Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3562z ostatnich 7 dni
15148z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynków

Przedmiot:

Termomodernizacja budynków

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe"
Osiedle Południe 37
44-253 Rybnik
powiat: Rybnik
+48 32 793 73 73 Fax +48 32 793 73 73
smp@smp.rybnik.net.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/25243
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: w załącznikach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynków wielorodzinnych położonych w Rybniku przy ul. Patriotów 32 50 i Jastrzębskiej 5 będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,POŁUDNIE" w Rybniku w podziale na dwa zadania
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Zamawiającego w podziale na dwa zadania :
- zadanie 1 termomodernizacja budynku w Rybniku przy ul. Patriotów 32 50
- zadanie 2 termomodernizacja budynku w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 5
Finansowanie przedmiotowego zamówienia jest przewidziane ze środków WFOŚiGW w Katowicach, gdzie ,,SM Południe" ubiega się o przyznanie dofinansowania z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 2020
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór wykonawcy prac budowlanych mających na celu termomodernizację dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Zamawiającego w podziale na dwa zadania. Finansowanie przedmiotowego zamówienia jest przewidziane ze środków WFOŚiGW w Katowicach, gdzie ,,SM Południe" ubiega się o przyznanie dofinansowania z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 2020
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Zamawiającego w podziale na dwa zadania :
- zadanie 1 termomodernizacja budynku w Rybniku przy ul. Patriotów 32 50
- zadanie 2 termomodernizacja budynku w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 5
Zakres robót obejmuje m.in.:
1 Dla zadania nr 1:
- demontaż okładziny azbestowej ze ścian zewnętrznych budynku,
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
- ocieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją,
- ocieplenie stropu nad przejściem przez budynek,
- ocieplenie stropu nad piwnicą,
- modernizacja instalacji c.o.,
- wymiana części stolarki okiennej,
- remont płyt balkonowych,
- remont balustrad balkonowych i na schodach zewnętrznych,
- remont zadaszeń wejść,
- remont kominów,
- remont schodów zewnętrznych.
2 Dla zadania nr 2:
- ocieplenie ścian zewnętrznych i gzymsu,
- wyprowadzenie (nadmurowanie) użytkowanych kominów wentylacyjnych i rur odpowietrzających kanalizację sanitarną nad połać dachu,
- demontaż zadaszenia i montaż nowego zadaszenia systemowego nad wejściem głównym,
- demontaż schodów zewnętrznych od strony zachodniej w miejscu zamurowanych wcześniej drzwi,
- ocieplenie ścian zewnętrznych i gzymsu,
- remont dachu z wymianą pokrycia z blachy falistej na dachówkę karpiówkę układaną w koronkę wraz z dociepleniem dachu,
- wymiana częściowa okien,
- remont pozostałych elementów opisanych w projekcie budowlanym.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakresu świadczenia Wykonawcy, oraz wymagań Zamawiającego został opisany niżej wyszczególnionymi, wzajemnie się uzupełniającymi dokumentami, załączonymi do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącymi jej integralną część:
3.1 dokumentacja projektowa dla poszczególnych zadań
3.1.1 Projekt budowlany,
3.1.2 Przedmiary robót
3.1.3 Decyzję o pozwoleniu na budowę
3.2 Audyt energetyczny
3.3 Opinia ornitologiczna
3.4 Wytyczne konserwatorskie (dla budynku przy ul. Jastrzębskiej 5)
Z uwagi na dużą objętość ww. dokumentów, zostały one zamieszczone pod następującym linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/1Kp-Vh5oxHuCCEojB4XMt-69W5xi1Ot-v?usp=sharing

