Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
629z dziś
4541z ostatnich 7 dni
16052z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja Stacji Przeładunkowej odpadów

Przedmiot:

Modernizacja Stacji Przeładunkowej odpadów

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Odpadami Gać sp. z o.o. w Oławie
Gać 90
55-200 Oława
powiat: oławski
tel. 71 301 44 44
sekretariat@zgo.org.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oława
Wadium: 50 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia
1) Rozbudowa i przebudowa obiektów technicznych i socjalnych wyposażenia
Stacji Przeładunkowej odpadów w Wąwolnicy.
2) Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Stacji Przeładunkowej podczas trwania
przebudowy z maksymalnym okresem wyłączenia obiektu nie dłuższym niż 4
tygodnie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją
projektową (projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym).
2) Przy doborze materiałów wykończeniowych należy uzyskać akceptację
Zamawiającego.
3) Należy przewidzieć etapowe prowadzenie robót budowlanych przy
funkcjonującej stacji przeładunkowej opartej na stałych dostawach i odbiorach
odpadów.
4) Wykonawca na czas trwania budowy wykona plac utwardzony (w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego) z płyt betonowych drogowych (pochodzący
z rozbiórki istniejącej nawierzchni) a następnie wykona boksy z systemowych
bloków betonowych, pochodzących z rozbiórki istniejących boksów.
Powierzchnia utwardzenia placu wynosi ok. 450m2.
Wymiary bloku betonowego Ilość
1600MM X 800MM X 400MM (f) 0,64 m2 - @ 0,51 m3 - (m) 1,181 160 szt.
800MM X 800MM X 400MM (f) 0,32 m2 - @ 0,26 m3 - (m) 0,601 12 szt.

Dokument nr: 1/11/2019

Otwarcie ofert: 8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego w miejscowości Gać, Gać 90, 55-200 Oława, pokój nr 2.5 ( sala
konferencyjna ) dnia 22.11. 2019 r. do godz. 10;15

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin składania oferty:
Siedziba Zamawiającego w miejscowości Gać, Gać 90, 55-200 Oława, pokój nr 2.1
(sekretariat) do dnia 22.11.2019 r. do godz. 10;00

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) wykonali w ostatnich 3 latach obiekty budowlane (budynki, hale oraz wiaty) o łącznej
powierzchni większej niż 1000m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogi, sieci
sanitarne, sieci energetyczne) o łącznej wartości nie mniejszej niż 4 mln zł. Na
potwierdzenie wykonania roboty budowlanej oferent załączy referencje.
2) dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do prowadzenia robót
budowlanych w odpowiedniej specjalności ze względu na przedmiot zamówienia;
3) Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 4.
000.000 zł (cztery miliony złotych 00/100 groszy);
4) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejsza niż 3 mln zł.
5. Okres gwarancji i rękojmi:
Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy (załącznik nr 5).
6. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena 100%
9. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Usposób przygotowania oferty:
1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej wyłącznie na załączonym do niniejszego Zapytania
ofertowego Formularzu oferty (załącznik nr 1) (oryginał), podpisanym przez osobę (osoby)
uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku, gdy upoważnienie do
reprezentacji wykonawcy nie wynika z informacji o podmiotach wpisanych do
Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
gospodarczej, do oferty należy załączyć w oryginale dokument pełnomocnictwa, z
którego treści będzie wynikało wymagane umocowanie,
2) dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentacji wykonawcy,
3) każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę,
4) wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane ręcznie, maszynowo lub
komputerowo i parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,
5) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
,,Zapytanie ofertowe na Modernizację stacji przeładunkowej w Wąwolnicy '; nie
otwierać przed 22.11.2019 r.
godz. 10;15"
6) koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności
jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
12 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy złożyć w wraz z Formularzem oferty:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),
2) wykaz wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 3)
3) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
13. Wadium
1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert
w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
2) Wadium należy wnieść przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 83 1050 1490
1000 0022 6570 2361 z dopiskiem: ,,WADIUM - MODERNIZACJA STACJI
PRZEŁADUNKOWEJ W WĄWOLNICY".
3) Wadium zostanie zwrócone w chwili rozstrzygnięcia postępowania
przetargowego (nie dłużej niż 30 dni).
4) W przypadku niepodpisania umowy z winy Oferenta w terminie związania z
ofertą Zamawiający może zatrzymać wadium.

Kontakt:
10. Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
Michał Kończyło,
e-mail: michal.konczylo@zgo.org.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.