Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
14876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kotlin
ul. Powstańców Wielkopolskich 3
63-220 Kotlin
powiat: jarociński
62 7405481 wew. 35, fax (62) 740 54 82
inwestycje@kotlin.com
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kotlin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Kotlin
zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Wyszki". (podać nazwę przedmiotu zamówienia)
Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś 4. -Ochrona Środowiska, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. ,,Budowa Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Wyszki".

Dokument nr: ZO.28.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2019 r., o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego.

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć do dnia 20 listopada 2019 r., do godz. 12:00 w siedzibie
zamawiającego, pok. Nr 10.
Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres Gmina Kotlin ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin,
(adres zamawiającego)

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia odbioru końcowego nadzorowanych robót,
rozliczenia końcowego budowy .
Termin zakończenia robót przez Wykonawcę: do 30 września 2020 roku.

Wymagania:
3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:
cena - 100%.
4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru - zał. nr 1 do oferty,
2) wykaz osób - zał. nr 2 do oferty.
3) zaparafowany wzór umowy* - zał. nr 3 do oferty.
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) wartość dostawy* /usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot
zamówienia;
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
3) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku, oraz słownie;
4) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
5) Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest
obowiązująca przez okres ważności umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej
trwania;
6) Oprócz ceny proszę również o podanie:
- możliwego terminu wykonania zamówienia
- warunków płatności,
- warunków gwarancji
Oferty nadesłane po tym terminie zostaną zwrócone bez rozpatrywania.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
2) Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
3) Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
10. Informacje dodatkowe:
1) Oferent ponosi wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4) Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
7) Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Uwagi:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do umów cywilno-prawnych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Gmina Kotlin informuje, iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Kotlin z siedzibą w Kotlinie, ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin
1. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Kotlinie jest Pan Sebastian Strzecha, e-mail jod@comp-net.pl
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu - przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i prawo przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych
w przepisach RODO.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilnoprawnej.
W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.
9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub
profilowaniu.

Kontakt:
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są :
1) Sylwia Maryniak, 62 7405481 wew. 35, inwestycje@kotlin.com
(imię i nazwisko, nr tel., e- mail)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.