Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
800z dziś
4627z ostatnich 7 dni
17110z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup słupa parkowego do systemu monitoringu lądowiska

Przedmiot:

Zakup słupa parkowego do systemu monitoringu lądowiska

Data zamieszczenia: 2019-11-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: JSW Innowacje S.A. w Katowicach
Paderewskiego 41, pokój nr 106
40-282 Katowice
powiat: Katowice
32/3570952
zapytaniaofertowe@jswinnowacje.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216968
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup słupa parkowego do systemu monitoringu lądowiska na potrzeby realizacji projektu pn.: ,,System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym" Nr sprawy: 29/2019/BK/AutoInvent
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup słupa parkowego do systemu monitoringu lądowiska na potrzeby realizacji projektu prowadzonego przez JSW Innowacje S.A.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup słupa parkowego do systemu monitoringu lądowiska na potrzeby realizacji projektu prowadzonego przez JSW Innowacje S.A.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup słupa parkowego do systemu monitoringu lądowiska na potrzeby realizacji projektu pn.:
,,System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym"
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - ,,Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry techniczne urządzenia".

CPV: 44212220-7

Dokument nr: 1216968, 29/2019/BK/AutoInvent

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 20-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2019 r. do godziny 14:00.
2. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność.
4. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty podpisania Zamówienia.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający nie przewiduje zmian umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Ofertę stanowią:
1) wypełniony i podpisany ,,Formularz ofertowy" - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
2) wypełniony i podpisany ,,Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry techniczne urządzenia" - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
3) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych -- załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
4) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium - cena,
a) waga kryterium 100%.
b) oferta z najniższą ceną uzyska 100 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg następującego wzoru:
C min
Ilość punktów w kryterium ceny = ---------- x 100 x 100%,
C i
gdzie:
C min - oferta z najniższą ceną
C i - cena ocenianej oferty
2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
3. W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienia, w tym złożenia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
4. Zamawiający odrzuci ofertę gdy jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zawiera błędy w obliczeniu ceny, jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów oraz gdy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania.
Wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdz. III ust. 2 Zapytania ofertowego
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku gdy Wykonawca będzie z Zamawiającym powiązany osobowo lub kapitałowo.
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Wymagana forma złożenia oświadczenia - oryginał.
W przypadku nie złożenia do oferty w/w oświadczenia Wykonawca będzie podlegać wykluczeniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, ma zostać wykazane przez każdego z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
JSW INNOWACJE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres
Ignacego Paderewskiego 41
40-282 Katowice
śląskie , Katowice
Numer telefonu
(32) 357 09 85
NIP
9541026027
Tytuł projektu
System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania objętości składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym.
Numer projektu
POIR.01.02.00-00-0231/17-00
Załączniki

Zapytanie_ofertowe_słup.docx

Zal_1_Formularz_ofertowy.docx

Zal_2_Opis_przedmiotu_zamowienia.docx

Zal_3_Oswiadczenie_brak_powiązań.docx

Zal_4_Zamówienie_słup.docx

Zal_5_Protokol_odbioru.docx

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Sobieraj
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
32/3570952

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.