Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
800z dziś
4627z ostatnich 7 dni
17110z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie technologii pakietowania brzeszczotów oraz konstrukcji stanowiska do...

Przedmiot:

Opracowanie technologii pakietowania brzeszczotów oraz konstrukcji stanowiska do pakietowania brzeszczotów

Data zamieszczenia: 2019-11-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Adam Mikołajczyk Fabryka Narzędzi Glob sp. z o.o
Sobieskiego 452
43-382 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
602456052
adamglob@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/25390
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie technologii pakietowania brzeszczotów oraz konstrukcji stanowiska do pakietowania brzeszczotów
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo - rozwojowej w postaci Opracowania technologii pakietowania brzeszczotów oraz konstrukcji stanowiska do pakietowania brzeszczotów. Zamówienie składa się następujących elementów:
a. Opracowanie koncepcji technologii pakietowania brzeszczotów w firmie;
b. Opracowanie szczegółowej koncepcji konstrukcji stanowiska do pakietowania brzeszczotów, w tym układu sterowania, układu zasilania, robota przemysłowego oraz chwytaków;
c. Wykonanie dokumentacji technicznej.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi badawczej w ramach wniosku o dofinansowanie pt. ,,Opracowanie technologii pakietowania brzeszczotów oraz konstrukcji stanowiska do pakietowania brzeszczotów" II osi priorytetowej ,,Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I", Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo - rozwojowej w postaci Opracowania technologii pakietowania brzeszczotów oraz konstrukcji stanowiska do pakietowania brzeszczotów. Zamówienie składa się następujących elementów:
a. Opracowanie koncepcji technologii pakietowania brzeszczotów w firmie;
b. Opracowanie szczegółowej koncepcji konstrukcji stanowiska do pakietowania brzeszczotów, w tym układu sterowania, układu zasilania, robota przemysłowego oraz chwytaków;
c. Wykonanie dokumentacji technicznej.

CPV: 73000000-2

Dokument nr: 25390, 3/BON/2019.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 20-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w kopercie zaadresowanej na:
Adam Mikołajczyk
Fabryka Narzędzi Glob sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 452
43-382 Bielsko-Biała
oraz opisane: Oferta na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu "Bon na innowacje" - zapytanie nr 3/BON/2019.
Wypełnioną ofertę można złożyć również elektronicznie na adres e-mail: adamglob@wp.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Bielsko-Biała Miejscowość: Bielsko-Biała
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Terminem początkowym realizacji przedmiotu zamówienia jest termin 02 stycznia 2020r., a terminem kończącym jest termin dokonania odbioru, w którym przedmiot zamówienia będzie w pełni gotowy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawcą usługi mogą być ,,organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę", określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.); lub
Spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
Centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
Akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155); lub
Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534).
b) nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wiedza i doświadczenie
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne zakres zmian obejmuje:
a) zmiany wynikające z przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy;
b) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy przyczyn;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uzasadnionych, niezależnych od Zamawiającego przyczyn;
d) zmiany organizacyjne polegające na aktualizacji nazwy, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy, zmianie osób kierujących wykonywaniem przedmiotu zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że podwykonawcy i inne podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
e) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT;
f) zmiany umówionego zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w projekcie powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 2.
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków formalnych, stanowiące załącznik nr 3.
4. Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności, stanowiące załącznik nr 4.
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub inną osobę umocowaną stosownym dokumentem pod rygorem odrzucenia oferty.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria wyboru ofert stanowią:
I. Cena brutto za realizację zadania: 100 % wagi oceny
Oferta powinna zawierać cenę brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN). Dla ofert w innej walucie przyjęty zostanie średni kurs NBP aktualny na dzień wszczęcia postępowania.
Komisja dokona oceny poszczególnych ofert stosując poniższe zasady:
Poszczególne oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną według poniższej formuły:
Xn = (Cmin / Cn) x 100%,
gdzie:
Xn - oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie;
Cmin - oznacza najniższą cenę oferty (spośród ofert podlegających ocenie);
Cn - oznacza cenę ocenianej oferty;
100 - oznacza wagę (znaczenie tego kryterium wyrażone w %).
Oferta w komisyjnej ocenie oferty w kryterium może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Fabryka Narzędzi Glob sp. z o.o.
Adres
Sobieskiego 452/-
43-382 Bielsko-Biała
śląskie , Bielsko-Biała
Numer telefonu
+48 602456052
Fax
-
NIP
5471040326
Numer naboru
POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19
Załączniki

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Adam Mikołajczyk
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
602456052

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.