Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
14876z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie robót budowlanych

Przedmiot:

Przeprowadzenie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MALWA PLUS
R. Traugutta 40
05-825 Grodzisk Mazowiecki
powiat: grodziski
604-585-226
wtz.grodzisk@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1217001
Województwo: mazowieckie
Miasto: Grodzisk Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/11/2019 Na przeprowadzenie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń na Dzienny Klub Opieki dla osób niepełnosprawnych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych Malwa Plus na potrzeby organizacji Dziennego Klubu Opieki o łącznej powierzchni ok. 150 m2. Adoptowane pomieszczenia dotyczą powierzchni gdzie odbywała się produkcja dziewiarska i pomieszczenia nie były użytkowane od ponad 7 lat.
Zakres prac podano w załączonym zapytaniu ofertowym.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych Malwa Plus na potrzeby organizacji Dziennego Klubu Opieki o łącznej powierzchni ok. 150 m2 dla 36 osób niepełnosprawnych. 2. Efektem adaptacji musi być taki stan adaptowanej powierzchni, aby możliwe było utworzenie dziennego klubu opieki dla osób niepełnosprawnych (pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach i przy pomocy chodzików, niewidomych, upośledzonych umysłowo i psychicznie chorych).
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych Malwa Plus na potrzeby organizacji Dziennego Klubu Opieki o łącznej powierzchni ok. 150 m2. Adoptowane pomieszczenia dotyczą powierzchni gdzie odbywała się produkcja dziewiarska i pomieszczenia nie były użytkowane od ponad 7 lat.
2. Prace adaptacyjne prowadzone będą w sąsiedztwie pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej MALWA PLUS i Dziennego Klubu Opieki, które realizują swoje zajęcia od godz. 7.00 do 17.00. W związku z tym, prace adaptacyjne nie mogą zakłócać pracy WTZ i Dziennego Klubu Opieki, ani spokoju i bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach terapeutycznych.
Szczegółowy zakres prac adaptacyjnych wskazano w załączonym zapytaniu ofertowym.
Wskazany w zapytaniu ofertowym zakres prac adaptacyjny został wstępnie określony przez Zamawiającego jako ramowy i każdy oferent może przeprowadzić własną wizję lokalną pomieszczeń do adaptacji, w celu sparametryzowania robót budowlanych i przygotowania odpowiedniej oferty zabezpieczającej potrzeby i wymagania Zamawiającego. Na wizję lokalną można umówić się indywidualnie z p. Iwoną Meisner tel. 604-585-226.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1217001, 02/11/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 27-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 27.11.2019r. do godz. 11.00
Miejsce i sposób złożenia oferty (1 z 3 możliwych sposobów):
a. drogą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres e-mail Zamawiającego: wtz.grodzisk@wp.pl z tematem wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/11/2019;
b. osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kopercie z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/11/2019;
c. pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego, z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/11/2019;

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: grodziski Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania adaptacji do 60 dni od daty podpisania umowy.
Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia maksymalnie o 14 dni.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Określono w załączonym zapytaniu ofertowym
Wiedza i doświadczenie
Określono w załączonym zapytaniu ofertowym
Potencjał techniczny
Określono w załączonym zapytaniu ofertowym
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Określono w załączonym zapytaniu ofertowym
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie dotyczy
Dodatkowe warunki
Określono w załączonym zapytaniu ofertowym
Warunki zmiany umowy
Określono w załączonym zapytaniu ofertowym
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Do Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) muszą być załączone następujące załączniki/dokumenty:
- KRS, CEIDG, inny dokument na podstawie, którego działa Oferent oraz jeśli nie wynika to z dokumentów rejestrowych, inne dokumenty poświadczające umocowanie do reprezentowania / składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta / złożenia oferty;
- Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych;
- Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wykaz robót budowlanych oraz dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie;
- Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);
Zamówienia uzupełniające
Określono w załączonym zapytaniu ofertowym

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a. cena ofertowa brutto: waga 90%
b. gwarancja: waga 10%
2. Ocena ofert w oparciu o kryterium cenowe dokonana zostanie następująco:
a. Kryterium: Cena ofertowa brutto - punkty za kryterium zostaną obliczone według wzoru:
Najniższa cena brutto
---------------------------------------------- x 100 x 90% = ilość punktów
Cena brutto ocenianej oferty
Maksymalna ilość punktów za kryterium cena ofertowa brutto wynosi 90 punktów.
b. Kryterium: Gwarancja - punkty za kryterium zostaną obliczone następująco:
Gwarancja 24 miesiące - 0 punktów
Gwarancja 36 miesięcy - 5 punktów
Gwarancja 48 miesięcy - 10 punktów
Maksymalna ilość punktów za kryterium gwarancja wynosi 10 punktów.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, to do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji 48 miesięcy, a w umowie zostanie uwzględniony okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.
Minimalna długość okresu gwarancji wynosi 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji, to do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji 24 miesiące i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
3. Do oceny końcowej oferty, punkty z kryterium cena ofertowa brutto i gwarancja zostaną zsumowane. Na tej podstawie zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta.
4. Maksymalna liczba punktów za kryterium cena ofertowa brutto i gwarancja wynosi 100 punktów.
5. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. W przypadku, gdy więcej niż jeden Wykonawca składający ofertę otrzyma taką samą najwyższą ilość punktów zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej, co pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami.
Wykluczenia
Określono w załączonym zapytaniu ofertowym
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MALWA PLUS
Adres
R. Traugutta 40
05-825 Grodzisk Mazowiecki
mazowieckie , grodziski
Numer telefonu
227556051
Fax
227556051
NIP
5291789347
Tytuł projektu
Zwiększenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych Stowarzyszenia Malwa PLUS
Numer projektu
RPMA.09.02.01-14-C733/19-00
Inne źródła finansowania
Nie dotyczy

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Iwona Mejsner
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
604-585-226

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.