Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
744z dziś
4656z ostatnich 7 dni
16167z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja linii energetycznej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja linii energetycznej

Data zamieszczenia: 2019-11-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice
powiat: Katowice
32/ 73 98 680, 32/ 73 98 613
przetargi@pgg.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 2 000 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja linii
energetycznej 20kV relacji EC Chwalowice - Szyb V KWK ROW Ruch Chwalowice.

Dokument nr: 541900343/01

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert
1) Otwarcie ofert następuje poprzez opublikowanie w profilu nabywcy: nazw (firmy) oraz adresów
Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach oraz innych informacji dotyczących pozacenowych
kryteriów oceny ofert. Termin publikacji informacji z otwarcia ofert to dzień, w którym upływa termin
na ich złożenie.
2) Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
XX. Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu.
1) Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami:
Wykonawcy z Zamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
- drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza
Ofertowego
b) uzupełnianie dokumentów
- drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza
Ofertowego
c) wyjaśnienia treści ofert, dokumentów,
- drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza
Ofertowego
d) pozostałe oświadczenia i wnioski:
- drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza
Ofertowego
Zamawiającego z Wykonawcami:
zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:
a) drogą elektroniczną:
- poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego,
- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
internetowej w profilu nabywcy www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
2) Zamawiający i Wykonawca, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania
informacji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną.
XIX. Otwarcie ofert.
1) Otwarcie ofert następuje poprzez opublikowanie w profilu nabywcy: nazw (firmy) oraz adresów
Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach oraz innych informacji dotyczących pozacenowych
kryteriów oceny ofert. Termin publikacji informacji z otwarcia ofert to dzień, w którym upływa termin
na ich złożenie.
2) Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Składanie ofert:
XVIII. Termin składania ofert.
1) Ofertę należy złożyć za pomocą narzędzi umieszczonych na platformie Elektronicznego Formularza
Ofertowego w terminie do dnia 27.11.2019 do godz 8;30

Wymagania:
II. Informacje podstawowe:
1) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym,
a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami sporządza się w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie:
https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
2) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
w Polskiej Grupie Górniczej zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem.
3) Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ustępie 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie
internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Profilu Nabywcy.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
6) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
7) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia do wykonania przez
podwykonawców i żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem jej zakresu, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ
(jeżeli Wykonawca nie dołączy ww. dokumentu, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie powierzy
wykonania części zamówienia podwykonawcom).
X. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ, pod rygorem odrzucenia oferty, zgodnie z§ 46
ust. 2 punkt 2) lit. a) Regulaminu.
3) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy
Elektronicznego Formularza Ofertowego. Do Formularza Ofertowego złożonego w formie
elektronicznej należy dołączyć wymagane załączniki, zapisane w formacie PDF, o rozmiarze
max. 250 MB.
Formularz ofertowy w wersji elektronicznej dostępny jest po kliknięciu na link zamieszczony na
stronie internetowej w Profilu Nabywcy. Wymagania techniczne: komputer klasy PC z jednym
z następujących systemów operacyjnych: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla
Windows XP, Vista), przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript: Internet Explorer
wersja 10 lub 11, Mozilla Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dla wersji beta), zainstalowane
darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) - zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java,
minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania 1366x786.
4) Oferta może być złożona w jednym lub kilku plikach, każdy podpisany przez osoby uprawnione do ich
podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym.
6) Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w przetargu w imieniu Wykonawcy musi być
dołączone do oferty lub musi wynikać z przedstawionych dokumentów.
7) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
8) Jeżeli Wykonawca do oferty dołączy do oferty dokumenty - pomimo braku takiego obowiązku - to nie
podlegają one badaniu, o ile nie świadczą wprost o niezgodności ze złożoną ofertą.
9) Oferta składa się z:
a) Formularza ofertowego,
b) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VI - IX SIWZ,
c) pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych,
d) oświadczenia o spełnieniu obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO złożone na druku
Formularza ofertowego.
10) Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 t.j. z późn.
zm.) dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy w wersji elektronicznej dołączyć jako
oddzielne pliki. Pliki powinny zawierać w nazwie zwrot ,,tajemnica przedsiębiorstwa". Tajemnica
przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych łub tych, których treść każdy
zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu
Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na
włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich
ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.
XI. Wadium.
1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa
tysiące złotych).
2) Jeżeli w okresie 3 lat licząc od terminu składania ofert wykonawca w innym postępowaniu
prowadzonym przez Polską Grupę Górniczą S.A. odmówił zawarcia umowy z przyczyn leżących po
jego stronie lub wycofał ofertę (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień lub w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego), zobowiązany jest wnieść wadium w powiększonej wysokości,
tj. 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).
3) Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
XVII. Termin związania ofertą.
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 90 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
2) Koszty opracowania oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.
3) System Elektronicznego Formularza Ofertowego nie dopuszcza możliwości złożenia oferty po upływie
terminu składania ofert.
4) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5) Zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert skutkuje odrzuceniem oferty.
6) Przez zmianę oferty nie należy rozumieć:
a) zmian składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji z
zastrzeżeniem że nie mogą one być mniej korzystne niż w złożonej ofercie,
b) zmian - składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku uzgodnień ostatecznych
prowadzonych po negocjacjach / aukcji elektronicznej
c) zmian korzystnych dla Zamawiającego, jeżeli nie dotyczą kryteriów oceny ofert.
XX. Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu.
1) Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami:
Wykonawcy z Zamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
- drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza
Ofertowego
b) uzupełnianie dokumentów
- drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza
Ofertowego
c) wyjaśnienia treści ofert, dokumentów,
- drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza
Ofertowego
d) pozostałe oświadczenia i wnioski:
- drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza
Ofertowego
Zamawiającego z Wykonawcami:
zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:
a) drogą elektroniczną:
- poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego,
- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
internetowej w profilu nabywcy www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
2) Zamawiający i Wykonawca, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania
informacji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną.

Kontakt:
Osobami udzielającymi informacji w sprawach formalnych ze strony Zamawiającego są:
a) Przewodniczący Komisji Przetargowej mgr inż. Jerzy Wałach - tel. +48/32/ 73 98 680
b) Sekretarz Komisji Przetargowej inż. Paweł Pillar - tel. +48/32/ 73 98 613
godziny pracy: od 6;00 do 14;00.
) Osobami udzielającymi informacji w sprawach formalnych ze strony Zamawiającego są:
a) Przewodniczący Komisji Przetargowej mgr inż. Jerzy Wałach - tel. +48/32/ 73 98 680
b) Sekretarz Komisji Przetargowej inż. Paweł Pillar - tel. +48/32/ 73 98 613
godziny pracy: od 6;00 do 14;00.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.