Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
563z dziś
4353z ostatnich 7 dni
16100z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa/remont dróg

Przedmiot:

Przebudowa/remont dróg

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Niedrzwica Duża
ul. Lubelska 30
24-220 Niedrzwica Duża
powiat: lubelski
tel. 815 175 085, faks 815 175 085
przetargi@niedrzwicaduza.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Niedrzwica Duża
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przebudowa/remont dróg położonych na terenie gminy Niedrzwica Duża"
Część I - Remont drogi gminnej Nr 107090L w miejscowości Radawczyk-Kolonia Pierwsza; długość przebudowywanego odcinka: 2 419,00 m. Część II - Przebudowa drogi gminnej Nr 107089L w miejscowości Strzeszkowice Duże wraz z przebudową włączenia do drogi powiatowej; długość przebudowywanego odcinka: 2 555,36 m. Część III - Remont drogi gminnej Nr 107087L - ul. Ludwinów w miejscowości Niedrzwica Kościelna; długość przebudowywanego odcinka: 2518,35 m. Szczegółowy zakres zamówienia dla każdej z części określa dokumentacja budowlana stanowiąca załączniki do SIWZ. Informacje dodatkowe dla wszystkich część przedmiotu zamówienia: 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, którego definicję określa art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszystkich kosztów. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają wyłącznie charakter informacyjny nie są podstawą do wyceny oferty. Udostępnienie przedmiarów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt, dokumentację wykonawczą, specyfikacje techniczne, zapisów SIWZ oraz z obowiązku uwzględnienia wszystkich robót i kosztów, także nieprzewidzianych w przedmiarze. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru i traktowania go w sposób pomocniczy w stosunku do w/w dokumentów, które mają pierwszeństwo przy określaniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys uproszczony, którego wartość będzie zgodna z ceną podaną w ofercie należną za wykonanie robót budowlanych. Przez pojęcie kosztorys uproszczony należy rozumieć kosztorys zawierający podstawę wyceny (KNR, kalkulacja indywidualna, analogia, itp.), jednostki miary, ilość, ceny jednostkowe, wartość. Kosztorys musi uwzględniać cały zakres prac potrzebnych do realizacji umowy, również ewentualne roboty nie ujęte w przedmiarze robót. 3. Dane z kosztorysu będą podstawą do sporządzenia wyceny ewentualnych robót dodatkowych, zaniechanych, czy zamiennych (tj. robót wykonanych w miejsce robót zaniechanych). Dane z kosztorysu będą także podstawą do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia w sytuacji odstąpienia od umowy, jak również wynagrodzenia za ewentualne zabezpieczenie przerwanych robót. 4. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi jednorazowo po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru robót przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający posiada zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu dla przebudowy i remontu dróg. 6. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia robót w grudniu 2019 r. 7. Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania od zarządców dróg zezwolenia na prowadzenie robót w pasach drogowych. 8. Wykonawca (we własnym zakresie i na własny koszt) zobowiązany jest: ? Protokolarnie przejąć teren budowy w terminie do dwóch jednego tygodnia od daty podpisania umowy. ? Zorganizować plac budowy. ? Sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego oraz warunków prowadzenia robot budowlanych (art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz art. 21a ust.1, ust. 1a i ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jedn. Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z poźn. zm.). ? Ograniczyć do minimum możliwość wykroczenia uciążliwości prac budowlanych (np. hałas, kurz) poza obszar objęty pracami i zagospodarowaniem w projekcie budowlanym. ? Przekazać Zamawiającemu wykaz osób do kontaktu z Wykonawcą poprzez podanie nr telefonów w celu sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. ? Zgłaszać każdorazowo pisemnie konieczność wykonania robót uzupełniających, dodatkowych lub zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiającego nie będą kosztem pokrywanym przez Zamawiającego). Podstawą wykonania i rozliczenia robót dodatkowych/zamiennych/uzupełniających będzie spisany i zaakceptowany przez obydwie strony protokół. ? Prowadzić dziennik budowy i dokonywać wpisów zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dzienniki budowy po zakończeniu realizacji zamówienia będzie przekazany Zamawiającemu. 9. W celu prawidłowej wyceny zadania zaleca się, by Wykonawca zapoznał się z terenem, na którym realizowane będą roboty 10. Kamień, ziemię z urobku pozostałą po robotach ziemnych itp. oraz materiały z rozbiórki, które nie nadają się do powtórnego wbudowania, Wykonawca wywiezie i zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami w tym hierarchią postępowania z odpadami. 11. Wykonawca zorganizuje plac budowy w sposób zapewniający dojazd właścicieli posesji przez cały czas trwania prac za wyjątkiem sytuacji, w których utrzymanie ruchu będzie niemożliwe ze względów technologicznych O konieczności zamknięcia odcinków/miejsc Wykonawca poinformuje Zamawiającego co najmniej 3 dni wcześniej. 12. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa celem zajęcia pasów drogowych dróg będących w zarządzie odpowiednich zarządców. 13. Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi przez inspektora nadzoru inwestorskiego 14. Wszelkie zmiany związane z technologią lub materiałami dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Wykonawcę muszą być zgłoszone pisemnie do Zamawiającego. Warunkiem wykonania prac zamiennych jest pisemne zatwierdzenie każdorazowo zakresu tych prac przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 15. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z istniejąca infrastrukturą, powodujące konieczność zmian projektowych, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na stosowne przeprojektowanie parametrów i standardów przyjętych umową. 16. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt poinformuje zarządców sieci o terminie rozpoczęcia prac 17. Atesty, certyfikaty, aprobaty i inne wymagane dokumenty należy przedłożyć do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed ich wbudowaniem 18. Po wykonaniu prac Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona i przedłoży inwentaryzację geodezyjną. 19. Wykonawca udziela minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty . 20. Wykonawca przedłoży niezbędne badania laboratoryjne w zakresie realizacji zadania zgodnie z zapisami ujętymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 21. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni obsługę geodezyjną zadania 22. Wgląd do dokumentacji technicznej w wersji papierowej znajduje się w siedzibie Zamawiającego