CPV: 45000000-7, 45321000 3, 45453000 7, 90650000 8

Dokument nr: 25243

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu tj. 18.12.2019 r.. o godz. 900 w salce konferencyjnej Zamawiającego.
4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwę (firmę) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 18-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 18.12.2019r. do godz. 845 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku ul. Osiedle Południe 37 w Dziale Eksploatacyjno Technicznym (pokój 203).
2. Oferty złożone po terminie zwraca się Wykonawcom bez ich otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu tj. 18.12.2019 r.. o godz. 900 w salce konferencyjnej Zamawiającego.
4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwę (firmę) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Rybnik Miejscowość: Rybnik
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający określa termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.11.2021 r.
Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Posiadanie uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa wymagają ich posiadania - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Wiedza i doświadczenie
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przez wszczęciem postępowania wykonał :
1. dla zadania 1 co najmniej jedno zamówienie w zakresie termomodernizacji , obejmujące swym zakresem, docieplenie ścian, remont balkonów i demontaż okładzin zawierających azbest o wartości nie mniejszej niż 4 mln zł brutto (słownie: cztery miliony złotych) każde zamówienie.
2. dla zadania 2 co najmniej jedno zamówienie w zakresie termomodernizacji , obejmujące swym zakresem, docieplenie ścian z okładziną ceramiczną o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) każde zamówienie.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na oba zadania, zamówienia wykazywanie na spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia nie mogą się powtarzać (muszą być różne w zadaniach)
Potencjał techniczny
Posiadanie potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Posiadanie potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał
1. środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej
- dla zadania 1 3 mln zł
- dla zadania 2 300 tys. zł
2. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż
- dla zadania 1 3 mln zł
- dla zadania 2 1 mln zł.
Dodatkowe warunki
Niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Szczegółowe informacje w SIWZ (załącznik do niniejszego ogłoszenia).
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej Umowy w zakresie:
1 Terminu wykonania Umowy lub poszczególnych jej etapów w przypadku:
a. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub nastąpi opóźnienie w realizacji robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, braku (w tym niepełnego) lub nieterminowego przekazania frontu robót, konieczności zmian Dokumentacji, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania Umowy,
b. gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
c. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
g. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przy czym na potrzeby niniejszej Umowy za siłę wyższą uważa się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.
Przedłużenie terminu wykonania Umowy nastąpi o czas występowania danych przeszkód.
2. Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy -- w przypadku:
a. obiektywnej konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
b. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
c. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
d. wystąpienia Siły wyższej (zdefiniowanej w § 11 ust. 11 pkt 11.1 lit. g. Umowy) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3. Wynagrodzenia należnego Wykonawcy -- w przypadku:
a. Ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przez dostosowanie stawki podatku do stawki obowiązującej, przy czym wynagrodzenie netto Wykonawcy obowiązujące w dniu zawarcia Umowy nie ulega zmianie,
b. gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
Zmiany Umowy, o których mowa powyżej, mogą nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji Zamawiającego. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści Umowy nie stanowi roszczenia o jej zmianę.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Na potwierdzenie warunku wiedzy i doświadczenia określonego w cz. V pkt. 1.2 SIWZ (stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia) Zamawiający żąda dołączenia do oferty
- wykaz zrealizowanych zamówień, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postepowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu , wartości, daty wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane . Do wykazu Wykonawca musi załączyć dowody , że wykazywane zamówienia zostały wykonane w sposób należyty (referencje, protokołu odbioru końcowego).
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie niższą określona przez Zamawiającego, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
- kopię opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego
2. Na potwierdzenie braku podstaw do wkluczenia określonych w cz. VI SIWZ (stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia) Zamawiający żąda dołączenia do oferty
2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
2.2. oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. W celu zawarcia umowy wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do:
1.1 Przedłożenia dane osób podpisujących umowę (imię i nazwisko, funkcja)
1.2 Przedłożenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy , jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
1.3 Przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli ofertę złożyło konsorcjum firm),
1.4 Podania nazwy i siedziby podwykonawcy, któremu powierzone zostanie wykonanie części zamówienia, zgodnie z ofertą -- jeżeli dotyczy,
1.5 wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji zamawiający żąda przesłania e--mailem lub faxem draftu gwarancji -- w celu akceptacji treści tego dokumentu),
1.6 przedłożenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z sumą gwarancyjną zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje m.in. możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających lub/i dodatkowych, jeżeli:
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od Przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
- wykonanie Przedmiotu Umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Szczegółowe informacje w SIWZ (załącznik do niniejszego ogłoszenia) - zał. nr 4 do SIWZ Wzór umowy

