Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
151z dziś
4044z ostatnich 7 dni
15027z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie obsługi technicznej instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych...

Przedmiot:

Wykonywanie obsługi technicznej instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi zainstalowanych w budynkach

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
ul. Szewska 37
50-139 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. +48713444471, faks +48713448561
zamowienia@ossolineum.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonywanie obsługi technicznej instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi zainstalowanych w budynkach ZNiO we Wrocławiu w ramach okresowych przeglądów i konserwacji oraz bieżących napraw i usuwania zgłaszanych awarii i usterek
Wykonywanie obsługi technicznej instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi zainstalowanymi w budynkach ZNiO we Wrocławiu w ramach okresowych przeglądów i konserwacji oraz bieżących napraw i usuwania zgłaszanych awarii i usterek. W skład zamówienia wchodzą 2 zadania: Zadanie 1 - wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi oraz agregatów chłodniczych w celu utrzymania instalacji w pełnej i ciągłej sprawności. Zadanie 2 - wykonywanie napraw bieżących i usuwanie zgłaszanych awarii i usterek

CPV: 50700000-2,50700000-2

Dokument nr: 621838-N-2019, DZP-2621-20/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.ossolineum.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-03, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: a) Wykonawca posiada tzw. Certyfikat F-Gazowy wydany przez UDT w zakresie ,,Instalowanie oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła" wydany na podstawie art. 30 ust.7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. poz. 881)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 500.000 (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował minimum 2 usługi wykonywane w sposób ciągły przez 12 miesięcy polegające na wykonywaniu obsługi technicznej polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów i konserwacji oraz wykonywaniu bieżących napraw i usuwania zgłaszanych awarii i usterek instalacji klimatyzacji precyzyjnej w okresie całorocznym (nawilżanie osuszanie) z chłodzeniem wodnym (glikol) i freonowym oraz stacja demineralizacji wody w budynkach sterowanych za pomocą BMS; b) posiada pisemną autoryzację firm DAIKIN, SWEGON, FUJITSU, EPURO, IMI, SIEMENS, VBW, MERCOR, Centrum Automatyki Budynków (BMS), Instal Compact, SYSTEMAIR, LENNOX - producentów urządzeń wg zestawienia w załączniku nr 4a do Umowy, które są na wyposażeniu instalacji w obiekcie Rynek 6 (Muzeum Pana Tadeusza) na serwisowanie tych urządzeń oraz nowego oprogramowania BMS (DESIGO CC firmy SIEMENS) wdrożonego przez firmę EXEIB lub podpisze umowę z Serwisem/serwisami Producenta/Producentów na okresowe przeglądy i konserwacje tych urządzeń i przedstawi umowę/umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym, (Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza do momentu podpisania umowy winien dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające faktyczność złożonych oświadczeń); c) wykaże minimum 5 osób, które Wykonawca zamierza oddelegować do realizacji zamówienia, posiadające wymaganej kwalifikacje tj. o minimum jedna osoba w randze kierownika robót z 3-letnim doświadczeniem, posiadająca jednocześnie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, posiadające aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz świadectwo kwalifikacji typu D grupa 2 pkt.5 w zakresie wykonywania prac kontrolno-pomiarowych urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych i świadectwo kwalifikacji typu D grupa 1 pkt.2 w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i prac montażowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, o minimum 4 osoby posiadające jednocześnie: świadectwo kwalifikacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz świadectwo kwalifikacji typu E grupa 1 pkt. 2 w zakresie urządzeń oraz instalacji elektrycznych do 1 kVi świadectwo kwalifikacji typu E grupa 2 pkt. 5 w zakresie obsługi urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. b) minimum 4 pracowników Wykonawcy posiada tzw. Certyfikat F-gazowy wydany przez UDT w zakresie: ,,sprawdzania pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zwierających 2 kg lub więcej FGC (fluorowanych gazów cieplarnianych) lub SZWO (substancji zubożających warstwę ozonową)";
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 5), 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6). 3) Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 500.000 zł. 4) Wymagane autoryzacje oraz certyfikaty, tj: tzw. Certyfikat F-Gazowy wydany przez UDT w zakresie ,,Instalowanie oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła" wydany na podstawie art. 30 ust.7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. Poz. 881)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem 1 a - (zadanie nr 1) 2) Wzór oświadczenia (podstawy wykluczenia - art. 25a ust. 1 ustawy Pzp) - zał. nr 2 3) Wzór oświadczenia (warunki udziału - art. 25a ust. 1 ustawy Pzp) - zał. nr 3 4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeśli dotyczy Uwaga: Zamawiający prosi o złożenie wraz z formularzem ofertowym załącznika nr 1 a również w wersji elektronicznej na nośniku typu płyta cd, pendrive itp. (uwaga: nośniki nie podlegają zwrotowi), tożsamej z wersją złożoną w formie pisemnej. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją papierową a elektroniczną obowiązującą wersją jest wersja w formie pisemnej (papierowej). 5) Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) W przypadku, gdy Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach innych podmiotów musi, zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2016r. poz. 1126) złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia, które potwierdzą, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia. Wymagane dokumenty tych podmiotów to: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji 20,00
Okres gwarancji 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.