Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
113z dziś
4007z ostatnich 7 dni
14989z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Przedmiot:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu
ul. Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg
powiat: brzeski (opolski)
Telefon/fax: (77) 411 38 40, (77) 411 38 45
zdp@zdpbrzeg.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Brzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
zadanie nr 1 - ,,Remont DP nr 1165 O odc. od mostu do m. Prędocin"
zadanie nr 2 - ,,Remont DP nr 1142 O ul. Kolejowa w Mąkoszycach"
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo -kosztorysowej na:
zadanie nr 1-,,Remont DP nr 1165 O ode. od mostu do m. Prędocin" - odcinek o dł. ok. 2,200 km
zadanie nr 2-,,Remont DP nr 1142 O ul. Kolejowa w Mąkoszycach" - odcinek o dł.
0,650 km w szczególności:
a) uzyskanie mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, o b) opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),
c) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
d) opracowanie dokumentacji kosztorysowej w zakresie:
- przedmiaru robót,
- kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. ml 30, poz. 1389),
- aktualizacja kosztorysu przez okres 5 lat,
e) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,
f) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń do realizacji robót budowlanych - zgłoszenie organowi administracji architektoniczno-budowlanej wykonywania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu wobec złożonego zgłoszenia, wydanego na podstawie art. 30 ust. 5 lub ust. 5aa ustawy Prawo budowlane,
g) zgłoszenie wodnoprawne (zadanie nr 2),
h) dostarczenie w/w dokumentów w formie elektronicznej.
3. W opracowaniach projektowych nie można wskazywać nazw własnych i znaków towarowych, firmy producenta, patentów lub pochodzenia materiałów z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia. Użyte znaki towarowe itp. Mogą być zastosowane jeżeli są rozwiązaniami przykładowymi oraz towarzyszy im sformułowanie ,,lub równoważny", gdy nie można ich opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a ich użycie ma na celu wyłącznie określenie standardów i parametrów jakościowych, użytkowych oraz funkcjonalnych materiałów, urządzeń lub innych rozwiązań. W przypadku zastosowania sformułowania ,,lub równoważne" wykonawca jest zobowiązany jednoznacznie określić cechy równoważności - parametry techniczne lub/i inne kryteria.
4. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, którego dotyczy zamówienie oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
5. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
a) referencje bądź inne dokumenty, potwierdzające wykonanie dwóch dokumentacji projektowych w zakresie przebudowy lub remontu drogi o wartości min. 20 000 zł brutto każda w okresie ostatnich 3 lat,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji
0 działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) w przypadku spółki cywilnej, umowę regulującą współpracę tych podmiotów, potwierdzoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie,
Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych, wymienione powyżej, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wykonawcą może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Dokument nr: T.2421.7.2019.AT

Otwarcie ofert: 10. Termin otwarcia ofert:
w dniu 21.11.2019 r. godz.10:15 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23, pok. nr 25 .

Specyfikacja:
11. Adres strony internetowej na której jest dostępne niniejsze zapytanie ofertowe
www.bip.zdpbrzeg.pl

Składanie ofert:
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23, pok. nr 12 do dnia 21.11.2019 r. godz.l0:00.

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin wykonania: do 31.03.2020 r.

Wymagania:
8. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim,
b) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej wg załączonego wzoru,
c) Wykonawca składa ofertę na każde zadanie oddzielnie,
d) ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie z nazwą i adresem Zamawiającego
1 Wykonawcy z napisem:
oferta na : ,,WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ
Z PODZIAŁEM NA ZADANIA"
ZADANIE NR................
Nie otwierać przed dniem 21.11.2019 r. o godz. 10.15
12. Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu składa:
- ofertę wg załączonego wzoru do wypełnienia (załącznik nr 1),
- zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2),
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3),
- pozostałe dokumenty wymienione w pkt 4.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia wymaganych dokumentów na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz poprawienia błędów w ofercie.
14. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.