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć odrębnie dla każdej części zamówienia.
2. Wykonawca może złożyć na każdą część zamówienia jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne w danej części zamówienia, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę w danej części zamówienia.
3. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Oferta musi być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie lub komputerze (w sposób czytelny) oraz podpisane przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej lub na podstawie pełnomocnictwa.
5. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
6. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionej do podpisania oferty.
7. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
8. Kompletna oferta składa się z:
8.1. formularza ofertowego
8.2. Kosztorysu ofertowego
8.3. dokumentu rejestrowego Wykonawcy (KRS, CEIDG)
8.4. Pełnomocnictwa (jeżeli oferta została podpisana przez osoby inne niż upoważnione do reprezentacji wykonawcy, wskazane w dokumencie rejestrowym KRS lub CEIDG )
8.5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia -- dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika (lidera konsorcjum) oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem,
8.6. pozostałych dokumentów wskazanych w pkt. VII SIWZ
8.7. dowodu wniesienia wadium (kopia lub wydruk przelewu lub oryginał gwarancji wadialnej)
8.8. parafowanego wzoru umowy
9. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób :
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Południe"
44--253 Rybnik Os. Południe 37
OFERTA na
,,Termomodernizacja budynków wielorodzinnych
położonych w Rybniku przy ul. Patriotów 32--50 i Jastrzębskiej 5
będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,POŁUDNIE" w Rybniku
w podziale na dwa zadania"
Nazwa i adres Wykonawcy : .............................................................
NIE OTWIERAĆ DO DNIA ....................... DO GODZ. ..............
Szczegółowy opis sposobu jak i miejsca składania ofert w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, kierując się następującymi kryteriami oceny ofert :
1.1 Ceną oferty brutto ( waga 80%
1.2 Okres gwarancji i rękojmi (G) waga 20%
2. Dla w/w kryteriów Zamawiający przyzna punktację obliczoną w następujący sposób
2.1. C = (Cmin / C) x 80 pkt
gdzie:
C liczba uzyskanych punktów dla kryterium ,,Cena" ocenianej oferty,
Cmin cena w ofercie z najniższą ceną,
C cena w ofercie ocenianej,
2.2. Ocenie w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady poddany zostanie okres gwarancji i rękojmi za wady podany w ofercie Wykonawcy. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. Maksymalny możliwy okres gwarancji zaproponowany w ofercie i punktowany przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 96 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje dłuższy okres gwarancji, punkty dla kryterium będą obliczane, jak dla okresu 96 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje krótszy okres gwarancji i rękojmi niż wymagany oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
Przyznanie ilości punków odbywać się będzie wg następującej zasady:
G = (Gx / Gmax) x 20 pkt
Gdzie:
G ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady,
Gx długość gwarancji w ocenianej ofercie,
Gmax najdłuższa długość gwarancji zaproponowana w ofertach Wykonawców na realizację zamówienia.
3. Łączna punktacja oferty będzie stanowić sumę punktów przyznanych ofercie w powyższych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może w wyznaczonym przez siebie terminie żądać od Oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert i okazania oryginałów dokumentów.
Wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1.1 wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Zamawiającemu nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że wykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
1.2 wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
1.3 wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
1.4 osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu , inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo z art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
1.5 wykonawców będących osobami fizycznymi, których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione na szkodę Spółdzielni;
1.6 wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego lub/i prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione na szkodę Spółdzielni lub za któreś z przestępstw wymienionych w pkt. 1.4 ;
1.7 podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
1.8 wykonawców, którzy byli lub są w sporze sądowym z Zamawiającym w okresie 10 lat;
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
2.1 wykonywali czynności związane z przygotowaniem postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;
2.2 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
2.3 nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2.4 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
2.5 należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu
A także:
2.6 są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Szczegóły w SIWZ.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe"
Adres
Os. Południe 37
44-253 Rybnik
śląskie , Rybnik
Numer telefonu
+48 32 793 73 73
Fax
+48 32 793 73 73
NIP
6421016929
Numer naboru
POIS.01.07.01-IW.04-00-004/19
Załączniki

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w z Wykonawcami są : 1 w zakresie merytorycznym: Zdzisław Włodek; e mail: zwlodek@smp.rybnik.pl 2 w sprawach dotyczących procedury zamówienia: Katarzyna Fros; e mail: kfros@smp.rybnik.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Wszelkie zapytania do treści SIWZ należy przesyłać pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną , na numer i adres podany w cz. I SIWZ (załącznik do niniejszego ogłoszenia). Wyjaśnienia nie będą udzielane telefonicznie.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.