Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
134z dziś
4028z ostatnich 7 dni
15010z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż rzeźby oraz głazu kamiennego

Przedmiot:

Dostawa i montaż rzeźby oraz głazu kamiennego

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg
powiat: kołobrzeski
94 35 51 604
j.greczynska@um.kolobrzeg.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1217194
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kołobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i montaż rzeźby Zosi z poematu "Pan Tadeusz" oraz głazu kamiennego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż rzeźby Zosi z poematu ,,Pana Tadeusz" oraz dostawa i montaż głazu kamiennego wraz z wyrytą nazwą skweru . Rzeźba i głaz zostaną umieszczone na Skwerze Pana Tadeusza w Kołobrzegu.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego, Zamawiającym jest:
Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
Cel zamówienia
Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - dostawa rzeźby i głazu kamiennego.
Przedmiot zamówienia
Nawiązując do opisów z ,,Pana Tadeusza" postać Zosi należy przedstawić z sitem, opartym na biodrze oraz uniesioną do czoła drugą ręką, spoglądającą na wschód słońca. Rzeźba umieszczona będzie w centralnym miejscu kwietnika na Skwerze Pana Tadeusza. Dodatkowo przy jednej z alejek zostanie umieszczony głaz kamienny, na którym wyryta zostanie nazwa SKWER PANA TADEUSZA.
Zakres prac:
konanie szkicu rzeźby, wizualizacji, uzgodnienie jej z Zamawiającym,
konanie modelu rzeźby Zosi w glinie 1:1, dziewczyna z warkoczem o wys. ok 170cm, karmiąca gęś i kurę,
konanie formy silikonowej z modelu niezbędnej w procesie wykonania odlewu z masy,
lanie w masie rzeźby,
lifowanie, cyzelowanie do uzyskania właściwego wyglądu powierzchni rzeźby w celu zwiększenia walorów wizualnych zbliżonych do kamienia naturalnego,
ntaż rzeźby - nawiercenie i wklejenie figur do podłoża w miejscu przygotowanym na Skwerze Pana Tadeusza,
zyskanie głazu kamiennego o wysokości 180cm, szerokości 120cm, wyrycie nazwy SKWER PANA TADEUSZA, montaż głazu w ustalonym miejscu.
Postać Zosi należy wykonać ze sztucznego kamienia imitującego piaskowiec w kolorze szaro - beżowy, wzmocnionym wewnątrz matą szklaną oraz prętami z aluminium. W nogi rzeźby należy wmontować kotwy ze stali nierdzewnej do zamocowania rzeźby do podłoża.

CPV: 92312230-2

Dokument nr: 1217194, WIR.7013.13.2019.IV

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 25-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Termin składania ofert - do 25.11.2019r. do godz. 15: 30 drogą elektroniczną na adres mailowy: j.greczynska@um.kolobrzeg.pl lub w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: kołobrzeski Miejscowość: Kołobrzeg
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia - 10.05.2020r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia poprzez wskazanie osób: artysty rzeźbiarza posiadającego umiejętności i zdolności wykonania rzeźby przedstawiającej postać człowieka lub zwierzęcia.
Warunki zmiany umowy
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony formularz oferty - zał. nr 2
2. Doświadczenie osoby/osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - wypełniony zał. nr 3

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
a) Cena brutto (C) - 60%
b) Kryterium okresu gwarancji (OG) - 20%
c) Doświadczenie osoby/osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - 20%
2) Ocena kryterium C zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru:
C = (Cn : Cb) x 60%(waga kryterium) x 100 pkt;
gdzie:
Cn - cena najniższa
Cb - cena badana
3) Ocena kryterium OG zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru:
OG = (OGb : OGn)* x 20%(waga kryterium) x 100 pkt;
gdzie: OGb - okres gwarancji badanej oferty, OGn - najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert.
Uwaga!
* Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. Oferty proponujące gwarancje krótszą niż 24 miesiące będą odrzucane.
Maksymalny okres gwarancji podlegającej ocenie wynosi 72 miesiące. Oferty proponujące 72 miesięczny okres gwarancji otrzymają najwyższą ilość punktów. Oferty proponujące okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące będą liczone jak oferty proponujące maksymalny okres gwarancji.
Proponowany okres gwarancji należy wskazać w miesiącach.
4) Ocena kryterium D zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru:
Ofercie zostaną przyznane punkty w zależności od ilości wykonanych w latach 2009 - 2019 przez Wykonawcę rzeźb przedstawiających postać człowieka lub zwierzęcia:
o 1 - 3 sztuki - 10 pkt.,
o powyżej 3 sztuk - 20 pkt.
Punkty zostaną przyznane tylko wtedy gdy Wykonawca w sposób jednoznaczny wskaże
w załączniku nr 3 ,,Doświadczenie osoby/ osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia": krótki opis rzeźby z uwzględnieniem materiału, z którego została
wykonana, imię i nazwisko osoby/osób wykonujących rzeźbę oraz datę i miejsce
lokalizacji rzeźby. W przypadku nie wypełnienia załącznika oferta otrzyma 0 punktów
w tym kryterium.
5) Ocena zostanie wyliczona wg wzoru:
O = C + OG + D
6) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Wykluczenia
Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY
Adres
Szymanowskiego 17
78-230 Karlino
zachodniopomorskie , białogardzki
Numer telefonu
94 311 72 73
Fax
94 311 71 16
NIP
6721041877
Tytuł projektu
Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
Numer projektu
POIS.02.05.00-00-0125/16-00
Inne źródła finansowania
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego, Zamawiającym jest:
Gmina Miasto Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg
NIP: 671-16-98-541

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Justyna Greczyńska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
94 35 51 604

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.