Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
660z dziś
4554z ostatnich 7 dni
15536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawy drewna

Przedmiot:

Dostawy drewna

Data zamieszczenia: 2019-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakłady Górniczo-Hutnicze ,, Bolesław " S.A
ul. Kolejowa 37
32-332 Bukowno
powiat: olkuski
tel. 032 295-51-98, (32) 295 5523, 032 295-55-28
dkocjan@mail.zghboleslaw.pl
https://zakupy.zghboleslaw.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=outerPositionDetails&iRequestPosition=5576&iRfxRound=7619
Województwo: małopolskie
Miasto: Bukowno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawy drewna (kopalniaków i okorków) do części górniczej ZGH ,,Bolesław" S.A. w 2020 roku.
Zakres dostawy:
Lp
Nazwa
handlowa
Wymagania techniczno-normowe
Szacowana
Ilość
[m3/rok]
Częstotliwość
dostaw
Min. ilość
dla jednej
dostawy
[m3]
1.
Kopalniaki
długość 6m
Średnica z cienkiego końca 140-180mm, PN-G-19001, PN-
91-D-95018, Oświadczenie
o czystości drewna zgodny z stand. FSC
2500 Na bieżąco 20-40
2.
Kopalniaki
długość 3m
Średnica z cienkiego końca 140-180mm, PN-G-19001, PN-
91-D-95018, Oświadczenie
o czystości drewna zgodny z stand. FSC
1200 Na bieżąco 20-40
3.
Okorki
dł. 1,80m
Max. grubość okorka w połowie długości 25mm, PN-G-
19001, PN-91-D-95018, Ośw.
o czystości drewna zgodny z stand. FSC
1300 Na bieżąco 10
Każdy Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę w trzech częściach:
1 część: obejmuje dostawę kopalniaków długości 6m,
2 część: obejmuje dostawę kopalniaków długości 3m,
3 część: obejmuje dostawę okorków długości 1,8m.
Złożenie oferty w trzech częściach nie jest obowiązkowe.
Dopuszcza się złożenie jednej oferty w jednej lub więcej części.
Szczegółowe warunki realizacji dostawy:
? wymagana ciągłość i terminowość dostaw,
? niezmienna cena w czasie realizacji umowy,
? godziny dostępności: wymagane 8/24,
? gwarantowany poziom dostaw,
? koszt transportu i rozładunku w cenie dostawy.
Uwagi dodatkowe:
? miejsce świadczenia: Magazyn Kopalni ,,Olkusz - Pomorzany",
gwarancja : co najmniej 12 miesięcy,

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zakupy.zghboleslaw.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&
MP_action=outerPositionDetails&iRequestPosition=5576&iRfxRound=7619
termin złożenia ofert: 27.11.2019 r. godz. 11.00,
Wspierania Zakupów w ZGH ,,Bolesław" S.A. w Bukownie (adres
platformy zakupowej https://zakupy.zghboleslaw.pl) .
Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia oferty jest przedstawienie wypełnionych formularzy ofertowych
stanowiących załączniki do zapytania ofertowego, które należy przedstawić w Systemie Wspierania Zakupów w
ZGH ,,Bolesław" S.A w plikach PDF.

Miejsce i termin realizacji:
termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w 2020 r.,

Wymagania:
? warunki płatności - przelew 60 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury,
? sposób odbioru, rodzaje odbiorów, terminy, dokumenty wymagana przy odbiorze: zgodnie z umową.
Kryteria oceny ofert:
? cena - 100%
Do oferty należy dołączyć - w plikach PDF:
1. Wypełniony załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
2. Wypełniony załącznik nr 2 - Wykaz zrealizowanych zadań;
3. Wypełniony i zaparafowany załącznik nr 3 - Wzór umowy;
4. Odpis aktualny z KRS lub aktualny wyciąg z CEIDG (dla osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą);
5. Referencje.
*przed umieszczeniem dokumentów na Platformie Zakupowej sugerujemy spakować je do jednego pliku PDF
(Plik prosimy opisać jako oferta firmy ...)
W toku postępowania, po wstępnej weryfikacji ofert, Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o przedstawienie
następujących dokumentów:
1. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające brak zaległości w opłacaniu
podatków, opłat lub zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
2. Zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Oferent nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
3. Oryginał lub kopię postanowienia sądu, w stosunku do Oferentów, co do których otwarto likwidację bądź
których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu;
4. Rachunek wyników z bieżącej działalności (F-01) oraz sprawozdanie finansowe z dwóch ostatnich lat
obrotowych;
5. Opinię banku prowadzącego główny rachunek Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- przedłużenia terminu składania ofert;
- swobodnego wyboru ofert;
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi oferentami;
- unieważnienia procedury wyboru bez podania przyczyn;
- zmiany treści zapytania ofertowego - nie później niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert.
Postępowanie nie jest jawne.

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia:
Dział Robót Górniczych
Robert Skowron tel. 032 295-51-98
Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej
Piotr Klecha tel.: (32) 295 5523
Informacji w sprawach formalnych udziela:
Dział Postępowań Przetargowych, Aukcji i Licytacji
Dagmara Kocjan tel. 032 295-55-28 ( mail : dkocjan@mail.zghboleslaw.pl )

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.