Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
660z dziś
4554z ostatnich 7 dni
15536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja zasilaczy UPS

Przedmiot:

Konserwacja zasilaczy UPS

Data zamieszczenia: 2019-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 614 20 00 fax 12 614 22 66
sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
B.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące zamówienia:
1.1. Zamawiający zleca wykonanie konserwacji zasilaczy UPS służących do zasilania lokalnych węzłów sieci komputerowej zlokalizowanych w poszczególnych budynkach szpitala.
1.2. Zestawienie ilościowe zamawianych usług
Lp Nazwa Ilość Wartość brutto
1 Przegląd UPS Eaton 9130i 3000VA Tower + wymiana baterii 15
2 Naprawa UPS Eaton 9130i 3000VA Tower + wymiana baterii 6
3 Naprawa UPS Eaton 5P 650 + wymiana baterii 7
4 Wymiana UPS Eaton PW9130 2000 Tower 4
1.3. W W ramach konserwacji urządzeń ups wymaga się przeprowadzenia następujących czynności:
- odczyt logów i analiza zarejestrowanych błędów
- wyłączenie UPSa
- czyszczenie UPSa wewnątrz i z zewnątrz
- sprawdzenie stanu połączeń energetycznych
- sprawdzenie obwodów mocy i sterujących
- sprawdzenie wentylatorów
- sprawdzenie kondensatorów AC i DC
- wymiana akumulatorów
- pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatorów (w uzasadnionych przypadkach)
- inne czynności specyficzne danego UPSa lub publikowanych biuletynów serwisowych
- ponowne uruchomienie UPSa aktualizacja oprogramowania
- pomiary i korekta parametrów pracy/ kalibracja UPSa
- test we wszystkich trybach pracy
- test obciążeniowy akumulatorów
- powrót z trybu obejściowego, zasilenie obwodów chronionych
- weryfikacja poprawności pracy UPSa
- test pracy w warunkach rzeczywistych
- skasowanie logów
- oznakowanie sprzętu (naklejka z danymi kontaktowymi do serwisu)
- sporządzenie protokołu
- dopuszczenie UPSa do eksploatacji
- utylizacja zużytych akumulatorów na koszt Wykonawcy 2. Gwarancja i serwis
2.1. Na wykonane prace konserwacyjne Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji

Dokument nr: LZ.233.002.2019

Składanie ofert:
1) Miejsce składania ofert:
o Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracyjno-Konferencyjnym - Pawilon A-V (Dziennik Podawczy) do dnia 28.11.2019, do godziny 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

Wymagania:
2) Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
3) Warunki zgłaszania ofert:
o Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
o Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie odpowiednie do wykonania zamówienia.
o Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić,
o Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 4 tygodnie od daty złożenia oferty,
o Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem:
Ogłoszenie na:
Oferta na: Konserwację zasilaczy UPS
Numer ogłoszenia LZ.233.002.2019
Zamawiający nie dokonuje wyboru ofert, jeżeli:
a)oferta z najkorzystniejszą ceną przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
bjwystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć
4) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji. Jeżeli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę wymienioną w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub przez notariusza. 5) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.