Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
660z dziś
4554z ostatnich 7 dni
15536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów

Przedmiot:

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o
ul. Wandy 6
40-322 Katowice
powiat: Katowice
+48 32/ 350 00 75
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1217138
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów kolidujących z budową kanalizacji i zbiorników retencyjnych realizowanych w ramach inwestycji pn. ,,Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Dytrycha, Pod Młynem i Milowickiej w Katowicach"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów kolidujących z budową kanalizacji i zbiorników retencyjnych realizowanych w ramach inwestycji pn. ,,Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Dytrycha, Pod Młynem i Milowickiej w Katowicach"
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów kolidujących z budową kanalizacji i zbiorników retencyjnych realizowanych w ramach projektu pn. ,,Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach - Etap I" dla zadania 4 - Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Dytrycha, Pod Młynem i Milowickiej w Katowicach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5, 5A - 5G do niniejszej SIWZ.
3. Przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji w terenie.
4. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
77231400-2 Usługi oceny zasobów leśnych
71313000-5 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej zieleni niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z budową kanalizacji i zbiorników retencyjnych.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów kolidujących z budową kanalizacji i zbiorników retencyjnych realizowanych w ramach inwestycji pn. ,,Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Dytrycha, Pod Młynem i Milowickiej w Katowicach"
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów kolidujących z budową kanalizacji i zbiorników retencyjnych realizowanych w ramach projektu pn. ,,Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach - Etap I" dla zadania 4 - Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Dytrycha, Pod Młynem i Milowickiej w Katowicach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5, 5A - 5G do niniejszej SIWZ.
3. Przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji w terenie.

CPV: 77231400-2

Dokument nr: 1217138, KIWK/TOt/48/I/2019/POIS/WNIOSEK_V/ZAD.8_INWENTARYZA

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 21-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.:
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Wandy 6, 40-322 Katowice, w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21.11.2019 r. do godz.10:00
2.Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
40-322 Katowice
ul. Wandy 6
Oferta w postępowaniu na:
Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów kolidujących z budową kanalizacji i zbiorników retencyjnych realizowanych w ramach inwestycji pn. ,,Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Dytrycha, Pod Młynem i Milowickiej w Katowicach"
nr referencyjny:
KIWK/TOt/48/I/2019/POIS/WNIOSEK_V/ZAD.8_INWENTARYZACJA ZIELENI DYTRYCHA
Nie otwierać przed dniem: 21.11.2019 r. godzina 10:15
3.Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4.Oferty nadesłane pocztą lub przesyłką kurierską będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. 1.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie:
a) etap 1 przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie licząc od dnia podpisania umowy;
b) etap 2 przedmiotu zamówienia w terminie 18 tygodni licząc od dnia podpisania umowy;
2. Przedmiot umowy objęty jest okresem rękojmi, który wynosi 24 miesiące i biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Warunki zmiany umowy
A. Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
B. Zamawiający przewiduje zmiany dotyczące postanowień zawartej umowy w zakresie określonym we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SIWZ, tj.:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że możliwość dokonania takich zmian przewidziana została w niniejszej umowie.
2. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w następującym zakresie:
a) zmianę adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;
b) zmianę będącą skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
c) zmianę numeru rachunku bankowego, o którym mowa w § 3 ust. 7;
d) przedłużenie terminu wykonania etapu 2 przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit b) jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego niemożliwe było przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie zieleni.
e) zmianę obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian;
f) zmianę obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, przy czyn wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy następują na wniosek Wykonawcy/Zamawiającego, złożony drugiej Stronie Umowy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
4. Zmiana postanowień niniejszej Umowy na podstawie ust. 2d) następuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony drugiej Stronie niniejszej umowy w formie pisemnej. Wniosek musi zawierać uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy oraz wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności stanowiących podstawę dokonania zamian w umowie.
5. Zmiany treści Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obydwie Strony, pod rygorem nieważności.
6. Jedynym organem, po stronie Zamawiającego, uprawnionym do zmian postanowień zawartej Umowy jest Zarząd Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej sp. z o.o.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
2) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
4) Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. IX SIWZ składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. IX niniejszej SIWZ.
2. Szczegółowe informacje dotyczące listy dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy zawiera Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: "Cena" i "Termin wykonania etapu 1 przedmiotu zamówienia "
I. Kryterium ,,cena":
Ranga procentowa kryterium - 90%
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta - 90 punktów
Oferta otrzyma, w kryterium ,,cena", ilość punktów, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wynikającą z poniższego wzoru:
cena brutto niepodlegającej odrzuceniu oferty z najniższą ceną
ilość punków = --------------------------------------------------------------------------------- x 90
cena brutto oferty badanej
II. Kryterium ,,termin wykonania etapu 1 przedmiotu zamówienia":
Ranga procentowa kryterium - 10%
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta - 10 punktów
Maksymalny termin wykonania etapu 1 przedmiotu zamówienia jaki może zaoferować wykonawca wynosi 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.
Minimalny termin wykonania etapu 1 przedmiotu zamówienia jaki może zaoferować wykonawca wynosi 1 tydzień od dnia podpisania umowy.
Za każde zaoferowanie 1 tygodnia terminu wykonania etapu 1 przedmiotu zamówienia, poniżej 3 tygodni, Wykonawca otrzyma 5,00 pkt.
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać wynosi 10,00 pkt. w przypadku zaoferowania minimalnego termin wykonania etapu 1 przedmiotu zamówienia, tj. 1 tygodnia od dnia podpisania umowy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę maksymalnego terminu wykonania etapu 1 przedmiotu zamówienia, tj. 3 tygodni od dnia podpisania umowy, Wykonawca otrzyma 0,00 pkt.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu wykonania etapu 1 przedmiotu zamówienia dłuższego niż 3 tygodnie lub krótszego niż 1 tydzień lub nie zaoferowania w ogóle żadnego terminu wykonania etapu 1 przedmiotu zamówienia oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 39 ust. 1. lit b Regulaminu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów, stanowiącą sumę punktów otrzymanych zgodnie z pkt. 2.
4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
KATOWICKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNA SP Z O.O.
Adres
Wandy 6
40-322 Katowice
śląskie , Katowice
Numer telefonu
32 350 00 75
Fax
32 209 77 06
NIP
9542588939
Tytuł projektu
Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach - Etap I
Numer projektu
POIS.02.01.00-00-0002/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Monika Januszewska, Michał Kuszka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 32/ 350 00 75

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.