Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
660z dziś
4554z ostatnich 7 dni
15536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup budek wartowniczych

Przedmiot:

Zakup budek wartowniczych

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Saperska 2
59-726 Świętoszów
powiat: bolesławiecki
Tel.: 261-686-280
43wog.szp@ron.mil.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świętoszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup budek wartowniczych na potrzeby Składu Potok".
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: ,,Zakup budek wartowniczych na potrzeby Składu Potok" na następujących warunkach:
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie udzielania zamówień publicznych obowiązującym w 43 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Świętoszowie oraz na zasadach określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty i jego załącznikach.

Dokument nr: 1111/ZP/2019

Otwarcie ofert: 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2019 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Saperskiej 2, budynek 43, nr pok. 213.
3) Otwarcie ofert jest jawne.
4) Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje dane dotyczące wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o zaoferowanej cenie lub innych elementach mających znaczenie dla oceny ofert oraz informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Składanie ofert:
1) Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Saperska 2, 59-726 Świętoszów, w terminie do dnia 20 listopada 2019 roku, do godziny 10:30, w kancelarii jawnej: budynek 43 pok. 12.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 13.12.2019r.

Wymagania:
3. Zasady prowadzenia postępowania:
1) Wykonawca może w terminie do dnia 15.11.2019r. zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie informuje o treści zapytań lub wniosków o zmianę warunków zamówienia (bez wskazywania źródła, od którego one pochodzą) zamieszczając wraz ze stanowiskiem
Zamawiającego na stronie internetowej 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2) Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia, o czym niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców, do których skierował zaproszenie. Jeżeli na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert, Zamawiający przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
3) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym wykonawcę. Wykonawca może w terminie 3 dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
4) Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów opisanych w pkt 4, albo które zawierają błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
5) Zamawiający może także wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 4.
6) Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy:
a) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu
b) złożyli dwie konkurencyjne oferty w postępowaniu.
7) Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.
Strona 3 z 7
8) Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek zamawiającego lub samodzielnie o okres nie dłuższy niż 30 dni.
9) Termin związania ofertą liczy się od dnia, w którym upłynął termin na składania ofert.
10) Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową. Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego wzoru dla:
a) cena: 100 pkt
cena najniższa
------------------------------ x 100 pkt
cena oferty ocenianej
11) Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. Do oceny w kryterium ,,cena" będzie brana cena brutto oferty.
12) Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn.
13) W sytuacji w której nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, których ceny nie mogą być wyższe niż zaoferowane pierwotnie w ofercie
14) O wyniku postępowania albo jego unieważnieniu zawiadamia się zamieszczając informację na stronie internetowej.
4. Warunki udziału w postępowaniu wraz opisem oceny ich spełnienia.
1) Wykonawca nie znajduję się w stanie likwidacji bądź upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przedkłada wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
5. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną techniką w sposób czytelny i trwały.
3) Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona przez Wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
4) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Saperska 2, 59-726 Świętoszów
Oferta w postępowaniu na: ,,Zakup budek wartowniczych na potrzeby Składu Potok"
Nr sprawy: 1111/ZP/2019
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 20.11.2019r. o godz. 11.00
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
5) Koperta firmy kurierskiej nie będzie traktowana na równi z kopertą ofertową, a jej otworzenie przed terminem otwarcia ofert nie będzie stanowiło o zapoznaniu się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert w myśl pkt 7.2. Za niedopełnienie obowiązków Wykonawcy w powyższej kwestii, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
6) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W celu wycofania lub dokonania zmiany w ofercie, wykonawca składa oświadczenie o wycofaniu lub zmianie oferty wraz z innymi niezbędnymi dokumentami. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianie oferty wraz z niezbędnymi dokumentami powinno być złożone w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie z pkt 5.3. niniejszego
Zaproszenia oraz zawierać dodatkowo oznaczenie: ,,ZMIANA OFERTY" lub ,,WYCOFANIE OFERTY".
7) Oferta musi być złożona w oryginale z zachowaniem formy pisemnej oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo o ile nie wynika to z dokumentów dołączonych do oferty (np. odpis KRS, odpis CEIDG), musi być załączone w oryginale.
8) Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz ofertowy i cenowy (jeśli dotyczy) oraz pozostałe dokumenty, uprawnienia wskazane w zaproszeniu, bądź stanowiące załączniki do zaproszenia.
9) Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
10) Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach (KRS lub CEIDG), przy czym w razie wątpliwości Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność.
11) Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
12) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Opis sposobu obliczania ceny
1) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko, związane nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.
2) Cena musi być podana za realizację całości zamówienia w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT) oraz cenę brutto ( wraz z podatkiem VAT).
4) W przypadku stawki VAT innej niż 23% należy podać podstawę prawną jej zastosowania.
5) Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością, a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych należy dokonać sprawdzenia ich poprawności.
9. Postanowienia końcowe
1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający informuje wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
2) W przypadku uchylania się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności wykonawcy.
3) Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uznaje w szczególności:
a) odmowę podpisania umowy;
b) nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
4) Projekt umowy zawiera załącznik do Zaproszenia. Wybrany wykonawca obowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie.

Kontakt:
6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1) Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się z Wykonawcami:
a) pisemna;
b) pocztą elektroniczną: 43wog.szp@ron.mil.pl
2) Zamawiający informuje, że niedopuszczalny jest jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w pkt. 1.
Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
3) W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną każda ze stron obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić na żądanie strony fakt otrzymania zawiadomienia, wezwania, oświadczenia, wniosku lub informacji.
4) Dane kontaktowe Zamawiającego umieszczone są w nagłówku zaproszenia.
5) Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest: Pani Kinga JASIŃSKA nr tel. 261 68 62 80

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.