Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
19z dziś
3912z ostatnich 7 dni
14895z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa konserwacyjno-rzemieślnicza

Przedmiot:

Usługa konserwacyjno-rzemieślnicza

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Opolu
ul. Ozimska 60A
45-368 Opole
powiat: Opole
Tel.: 77 54 15 419 Faks: 77 54 15 575
gospodarka@opole.sr.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa konserwacyjno-rzemieślnicza dla Sądu Rejonowego w Opolu
Usługa konserwacyjno-rzemieślnicza dla Sądu Rejonowego w Opolu
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest : Usługa konserwacyjno-rzemieślnicza dla Sądu Rejonowego w Opolu
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w projekcie umowy oraz załącznikach do
umowy.
1.3. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na okres od dnia 2 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020
roku, z możliwością przedłużenia tego okresu w drodze aneksów do 31 grudnia 2021 roku;
1.4. Płatność dla Wykonawcy nastąpi po wykonaniu przez niego i odebraniu usługi za dany miesiąc na
podstawie zatwierdzonego przez obie strony protokołu.

Dokument nr: G.231.21.18

Składanie ofert:
6.5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej/zaklejonej kopercie oznaczonej jako: ,,Usługa konserwacyjnorzemieślnicza
dla Sądu Rejonowego w Opolu".
7. Termin oraz miejsce składania ofert:
7.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.
Sąd Rejonowy w Opolu
ul. Ozimska 60a
45 - 368 Opole
w Sekcji Gospodarczej, pok. 7 (parter)
od poniedziałku do piątku, w godz. 08:30-15.30
lub e-mail: gospodarka@opole.sr.gov.pl
7.2. Termin składania ofert upływa w dniu 20 listopada 2019 roku do godziny 14:00.

Wymagania:
2. Wymagania.
2.1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że Personel Wykonawcy stanowić będą osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę, posiadające kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania prac objętych
umową, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.2. Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
2.3. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na łączna kwotę równa co najmniej 25 000 zł.
3. Wymagane dokumenty.
3.1. Formularz ofertowy i cenowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3.2. Aktualny dokument rejestrowy firmy lub inny dokument wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, do oferty musi być
załączone pełnomocnictwo wskazujące na uprawnienie do złożenia oferty, podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, wymienione w dokumencie rejestrowym.
4. Kryterium wyboru oferty.
4.1. Wykonawca przedstawi cenę za dostawę zamówienia na formularzu ofertowym i cenowym.
4.2. Kryterium wyboru oferty stanowi najniższa cena ofertowa.
a. Cena za świadczenie usługi w jednym miesiącu (pkt 1 Formularza ofertowego) - 90%
Ocena tego kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie następującego wzoru:
M 1 = (M min / M bad) x 90
b. Cena za świadczenie usług transportowych - 10 %
Ocena tego kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie następującego wzoru:
T 1 = (T min / T bad) x 10
c. Łączna ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie następującego wzoru:
O bad. = M1 + T1
gdzie:
M1 - ilość punktów przyznana za kryterium ,,usługi w jednym miesiącu" dla Wykonawcy, dla którego wynik jest obliczany;
M min - najniższa cena za ,,usługi w jednym miesiącu" zaoferowana w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia;
M bad - cena za ,,usługi w jednym miesiącu" podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany;
T 1 - ilość punktów przyznana za kryterium ,,usługi transportowe" dla Wykonawcy, dla którego wynik jest obliczany;
T min - najniższa cena za ,,usługi transportowe" zaoferowana w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia;
O bad. - łączna ilość punktów przyznana ofercie badanej;
4.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4.4. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną przesłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty
na wskazany w ofercie adres e-mail.
6. Opis sposobu przygotowania oferty
6.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.
6.2. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę:
,,...za zgodność z oryginałem", data, pieczęć imienna, podpis.
6.3. Termin złożenia oferty zostanie dochowany, jeśli Wykonawca prześle skan oferty w wymaganym terminie
na adres podany w pkt 7.1. Jednak aby oferta mogła zostać wybrana należy dostarczyć oryginał.
6.4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia
oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź
złożenia zlecenia poczcie kurierskiej. Termin zostanie zachowany jeżeli Wykonawca prześle skan oferty na
wskazany w pkt 7.1 adres e-mail.
8. Informacje dodatkowe:
8.1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
8.2. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim
wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy (który złożył kolejną, najkorzystniejszą ofertę).
8.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru oferty oraz realizacji zamówienia bez podania
z przyczyn.

Kontakt:
5. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami.
a. Grzegorz Broncel - Kierownik Sekcji Gospodarczej - tel. 77 54 15 406 lub 608 543 387
b. Piotr Pajor - Inspektor Sekcji Gospodarczej - tel. 77 54 15 419 lub 696 093 107

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.