
a) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
b) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.
Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca jest zobowiązany wykonać w imieniu Zamawiającego
obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, przekazując im treść
klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1 powyżej, wskazując jednocześnie tym osobom
Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie
Zamawiający.

Kontakt:
4. Osobą wyznaczoną
do kontaktu z Wykonawcami jest pani Beata Nowacka,
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
telefon: +48 32-60-38-730 e-mail:
b.nowacka@gpw.katowice.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.