Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu dachu i komina

Przedmiot:

Wykonanie remontu dachu i komina

Data zamieszczenia: 2019-11-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowa Dęba
Władysława Sikorskiego 2
39-460 Nowa Dęba
powiat: tarnobrzeski
tel: 15 846 74 52 fax: 15 846 73 77
nowadeba@lublin.lasy.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nowa Dęba
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Wykonanie remontu dachu i komina w kancelarii leśnictwa Dąbrowica".
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych polegających na ułożeniu nowej warstwy izolacji dachu w postaci papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia, przemurowanie komina oraz jego obróbka z blachy, uzupełnienie tynku na gzymsach oraz malowanie, usunięcie zacieków na suficie w poczekalni kancelarii oraz malowanie. Szczegółowy zakres prac oraz wymagania dla materiałów znajdują się w przedmiarze robót - (zał. nr 4).

Dokument nr: SA.270.1.125.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego pok.20.

Składanie ofert:
Data składania ofert lub wniosków: 2019/11/15
Oferty można składać do dnia 15.11.2019 r. do godziny 10:00 w sekretariacie nadleśnictwa (pokój nr 13).
6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2019 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 06 grudzień 2019 r.

Wymagania:
3. Wymagany okres gwarancji: 60 miesięcy
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
4.1 posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie:
Zamawiający nie precyzuje do tego warunku żadnego opisu wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
4.2 nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.l pkt 12-23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wg zał. nr 3)
5. Wymagana jest akceptacja postanowień zawartych we wzorze umowy, załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
7. Instrukcja przygotowania oferty:
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu.
Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej oraz powinna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub czytelnym ręcznym na adres: Nadleśnictwo Nowa Dęba, ul. Sikorskiego 2, 39 - 460 Nowa Dęba.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie regulującym zasady reprezentacji danego podmiotu gospodarczego.
Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz wymaganych załączników. Do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć: 1) kosztorys ofertowy uproszczony 2)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
Ofertę wraz z załącznikami należy umieść w nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu.
Koperta powinna być ostemplowana pieczęcią Wykonawcy i zaadresowana do Zamawiającego oraz opatrzona opisem: Oferta przetargowa na: ,,Wykonanie remontu dachu i komina w kancelarii leśnictwa Dąbrowica" nie otwierać przed godz. 10:15 dnia 15.11.2019 r".
8. Termin związania ofertą - 10 dni.
9. Kryteria wyboru ofert: Cena- waga 100%
10. Płatność za realizację zamówienia: przelew na rachunek bankowy wskazany w ofercie w terminie 14 dni od daty złożenia faktury.
11. Postępowanie może być unieważnione na każdym jego etapie.

Kontakt:
reprezentowane przez dr inż. Justynę Długosiewicz - Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Dęba,
siedziba Nadleśnictwa: ul. Wł. Sikorskiego 2, 39 - 460 Nowa Dęba
tel. +48 15 846 74 52, fax +48 15 846 73 77, e-mail: nowadeba@lublin.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.