Część nr: 1 Nazwa: Część I - Remont drogi gminnej Nr 107090L w miejscowości Radawczyk-Kolonia Pierwsza;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I - Remont drogi gminnej Nr 107090L w miejscowości Radawczyk-Kolonia Pierwsza; ? długość przebudowywanego odcinka: 2 419,00 m. Szczegółowy zakres zamówienia dla każdej z części określa dokumentacja budowlana stanowiąca załączniki do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233220-7, 45233142-6, 45233140-2, 45233120-6, 45233000-9, 45233290-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty, która obejmuje także wszelkie urządzenia i materiały, które wchodzą w skład realizowanej inwestycji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Część II - Przebudowa drogi gminnej Nr 107089L w miejscowości Strzeszkowice Duże wraz z przebudową włączenia do drogi powiatowej; długość przebudowywanego odcinka: 2 555,36 m.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II - Przebudowa drogi gminnej Nr 107089L w miejscowości Strzeszkowice Duże wraz z przebudową włączenia do drogi powiatowej; długość przebudowywanego odcinka: 2 555,36 m. Szczegółowy zakres zamówienia dla każdej z części określa dokumentacja budowlana stanowiąca załączniki do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233220-7, 45233142-6, 45233140-2, 45233120-6, 45233000-9, 45233290-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty, która obejmuje także wszelkie urządzenia i materiały, które wchodzą w skład realizowanej inwestycji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Część III - Remont drogi gminnej Nr 107087L - ul. Ludwinów w miejscowości Niedrzwica Kościelna;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III - Remont drogi gminnej Nr 107087L - ul. Ludwinów w miejscowości Niedrzwica Kościelna; długość przebudowywanego odcinka: 2518,35 m. Szczegółowy zakres zamówienia dla każdej z części określa dokumentacja budowlana stanowiąca załączniki do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233220-7, 45233142-6, 45233140-2, 45233120-6, 45233000-9, 45233290-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty, która obejmuje także wszelkie urządzenia i materiały, które wchodzą w skład realizowanej inwestycji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45000000-7,45233220-7,45233142-6,45233140-2,45233120-6,45233000-9

Dokument nr: 620829-N-2019, ZP.271.1.31.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Niedrzwica Duża ul. Lubelska 30 24-220 Niedrzwica Duża.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-25, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań dla żadnej z części przedmiotu zamówienia;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań dla żadnej z części przedmiotu zamówienia;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część I przedmiotu zamówienia:- Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące: a) doświadczenia: Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej dwa zadania, z których każde: ? polegało na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej (nie dotyczy remontów cząstkowych dróg), ? było o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto. b) kwalifikacji zawodowych: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje: co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na stanowisku kierownika budowy posiadającego aktualne uprawnienia zapewniające prawidłową realizacje inwestycji w specjalności inżynieryjnej drogowej; Uwaga: ? Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). ? W stosunku do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 ze zm.) uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. Część II przedmiotu zamówienia: - Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące: a) doświadczenia: Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej dwa zadania, z których każde: ? polegało na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej (nie dotyczy remontów cząstkowych dróg), ? było o wartości nie mniejszej niż 1 400 000,00 zł brutto. b) kwalifikacji zawodowych: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje: co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na stanowisku kierownika budowy posiadającego aktualne uprawnienia zapewniające prawidłową realizacje inwestycji w specjalności inżynieryjnej drogowej; Uwaga: ? Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). ? W stosunku do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 ze zm.) uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. Część III przedmiotu zamówienia: - Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące: a) doświadczenia: Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej dwa zadania, z których każde: ? polegało na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej (nie dotyczy remontów cząstkowych dróg), ? było o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto. b) kwalifikacji zawodowych: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje: co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na stanowisku kierownika budowy posiadającego aktualne uprawnienia zapewniające prawidłową realizacje inwestycji w specjalności inżynieryjnej drogowej; Uwaga: ? Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). ? W stosunku do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 ze zm.) uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych (wzór stanowiący załącznik do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 2) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy (oświadczenie uwzględnione w wykazie osób stanowiącym załącznik do SIWZ) 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowiący załącznik do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu zgodnie z art. 23 Pzp. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty, która obejmuje także wszelkie urządzenia i materiały, które wchodzą w skład realizowanej inwestycji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.