Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
800z dziś
4627z ostatnich 7 dni
17110z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont budynku

Przedmiot:

Remont budynku

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
ul. Rajska 1
31-124 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 3752202
biblioteka@rajska.inf
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 20 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 1 w zakresie modernizacji energetycznej budynku
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie na podstawie Audytu energetycznego budynku i PFU wymiany stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku WBP w Krakowie wraz z pracami towarzyszącymi i wykończeniowymi, uzyskanie koniecznych decyzji i pozwoleń a następnie wykonanie robót budowlanych w tym zakresie. Tryb realizacji zmówienia: zaprojektuj i wybuduj

CPV: 45000000-7,71220000-6,71321200-6,45331100-7,45421130-4,45432110-8,45442100-8

Dokument nr: 612206-N-2019, SP-271-3/19

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.rajska.info

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę/oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.
Adres:
ul. Rajska 1, 31-124 Kraków, sekretariat pok. 200 ( 2 piętro)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-28, godzina: 11:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie zdolności ekonomicznej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie: - wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę (suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego lub wszystkich zdarzeń) co najmniej 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych, 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: -wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum 2 roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego o wartości robót minimum 600 000,00 zł brutto każda oraz, minimum 1 dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń dla remontu, budowy lub przebudowy obiektu budowlanego. 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował: a) przy pracach projektowych zespołem projektantów, mogących zrealizować pełny przedmiot zamówienia w tym: - minimum jedną osobą tj. projektantem - architektem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i posiadająca aktualną przynależność do właściwego samorządu zawodowego, oraz - minimum jedną osobą tj. projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wentylacyjnych i gazowych i posiadającą aktualną przynależność do właściwego samorządu zawodowego. oraz - minimum jedną osobą tj. koordynatorem zespołu projektowego z doświadczeniem w zaprojektowaniu minimum jednej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń dla remontu, budowy lub przebudowy obiektu budowlanego będącego zabytkiem nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji koordynatora z funkcją projektanta branżowego. b) minimum jedną osobą mogącą pełnić funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określonymi przepisami Prawa budowlanego, aktualną przynależność do właściwego samorządu zawodowego, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru (Ustawa z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Art. 37C, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z 2018 r. poz. 10, 1669).; W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy w robotach budowlanych przy zabytkach - wykaz robót budowlanych/obiektów, załącznik nr 17 - stanowiące kryterium oceny ofert tj. wykaz uprawnień i doświadczenia osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy i która pełniła funkcję kierownika budowy przez min. 6 miesięcy na każdej robocie budowlanej polegającej na remoncie, budowie lub przebudowie w obiektach zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków pod pozycją A (architektura i budownictwo) o wartości min 500 000,00 zł brutto. Zamawiający w tym miejscu informuje, że będzie punktował i oceniał doświadczenie w pracy przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru. Brane pod uwagę będą ilości obiektów zabytkowych oraz wartości robót przy których budowie, przebudowie lub remoncie był osoba wskazana przez Wykonawcę pełniła funkcję kierownika budowy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, chyba, że Zamawiający pozyska ten dokument z ogólnodostępnej bazy danych. (Składany na wezwanie Zamawiającego - będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona); 2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (Składany na wezwanie Zamawiającego - będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona) 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. (Składany na wezwanie Zamawiającego - będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2 lit. b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. c) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 i 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2 lit. c, składa dokument, o którym mowa w pkt 4 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Przy czym jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp (składany na wezwanie Zamawiającego - będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona); 2. Wykazu wykonanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z Załącznikiem nr 15 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego - będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. 3. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ ( składany na wezwanie Zamawiającego - będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, 31-124 Kraków, pok. nr 200 ( Sekretariat).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie 30,00
Okres gwarancji 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.