Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
563z dziś
4353z ostatnich 7 dni
16100z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa aparatury do lokalizacji trasy linii kablowych SN i nn

Przedmiot:

Dostawa aparatury do lokalizacji trasy linii kablowych SN i nn

Data zamieszczenia: 2019-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Operator Sp. z o.o w Poznaniu
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
powiat: Poznań
Telefon 618843596, Fax 618843596
karol.szkurat@operator.enea.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia Dostawa aparatury do lokalizacji trasy linii kablowych SN i nn

CPV: 38552000-9

Dokument nr: RPUZ/P/1279/2019/DI/IM

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert 2019-11-22 10:00
Miejsce otwarcia ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy 60-479
Miasto Poznań

Specyfikacja:
Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia serwis WWW Zamawiającego http://zamowienia.enea.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2019-11-22 10:00
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica ul. Strzeszyńska 58
Kod 60-479
Miasto Poznań

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia do 31.12.2019 r.

Wymagania:
Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.
Podstawa prawna zastosowania trybu Regulamin Udzielania Zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o.
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Opisu warunków udziału w postępowaniu 1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają następujące warunki: a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; b) posiadają zdolność techniczną lub zawodową, tj.: 1) wykażą wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie, równoważnych dostaw w ilości nie mniejszej niż 3 i o łącznej wartości przekraczającej 100.000,00 zł netto w ciągu ostatnich trzech lat; przez dostawę równoważną zamawiający rozumie dostawę dalmierzy laserowych, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: 1) posiadają opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość sumy ubezpieczenia nie mniejszą niż 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 1.2. Wykonawca musi wykazać spełnianie ww. warunków nie później niż na dzień składania ofert na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 6. WZ. 1.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na zasadzie ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6. WZ. Nie dopuszcza się posługiwania zasobami podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1.1. W celu wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) Ofertę składającą się z wypełnionego i podpisanego formularza oferty (Załącznik nr 1 do WZ) wraz z: 1) upoważnieniem do podpisania oferty wraz z załącznikami, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu; b) wypełnione i podpisane oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 5 do WZ), c) dokumenty i oświadczenia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, określone w pkt 6.3 WZ, d) dokumenty i oświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określone w pkt 6.2 WZ, 1.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1. WZ Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: a) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do WZ), b) wykazu dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 4) [W przypadku, gdy Wykonawca wskaże zrealizowane zamówienia, które będą wyrażone w innej walucie niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na walutę ,,złoty polski" biorąc za podstawę średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego: http://zamowienia.enea.pl] c) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. [W przypadku, gdy Wykonawca przedłoży polisę zawierającą sumę gwarancyjną ubezpieczenia wyrażoną w walucie innej niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na walutę ,,złoty polski" biorąc za podstawę średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego: http://zamowienia.enea.pl] 1.3. Wykonawcy zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez przedstawienie następujących oświadczeń i dokumentów: a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3 do WZ), b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie pkt 16.1 WZ, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.4. W celu potwierdzenia, iż oferowane dostawy/usługi odpowiadają wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w niniejszych Zamawiający żąda przedstawienia wraz z ofertą: a) karty katalogowe oferowanych urządzeń; 1.5. Dokumenty, o których mowa w powyższych punktach mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, iż: a) dokument pełnomocnictwa winien być bezwzględnie złożony w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem, b) formularz oferty, oświadczenia dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenia dotyczące braku występowania przesłanek wykluczenia składane są w oryginale. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego zapisu: ,,za zgodność z oryginałem" (lub innego - o tożsamym znaczeniu) wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 1.6. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1 WZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy/usługi, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu składania ofert. 1.7. Jeżeli poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę lub miejsce zamieszkania ma Wykonawca lub osoba, której dokument dotyczy - odpowiednio stosuje się Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.), a w szczególności § 7 i § 8 tego aktu. Zaleca się, aby Wykonawca wskazał podstawę prawną złożenia innego dokumentu niż pierwotnie wskazany w Warunkach Zamówienia.

Uwagi:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena = 100%
Termin związania ofertą 60 dni

Kontakt:
Dane teleadresowe zamawiającego
Nazwa firmy ENEA Operator Sp. z o.o.
Ulica ul. Strzeszyńska 58
Kod 60-479
Miasto Poznań
NIP 7822377160
REGON 300455398
Dane osoby kontaktowej
Imię i nazwisko Karol Szkurat
Nazwa firmy Specjalista ds. Zamówień i Zakupów
Ulica ul. Strzeszyńska 58
Kod 60-479
Miasto Poznań
Telefon 618843596
Fax 618843596
E-mail karol.szkurat@operator.enea.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.